eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2022-11-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 61 660 67 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.po@amw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76d639d8-3d67-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00436110

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059886/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.47 Gadżety reklamowe, słodycze reklamowe, balony - OR Poznań

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364141/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-OP.2616.343.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 44064,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu w tym:
a. Zestaw do robienia baniek mydlanych – 200 sztuk
b. Cienka lupa w kształcie karty kredytowej – 400 sztuk
c. Brelok miś pluszowy – 200 sztuk
d. Świnka skarbonka – 100 sztuk
e. Balony z zatyczkami i patyczkami – 500 sztuk
f. Zwijana miarka – 100 sztuk
g. Worek-plecak – 100 sztuk
h. Wachlarz – 100 sztuk
i. Długopis gumowany – 500 sztuk
j. Notatnik z magnesem – 200 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 11238,10 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu w tym:
a. Stroboskopowa latarka LED – 50 sztuk
b. Power bank 4000 mAh – 50 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 5492,97 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu w tym:
Krówka reklamowa w etykiecie firmowej – 50 kg

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 1462,43 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu w tym:
a. Otwieracz - nabój 7,62 x 54 mm – PK – 100 sztuk
b. Brelok - nabój 45 ACP – 100 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 2380,26 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu w tym:
Zapalniczka – imitacja granatu M-26 – 150 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 3873,52 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu w tym:
Smycz reklamowa – 500 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 2057,25 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu w tym:
Filiżanka z podstawkiem – 200 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 3570,12 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu w tym:
Parasol transparentny – 50 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 4168,73 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu w tym:
Zestaw upominkowy - portfel, długopis, brelok – 20 zestawów

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 2979,11 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu w tym:
Pendrive - pamięć USB 32 GB - 100 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 4048,25 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu w tym:
Miniszachy – 50 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 2074,93 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu w tym:
a. Torby papierowe brązowe małe – 500 sztuk
b. Torby papierowe brązowe duże – 200 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 719,09 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W 1 części zamówienia zostały złożone oferty, które podlegają odrzuceniu. Tym samym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11135,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18570,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W 2 części zamówienia zostały złożone oferty, które podlegają odrzuceniu. Tym samym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3751,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10250,00 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W 3 części zamówienia zostały złożone oferty, które podlegają odrzuceniu. Tym samym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 7

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1414,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2100,00 PLN

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W 4 części zamówienia zostały złożone oferty, które podlegają odrzuceniu. Tym samym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11000,00 PLN

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W 5 części zamówienia zostały złożone oferty, które podlegają odrzuceniu. Tym samym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30000,00 PLN

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W 6 części zamówienia zostały złożone oferty, które podlegają odrzuceniu. Tym samym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10000,00 PLN

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W 7 części zamówienia zostały złożone oferty, które podlegają odrzuceniu. Tym samym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4838,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13000,00 PLN

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W 9 części zamówienia zostały złożone oferty, które podlegają odrzuceniu. Tym samym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 6

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1414,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5000,00 PLN

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W 9 części zamówienia zostały złożone oferty, które podlegają odrzuceniu. Tym samym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1476,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5400,00 PLN

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W 10 części zamówienia zostały złożone oferty, które podlegają odrzuceniu. Tym samym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 8

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1946,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6200,00 PLN

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W 11 części zamówienia zostały złożone oferty, które podlegają odrzuceniu. Tym samym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2029,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6250,00 PLN

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W 12 części zamówienia zostały złożone oferty, które podlegają odrzuceniu. Tym samym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 6

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1134,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5500,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.