eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pniewy › Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechlinie.Ogłoszenie z dnia 2023-10-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechlinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PNIEWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pniewy

1.5.2.) Miejscowość: Pniewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-652

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pniewy@pniewy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.pniewy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechlinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c66c2d8c-5781-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00434858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012550/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej w Ciechlinie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404359

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: In.271.48.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechlinie. Inwestycja zostanie zrealizowana na dz. ewid. nr 135/4, 136/1 z obrębu 0003 Ciechlin jedn. ewidencyjna: 140609_2 Pniewy. Istniejące pokrycie dachu z blachodachówki zostanie zdemontowane wraz z obróbkami, deskowaniem i drewnianą konstrukcją więźby dachowej. Należy także zdemontować istniejący sufit podwieszany, rozebrać ściany nośne szczytowe oraz fragmenty ścian nośnych frontowej i tylnej. Na istniejących ścianach należy wykonać nadbudowę o 50 cm oraz wieniec żelbetowy obwodowy. Dach w budynku o konstrukcji drewnianej –więźba o układzie jętkowym z podparciem kalenicowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowo - kosztorysowej będącej załącznikiem do SWZ. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar załączony do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45262300-4 - Betonowanie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.