eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. "Kurs florystyczny" dla ZST w Mikołowie, ZSP w Ornontowicach oraz ZSEiU w Łaziskach Górnych, w ramach projektu "Efektywne Funkcjonalne Szkoły II"Ogłoszenie z dnia 2022-11-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kurs florystyczny” dla ZST w Mikołowie, ZSP w Ornontowicach oraz ZSEiU w Łaziskach Górnych, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mikołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255016

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 4a

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@mikolowski.pl; zampub@mikolowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolowski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.mikolowski.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kurs florystyczny” dla ZST w Mikołowie, ZSP w Ornontowicach oraz ZSEiU w Łaziskach Górnych, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97bb11fc-3f31-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00436540

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016167/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Przeprowadzenie szkoleń i kursow dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu Efektywne Funkcjonalne Szkoly II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369621/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MNZ.272.27.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Kurs florystyczny” dla 10 uczniów / uczennic w wymiarze minimum 80 godzin dla każdej z grup. Kurs powinien obejmować przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu tworzenia kompozycji i dekoracji kwiatowych różnymi technikami i z użyciem różnorodnych materiałów bukieciarskich celem rozwoju czy też nabycia atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności zawodowych.

Liczba uczestników ogółem – 10
Liczba grup ogółem – 2
Liczba osób w grupie: minimum 4, maksimum 6
Liczba godzin/grupę – 80
Liczba godzin ogółem – 160

godzina = godzina zegarowa

Termin realizacji: 16.06.2023 r.

Kurs dla 10 uczestników obejmuje 2 grupy 5 osobowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian liczebności uczestników między grupami. Jednakże łącznie będą to 2 grupy obejmujące 10 osób. Przy czym Zamawiający zapewnia, iż minimalna liczba osób w jednej grupie wynosi 4 osób, a maksymalna dopuszczalna liczba osób w jednej grupie wynosi 6 osób.

Zamawiający wymaga, aby program kursu był realizowany zgodnie z poniższymi wymaganiami:

1. Zajęcia powinny się odbywać:
• od poniedziałku do soboty,
• dla uczniów szkół technicznych i zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski tj:
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
- Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie
- Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych
• w siedzibie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1 w odpowiednio do charakteru zajęć przystosowanych pracowniach szkolnych udostępnionych nieodpłatnie Wykonawcy z adekwatnym do szkolenia wyposażeniem zapewnionym przez Wykonawcę.

2. Zakres kursu powinien obejmować warsztat i techniki pracy, ze szczególnym naciskiem na część praktyczną na żywym materiale, dzięki czemu uczniowie pozyskają kompleksową wiedzę i przygotowanie do pracy i rozwoju zawodowego. Powinien objąć minimalnie poniższy zakres tematyczny:
• podstawowy warsztat florysty,
• podstawy tworzenia kompozycji roślinnych,
• materiał roślinny,
• florystyka okolicznościowa,
• sztuka układania kwiatów w naczyniach,
• dekoracje stołów,
• florystyka ślubna,
• florystyka żałobna
3. Zajęcia przeprowadzone będą z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z kierownikiem projektu szczegółowego programu i harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 5 dni przed terminem zajęć danej grupy po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony uczestników projektu. Harmonogram zajęć powinien być dostosowany do planu lekcji i harmonogramu zajęć dodatkowych w projekcie.
5. Podczas zajęć praktycznych wymagane jest, aby przy jednym stanowisku pracy znajdował się wyłącznie jeden uczestnik kursu.
6. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom zajęć odpowiednie wyposażenie techniczne oraz produkty adekwatne do rodzaju zajęć, odpowiadającego indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestnika. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt i urządzenia do realizacji kursu oraz materiały plastyczne, dekoracyjne i florystyczne roślinne i nieroślinne do demonstracji i do ćwiczeń dla każdego uczestnika kursu.
7. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej i zapewni wykwalifikowaną kadrę instruktorską do przeprowadzenia kursu.
8. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci podręcznika lub e-podręcznika z zakresu tematyki kursu (po zakończeniu zajęć materiały przechodzą na własność uczniów). Komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca dostarczy uczestnikom kursu najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
9. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny wypadku oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie zajęć, w drodze na zajęcia i po zajęciach na sumę 15 000,00 zł oraz przekazania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Zamawiającemu do 5 dni od daty pierwszych zajęć dla poszczególnych grup.
11. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie uczestnikom zajęć zaświadczenia o ukończeniu kursu wraz ze wskazaniem ich zakresu, z uwzględnieniem działań promocyjnych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in.: stosownego oznaczania materiałów szkoleniowych, dokumentów.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie ze standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 dostępnymi pod linkiem: https://rpo.slaskie.pl/dokument/wytyczne_zasady_rownosci_szans_i_niedyskryminacji_v2). Wszystkie działania muszą być realizowane w sposób niewykluczający udziału w kursie osób z niepełnosprawnościami.
14. Wykonawca zobowiązuję się nie pobierać od uczestników zajęć żadnych opłat.
15. Wykonawca po zakończeniu zajęć przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników zajęć w każdym dniu zajęć,
b) program zajęć oraz dziennik zajęć,
c) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych
d) kopie wydanych zaświadczeń oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników,
e) dokumentację fotograficzną z prowadzonych zajęć, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników zajęć (min. 6 zdjęć o dobrej jakości, przedstawiających realizację tematyki zajęć i uczestników).
16. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją zajęć co najmniej do dnia 31.12.2027 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24720 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9491947132

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.