eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › "Dostawa materiałów budowlanych: część I - kleje"Ogłoszenie z dnia 2022-11-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa materiałów budowlanych: część I - kleje"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa materiałów budowlanych: część I - kleje"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0538075-2dbd-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00336713/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2022/EZM/94

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 35500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę, za wynagrodzeniem materiałów budowlanych – kleje zwanych dalej „przedmiotem zamówienia”, których szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
Okres przydatności przedmiotu zamówienia do użytku winien wynosić co najmniej 3 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego.
5.1 Wykonawca jest zobowiązany dostarczać, na zlecenie Zamawiającego, przedmiot zamówienia, sukcesywnie, partiami, w ciągu okresu trwania umowy, maksymalnie
w 30 partiach.
5.2 Ilość i rodzaj przedmiotu zamówienia, jakie będą dostarczone w jednej partii, zależy
od potrzeb Zamawiającego i będzie określana w pisemnym zleceniu, o którym mowa
w pkt. 5.1.
5.3 Zlecenia dostarczenia przedmiotu zamówienia składane będą i przekazywane Wykonawcy pocztą elektroniczną oraz telefonicznie.
5.4 Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia wymieniony w załączniku nr 2 do SWZ w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty przekazania zlecenia Wykonawcy.
5.5 O przygotowaniu zleconego dostarczenia przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na 1 dzień przed wymaganym terminem dostarczenia.
5.6 Miejsce dostawy – magazyn główny Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., 32 – 020 Wieliczka, Park Kingi 1.
5.7 Godziny dostawy do Kopalni Soli „Wieliczka” ustala się w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godz. 7.00 – 13.00.
5.8 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia, na swój koszt
i we własnym zakresie.
5.9 Z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć dowód wydania wyrobu na zewnątrz WZ lub fakturę VAT.
5.10 Z pierwszą dostawą poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę charakterystyki dostarczanego asortymentu.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w załączniku
nr 2 do SWZ a zasady jego realizacji we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 53936,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53936,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 53936,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5471598442

7.3.3) Ulica: ul. Piotra Bardowskiego 2

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 53936,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.