eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzele › Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy ChorzeleOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorzele

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHORZELE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Komosińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Chorzele

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-330

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: (29) 7516540

1.5.8.) Numer faksu: (29) 7516530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@chorzele.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chorzele.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorzele

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98e8f09e-3f36-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005283/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorzele

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://chorzele.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://chorzele.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://chorzele.ezamawiajacy.pl.
4. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej na platformie opisane zostały w Instrukcji dla
wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego oraz w załączniku nr 9 do SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1.1.Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
-dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
-dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
1.2.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a.Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b.Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d.Włączona obsługa JavaScript;
e.Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
1.3.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
1.4.Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a)Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
1.5.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. Składając ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej wykonawca opatruje ją
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy w załączniku nr 9 do SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. Siedziba Administratora znajduje się na ul. Stanisława Komosińskiego 1, w Chorzelach (kod pocztowy: 06-330), tel.: +48 (29) 751-65-40, adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl.2.Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich
kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez: kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, adres e-mail: m.piorkowska@chorzele.pl. lub nr tel. +48(29)751-65-62. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szczegółowy zakres, tryb postępowania , nazwa i nr zadania znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Prawo zamówień publicznych.
5.Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), ograniczenia przetwarzania(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania , w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względu interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego).
7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/na narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
8.Nie przysługuje Pani/Panu:1)W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,2)Prawo do przenoszenia danych osobowych , o którym mowa w art. 20 RODO,3)Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C
RODO.
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
10.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/15/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego, pozbawionego wad i uszkodzeń Autobusu min. 20 osobowego (min 19+1) kategorii M3, do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich, rok produkcji pojazdu bazowego 2022, uprzednio nierejestrowanego, o mocy min. 150KM, wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności obejmować będzie koszty: autobusu, gwarancji, próby eksploatacyjnej przed odbiorem, przeszkolenia wyznaczonego personelu Zamawiającego (w ilości do 3 osób) z zakresu obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy oraz dostarczenia kompletu wymaganej dokumentacji – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wykazem minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalno-użytkowych i wyposażenia autobusu.
Zakup współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach zadania pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorzele”, realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar D.
Zamawiający wymaga, aby dostarczony autobus spełniał wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. 2022 poz. 988 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że dla autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia dwóch osób na wózkach inwalidzkich nie dopuszcza tzw. rejestracji dwuetapowej pojazdu.
(Autobus do rejestracji na podstawie Świadectwa Zgodności WE na pojazd niekompletny oraz Świadectwa Zgodności WE na pojazd kompletny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz innych dokumentów o jakich mowa w pkt. 4 ust. 4.)
W ramach zaoferowanej ceny:
1) Zamawiający wymaga aby w cenie pojazdu uwzględniono koszty wszystkich przeglądów gwarancyjnych w okresie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnych co do zakresu, części i robocizny z kartą przeglądową producenta pojazdu bazowego.
2) Zamawiający wymaga aby wszystkie przeglądy gwarancyjne pojazdu i zabudowy wymagane w warunkach gwarancji (usługa, części oraz koszty materiałów eksploatacyjnych,) wykonywane są na koszt Wykonawcy.
3) Zamawiający w okresie gwarancji na silnik, podzespoły mechaniczne i elektroniczne oraz na powłokę lakierniczą, zastrzega sobie możliwość wyboru autoryzowanej stacji obsługi do serwisowania pojazdu zlokalizowanej na terenie RP.
4) Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą autobusu przekazać Zamawiającemu komplet niezbędnych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiających jego pierwszą rejestrację oraz jego eksploatację, tj.:
a) fakturę,
b) Świadectwo Zgodności WE na pojazd niekompletny,
c) Świadectwo Zgodności WE na pojazd kompletny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,
d) oświadczenia o danych i informacjach o pojeździe niekompletnym oraz o pojeździe kompletnym niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów potwierdzających przystosowanie pojazdu do przewozu osób na wózku inwalidzkim,
e) komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,
f) apteczkę pierwszej pomocy, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy - w ilościach zgodnych z przepisami ruchu drogowego dla pojazdów kategorii M3,
g) podnośnik samochodowy hydrauliczny, klucz do kół, klin pod koła,
h) dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin,
i) fabryczną instrukcje obsługi pojazdu w języku polskim,
j) książkę przeglądów serwisowych,
k) wykaz punktów serwisowych na terenie kraju.
Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia – w terminie do 15 marca 2023r. od dnia podpisania umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalno-użytkowych i wyposażenia autobusu, wymaganego w celu realizacji potrzeb przewozowych i celu projektu znajduje się w załączniku nr 1a do arkusza ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów otrzymaną w wyniku sumy punktów uzyskanych w kryterium „Cena” oraz w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi "

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których, dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających należyte wykonanie zobowiązania.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają załączyć Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych w formie oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w podr. Rozdziale II podr. 8 niniejszej SWZ - na załączniku 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 11.000,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 05.11.2022 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Spółdzielczym w Przasnyszu, numer rachunku 87 8924 0007 0025 0216 2003 0002 tytuł przelewu: Wadium „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorzele”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9) W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:
– składając Ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

-Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
-Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w § 10 "Wzoru umowy" - załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://chorzele.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.