eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › MODERNIZACJA AULI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIMOgłoszenie z dnia 2022-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
MODERNIZACJA AULI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Miński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: T. Kościuszki 3

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatminski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatminski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA AULI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51d3a956-3da4-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435399

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003751/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364607/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I.272.11.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - modernizacyjne wraz z przebudową sceny auli budynku Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim.
Roboty prowadzone będą na działce 865/16 zlokalizowanej w Mińsku Mazowieckim.
Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – posiada rampę dojazdową oraz podnośnik dźwigowy wewnętrzny.
Przedmiot zamówienia opisany w dokumentacji projektowej dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznikach oznaczonych odpowiednio od nr 14.1 do nr 14.32 do SWZ – dokumentacja określająca przedmiot zamówienia oraz w przedmiarach stanowiących Załączniki oznaczone odpowiednio od nr 2A do nr 2C do SWZ
3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3152927,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3152927,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3152927,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STALBUD II Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 113-008-55-67

7.3.3) Ulica: Aleja Piłsudskiego 71

7.3.4) Miejscowość: Sulejówek

7.3.5) Kod pocztowy: 05-070

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 315292776 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-07-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.