eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przeworsk › Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym - nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynkuOgłoszenie z dnia 2022-11-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo Parkowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 651428076

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park 2

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeum.przeworsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.przeworsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fba7596b-628e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051225/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://muzeum-przeworsk.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://muzeumprzeworsk.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
art. 67 ustawy Pzp Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy
Przetargowej:
1) Rekomendowane przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
b) Google Chrome 31
c) Mozilla Firefox 26
d) Opera 18
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
c) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
d) włączona obsługa JavaScript
e) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
f) zainstalowany Acrobat Reader
g) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub
nowszy
Specyfikacja połączenia - do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie
danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych
przesyłanych przez Internet.
Rekomendowane formaty przesyłanych danych: image/bmp, image/x-windows-bmp,
application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip,
multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png,
application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff,
image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel,
application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip,
application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma,
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad,
application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad,
image/vnd.dwg, drawing/dwg
Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w
którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania
opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w
wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym
na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu
w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas
przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia „Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku”, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowaniaw oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności
protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia;
10) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o
którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
11) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
12) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RP.2711.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
„Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku”.

Remont budynku oranżerii
Remont budynku oranżerii w zakresie: naprawy i izolacji ścian fundamentowych, wykonania robót murowych przy ścianach, stropie i schodach, wymiany i remontu istniejących stropów, wymiany stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wykonania robót elewacyjnych z elementami sztukaterii (na pilastrach elewacji południowej należy odtworzyć, zamontować i dostosować kolorystycznie do elewacji następujące ilości poszczególnych elementów sztukaterii: typ „A” 8 szt. typ „B” 19 szt. typ „C” 8 szt. typ „D” 69 szt. typ „F” 22 szt. typ „G” 43 szt. na wzór starych uszkodzonych. Pozostałe 16 szt. typ” A”, 21 szt. typ „B”, 16 szt. typ „C”, 11 szt. typ „D”, 5 szt. typ „E”, 21 szt. typ „F” istniejących elementów sztukaterii, należy odczyścić, zamontować i dostosować kolorystycznie do elewacji. Natomiast na elewacji wschodniej należy odczyścić i zamontować 1 szt. istniejącej konsoli, jak również odtworzyć i zamontować w całości gzyms i 1 szt. konsoli, całość portalu dostosować kolorystycznie do elewacji), wykonania podłóg posadzek i robót wykończeniowych, tj. tynków wewnętrznych, licowania ścian, robót malarskich, położenia terakoty i glazury, montaż wyposażenia wnętrza z armaturą, wykonania robót instalacyjnych wodnych, sanitarnych, c.o. z kotłownią i wewnętrzną instalacją gazu, wentylacją i klimatyzacją oraz instalacją elektryczną z iluminacją elewacji i instalacją odgromową.
Uzupełnienia i zmiany dotyczące powyższego projektu które zostały ujęte w przedmiarze robót i które należy wprowadzić przy realizacji tej inwestycji.
- zamiast kotła gazowego do wytworzenia c.w.u. oraz ogrzewania budynku należy zastosować pompę ciepła wraz z niezbędnym osprzętem
- jedną z ubikacji należy wyposażyć w niezbędną armaturę i pochwyty dla osób niepełnosprawnych
- zamawiający rezygnuje z wykonania instalacji niskoprądowych opracowanych
w ramach tego projektu

Rewaloryzację parku w zakresie układu komunikacyjnego
Rewaloryzacja parku w zakresie: wykonania nowych alejek spacerowych oraz dróg dojazdowych
w technologii nawierzchni mineralnej z naturalnego kruszywa, montaż na terenie parku ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz wykonanie nowej nawierzchni trawiastej.
Uzupełnienia i zmiany dotyczące powyższego projektu które zostały ujęte w przedmiarze robót i które należy wprowadzić przy realizacji tej inwestycji.
- na alejkach spacerowych w parku dolnym i górnym zastosować nawierzchnię w technologii mineralnej naturalnie stabilizowanej, przepuszczalnej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o powierzchni 9395 m2 z zastosowaniem taśmy odcinającej teren aktywny biologiczne od terenu alejki z tworzywa sztucznego.
- na drogach dla ruchu kołowego zastosować nawierzchnię w technologii mineralnej naturalnie stabilizowanej, przepuszczalnej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dla ruchu kołowego o powierzchni 4255 m2 z obrzeżami betonowymi 15x30x100 cm.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż zakres wykonywanych robót jest węższy niż ujęty w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i obejmuje prace określone w załączonym przedmiarze robót.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (zabytkowy charakter obiektu), zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający informuje jednocześnie, iż zalecana wizja lokalna nie stanowi wiążącego elementu SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45262650-2 - Roboty w zakresie okładania

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający określa wymagania, opis poniżej.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
2 000 000,00 zł,

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej:
4 000 000,00 zł,

4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający określa wymagania, opis poniżej.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:

posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę i/lub przebudowę i/lub modernizację i/lub remont obiektów budowlanych będących przedmiotem ochrony konserwatorskiej o łącznej wartości 2 robót nie mniejszej niż 3 000 00 000 zł.

