eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Samborzec › Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 tj. zwalczanie śliskości, odśnieżanie na terenie powiatu sandomierskiegoOgłoszenie z dnia 2022-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 tj. zwalczanie śliskości, odśnieżanie na terenie powiatu sandomierskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830413998

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Samborzec 199

1.5.2.) Miejscowość: Samborzec

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-650

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpsandom@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdpsan.samorzad.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdpsan

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 tj. zwalczanie śliskości, odśnieżanie na terenie powiatu sandomierskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b83739ff-449b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00431794

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000041/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w okresie dwóch sezonów zimowych 2021/2022 i 2022/2023 tj. zwalczanie śliskości

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379177/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DT.26.11.2022.P-11

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 594500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2022/2023 na terenie miasta Sandomierza.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 100000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie powiatu sandomierskiego z wyłączeniem miasta Sandomierza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Tomie III. Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 494500,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 81340 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 81340 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 81340 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 864000549

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 12

7.3.4) Miejscowość: Sandomierz

7.3.5) Kod pocztowy: 27-600

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 81340 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-03-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 325512 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 407665,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 325512 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Wilk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8641806250

7.3.4) Miejscowość: Szewce 53

7.3.5) Kod pocztowy: 27-650

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Utrzymanie zimowe dróg zgodnie z SWZ
PHU Zbigniew Wilk

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 325512,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.