eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › MODERNIZACJA AULI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIMOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
MODERNIZACJA AULI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Miński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: T. Kościuszki 3

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatminski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatminski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA AULI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51d3a956-3da4-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364607

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003751/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem
paltformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również
możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej:
zamowienia@powiatminski.pl - z tym zastrzeżeniem, iż oferta może zostać przekazana wyłącznie za
pomocą powyższej Platformy.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo –
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2 GB Ram, procesor Intel
IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS WINDOWS 7, Mac Os x
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardów przyjętego w komunikacji sieciowej –
kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za
wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl, dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Miński z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3, tel: 25 759 87 00, mail: sekretariat@powiatminski.pl;
b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt: e-mail
iod@powiatminski.pl tel. 25 759 87 38 lub listownie: Starostwo Powiatowe w Mińsku
Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
b. w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina na ciążącym na Panu/Pani względem osób fizycznych obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w
związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy
biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których
mowa w art.14 ust 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.272.11.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - modernizacyjne wraz z przebudową sceny auli budynku Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim.
Roboty prowadzone będą na działce 865/16 zlokalizowanej w Mińsku Mazowieckim.
Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – posiada rampę dojazdową oraz podnośnik dźwigowy wewnętrzny.
Przedmiot zamówienia opisany w dokumentacji projektowej dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznikach oznaczonych odpowiednio od nr 14.1 do nr 14.32 do SWZ – dokumentacja określająca przedmiot zamówienia oraz w przedmiarach stanowiących Załączniki oznaczone odpowiednio od nr 2A do nr 2C do SWZ
3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 1.500.000,00 PLN.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 1.000.000,00 PLN
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, które stanowi wstępne
potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
A w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie złożonego na wezwanie
Zamawiającego (zgodnie z Rozdziałem XX pkt 1.2) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej.
2) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca (firma) spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże
że:
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości zrealizowanych robót minimum
1.000.000,00 złotych brutto polegającą na remoncie auli lub innego pomieszczenia
audytoryjnego, uwzględniającego między innymi wykonanie nowych okładzin ściennych, sufitowych i podłogowych, instalację wentylacji, oświetlenia,
nagłośnienia oraz montaż okładzin drewnianych, odpowiadające swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami posiadającymi realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia
do pełnienia funkcji:
 kierownika budowy posiadającym dopuszczalne przepisami uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania
robotami budowlanymi) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń lub równoważne oraz należącym do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa lub równoważne,
 kierownika robót posiadającym dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub równoważne,
 kierownika robót posiadającym dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne.
Zamawiający uzna warunek za spełniony:
w stosunku do Wykonawcy składającego ofertę - na podstawie złożonego oświadczenia
Wykonawcy, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
b) w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona - na podstawie
złożonego na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z Rozdziałem XX pkt 1.2) wykazu robót
budowlanych wraz z dowodami, że roboty budowlane zostały wykonane należycie w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone oraz na podstawie złożonego wykazu osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień złożenia:
1.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy, zamawiający żąda:
a) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 10 do SWZ);
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą (wzór
stanowi Załącznik nr 11 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień złożenia:
1.1 w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda:
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną ubezpieczenia 1.500.000,00 PLN,
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości
1.000.000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ);
d) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Wzór
tabeli – wykaz robót budowlanych stanowi Załącznik nr 9 do
SWZ, do którego należy dołączyć dowody)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi okoliczność wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego:
3.1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
Strona 12 z 25
1 pkt 3;
3.2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3;
3.3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych zero groszy) i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1 pieniądzu,
3.2 gwarancjach bankowych,
3.2 gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2020r. poz 299)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 6 – nr 92 9226 0005 0001 4020 2000 0020, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu p.n. Modernizacja auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim”
5. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wskazanym w pkt 4.
8. Wadium wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
11.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej
11.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
11.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
1 Wykonawcy mogą wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie
zamówienia. Wówczas wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2 Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
5 W przypadku, o którym mowa w pkt 3.4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia wypełniają na z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obydwie Strony, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.
2. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ustawy Pzp. określa następujące okoliczności, które mogą powodować
konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1) Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania
robót objętych umową;
b) wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które
skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania należytej staranności o czas
niezbędny do usunięcia lub ustania przyczyny zewnętrznej;
c) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający
był zobowiązany;
d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);
e) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również tych polegających na niezgodności
dokumentacji projektowej z przepisami prawa oraz konieczności usunięcia w/w błędów lub braków o czas niezbędny na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej (licząc od dnia zgłoszenia wady w formie pisemnej przez
Wykonawcę do dnia przekazania dokumentacji zamiennej);
f) wystąpienia innych okoliczności, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie
robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo
innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy (np. protesty
mieszkańców, niewybuchy, wykopaliska, konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz
warunkujących prawidłowe wykonanie robót) oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac,
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.
g) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie - o czas działania
siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Pod pojęciem siły wyższej, Strony
rozumieją okoliczności związane z niemożliwością terminowego wykonania umowy z powodu okoliczności
zaistniałych w trakcie realizacji umowy w okresie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu
zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu wyjątkowego, stanu
klęski żywiołowej, w tym z działaniami władz państwowych mających na celu przeciwdziałanie
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności wystąpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby
COVID-19, które uniemożliwiają lub utrudniają Wykonawcy terminowe wykonywanie zamówienia. Wykonawca
każdorazowo zobowiązany jest uprawdopodobnić te okoliczności wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i
rodzaju trudności, ograniczeń w odniesieniu do konkretnych elementów, branż, etapów robót oraz przedstawić
informacje dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.