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (wg załącznika nr 4 do swz).
Wykonawca wskaże także osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj.:
- co najmniej jedna osoba która pełnić będzie funkcję kierownika robót budowlanych i posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, - osoba ta posiada kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840). Osoba ta posiada również co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami w tym na co najmniej /1/ jednym obiekcie zabytkowym o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000 zł;
- co najmniej jedna osoba kierująca pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi prowadzonymi przy zabytkach posiadająca uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zgodnie z art. 37a w sprawie niezbędnych posiadanych uprawnień do prowadzenia prac konserwatorskich (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), - oraz posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie przy pracach konserwatorskich na zabytkowych obiektach w tym wykonywała co najmniej /1/jedną pracę przy zabytkowej sztukaterii.

- co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej i kierująca tymi pracami: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz: co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w specjalności instalacyjnej z wykorzystaniem uprawnień, o których mowa wyżej,
- co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej i kierująca tymi pracami: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz: co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w specjalności instalacyjnej z wykorzystaniem uprawnień, o których mowa wyżej,

- co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz: co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w specjalności drogowej z wykorzystaniem uprawnień, o których mowa wyżej,
(wg załącznika nr 12 do swz).
Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę wskazanych wyżej uprawnień.

Zamawiający informuje, iż 5 lat doświadczenia zawodowego liczone będzie od daty uzyskania uprawnień.
Uprawnienia budowlane winny być wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające inne ważne uprawnienia budowlane, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 220).
Wskazane wyżej osoby mogą posługiwać się równoważnymi uprawnieniami uzyskanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz z uwzględnieniem przepisów umożliwiających wykonywanie tych funkcji osobom, które nabyły stosowane uprawnienia w innych krajach UE lub EOG.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o aktualności informacji złożonych w oświadczeniu wg załącznika nr 11 do swz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W związku z tym, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale 9 – pkt 1 ppkt 3 lit. a);
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale 9 – pkt 1 ppkt 3 lit. b);

3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale 9 - pkt 1 ppkt 4) SWZ (wg załącznika nr 4 do swz);

4) wykazu osób zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale 9 - pkt 1 ppkt 4.
Informacja:
• Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, to wykaz o którym mowa w ppkt 3 dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur).

• Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do swz;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do swz;
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeżeli dotyczy tj. jeśli ww. reprezentacja nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru);
W przypadku oferty wspólnej, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, wg załącznika nr 3 do swz (jeżeli dotyczy).
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wg załącznika nr 5 do swz (jeżeli dotyczy);
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, wg załącznika nr 6 do swz (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w rozdz.
10 podrozdz. I pkt 1 swz składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane łącznie.
5. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo lub inny
dokument ustanawiający pełnomocnika winno być załączone do oferty.
Pełnomocnictwo winno:
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie,
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
niniejszego zamówienia.
6. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzieleniezamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym
rejestrze.
8. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi
sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
9. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
10. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę
wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art.455 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w przypadkach, określonych we Wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://muzeumprzeworsk. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przeanalizował przedmiot zamówienia pod kątem podziału na części. Zamawiający stwierdził, iż zamówienie nie powinno zostać podzielone na części ze względów technicznych oraz organizacyjnych. Podział zadania na części z pewnością podniósłby wartość kosztów inwestycji. Wykonanie zadania dotyczy realizacji zadania w ramach zasad określonych w programie Polski Ład. Opóźnienia w realizacji jednych prac uniemożliwiałyby realizację innych, kolejnych. Tak więc większa ilość wykonawców na budowie spowodowałaby, że wykonywanie prac budowlanych byłoby chaotyczne i realizowane z niepotrzebnymi przestojami, co wpłynęłoby na terminową realizację umów i rozliczenie dofinansowania. Skoordynowanie prac różnych wykonawców mogłoby poważnie zagrozić właściwemu zrealizowaniu całości zamówienia.
Kolejnym argumentem uniemożliwiającym podział zamówienia na części jest ograniczona możliwość częściowych płatności za realizację zamówienia. Zgodnie z warunkami promesy w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, w przypadku inwestycji realizowanych na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata wynagrodzenia łączeni wszystkim wykonawcom w ramach dofinansowania może być maksymalnie podzielona na trzy transze, co znacznie komplikuje możliwość podziału zadania na etapy i części.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
Link do postępowania:
https://muzeum-przeworsk.logintrade.net/zapytania_email,107384,a875020a9280c7db69e73eb15d3755e4.html

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.