eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzele › Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy ChorzeleOgłoszenie z dnia 2022-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorzele

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHORZELE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Komosińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Chorzele

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-330

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: (29) 7516540

1.5.8.) Numer faksu: (29) 7516530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@chorzele.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chorzele.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://chorzele.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorzele

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98e8f09e-3f36-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00433399

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005283/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorzele

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370639/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP/15/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 397650,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego, pozbawionego wad i uszkodzeń Autobusu min. 20 osobowego (min 19+1) kategorii M3, do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich, rok produkcji pojazdu bazowego 2022, uprzednio nierejestrowanego, o mocy min. 150KM, wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności obejmować będzie koszty: autobusu, gwarancji, próby eksploatacyjnej przed odbiorem, przeszkolenia wyznaczonego personelu Zamawiającego (w ilości do 3 osób) z zakresu obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy oraz dostarczenia kompletu wymaganej dokumentacji – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wykazem minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalno-użytkowych i wyposażenia autobusu.
Zakup współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach zadania pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorzele”, realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar D.
Zamawiający wymaga, aby dostarczony autobus spełniał wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. 2022 poz. 988 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że dla autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia dwóch osób na wózkach inwalidzkich nie dopuszcza tzw. rejestracji dwuetapowej pojazdu.
(Autobus do rejestracji na podstawie Świadectwa Zgodności WE na pojazd niekompletny oraz Świadectwa Zgodności WE na pojazd kompletny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz innych dokumentów o jakich mowa w pkt. 4 ust. 4.)
W ramach zaoferowanej ceny:
1) Zamawiający wymaga aby w cenie pojazdu uwzględniono koszty wszystkich przeglądów gwarancyjnych w okresie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnych co do zakresu, części i robocizny z kartą przeglądową producenta pojazdu bazowego.
2) Zamawiający wymaga aby wszystkie przeglądy gwarancyjne pojazdu i zabudowy wymagane w warunkach gwarancji (usługa, części oraz koszty materiałów eksploatacyjnych,) wykonywane są na koszt Wykonawcy.
3) Zamawiający w okresie gwarancji na silnik, podzespoły mechaniczne i elektroniczne oraz na powłokę lakierniczą, zastrzega sobie możliwość wyboru autoryzowanej stacji obsługi do serwisowania pojazdu zlokalizowanej na terenie RP.
4) Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą autobusu przekazać Zamawiającemu komplet niezbędnych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiających jego pierwszą rejestrację oraz jego eksploatację, tj.:
a) fakturę,
b) Świadectwo Zgodności WE na pojazd niekompletny,
c) Świadectwo Zgodności WE na pojazd kompletny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,
d) oświadczenia o danych i informacjach o pojeździe niekompletnym oraz o pojeździe kompletnym niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów potwierdzających przystosowanie pojazdu do przewozu osób na wózku inwalidzkim,
e) komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,
f) apteczkę pierwszej pomocy, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy - w ilościach zgodnych z przepisami ruchu drogowego dla pojazdów kategorii M3,
g) podnośnik samochodowy hydrauliczny, klucz do kół, klin pod koła,
h) dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin,
i) fabryczną instrukcje obsługi pojazdu w języku polskim,
j) książkę przeglądów serwisowych,
k) wykaz punktów serwisowych na terenie kraju.
Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia – w terminie do 15 marca 2023r. od dnia podpisania umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalno-użytkowych i wyposażenia autobusu, wymaganego w celu realizacji potrzeb przewozowych i celu projektu znajduje się w załączniku nr 1a do arkusza ofertowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 411804,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 466170,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 411804,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "CMS Auto" Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9521940130

7.3.3) Ulica: Piłsudskiego 67

7.3.4) Miejscowość: Sulejówek

7.3.5) Kod pocztowy: 05-070

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 411804,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.