eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złotów › BUDOWA ZADASZENIA PRZY DOMU POGRZEBOWYM W RAMACH ZADANIA INWEST. "WYMIANA LAMP I INSTAL. OŚWIETLENIOWEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM I BUDOWA JEDNEGO ODCINKA CHODNIKA ORAZ ZADASZENIA PRZY DOMU POGRZEBOWYMOgłoszenie z dnia 2022-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA ZADASZENIA PRZY DOMU POGRZEBOWYM W RAMACH ZADANIA INWEST. „WYMIANA LAMP I INSTAL.
OŚWIETLENIOWEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM I BUDOWA JEDNEGO ODCINKA CHODNIKA ORAZ ZADASZENIA PRZY DOMU POGRZEBOWYM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Złotów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791342

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Piasta 1

1.5.2.) Miejscowość: Złotów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 67 263 26 40

1.5.8.) Numer faksu: + 48 67 265 00 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zlotow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zlotow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA ZADASZENIA PRZY DOMU POGRZEBOWYM W RAMACH ZADANIA INWEST. „WYMIANA LAMP I INSTAL.
OŚWIETLENIOWEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM I BUDOWA JEDNEGO ODCINKA CHODNIKA ORAZ ZADASZENIA PRZY DOMU POGRZEBOWYM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac9e52c2-3e56-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00433123

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008945/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Budowa zadaszenia przy domu pogrzebowym w ramach zadania inwest. „Wymiana lamp i instal. oświetleniowej na cmentarzu komunalnym i budowa jednego odcinka chodnika oraz zadaszenia przy domu pogrzebowym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366149/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.99.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 135600,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania zgód administracyjnych, a następnie wykonanie robót budowlano-montażowych: „Budowa zadaszenia przy domu pogrzebowym” w ramach zadania inwestycyjnego: „Wymiana lamp i instalacji oświetleniowej na cmentarzu komunalnym i budowa jednego odcinka chodnika oraz zadaszenia przy domu pogrzebowym w Złotowie”. Lokalizację planowanej inwestycji przedstawia załącznik nr 6 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia w SWZ i w zał.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223220-4 - Roboty zadaszeniowe

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

44115710-9 - Daszki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 179420,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 179420,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 179420,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALUBUD Stolarka Aluminiowa Waldemar Bruszke

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7671437957

7.3.4) Miejscowość: Wielatowo 6A

7.3.5) Kod pocztowy: 77-400

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17942010 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.