eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Wykonanie termomodernizacji dachu budynku urzędu gminy w Cewicach.Ogłoszenie z dnia 2022-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie termomodernizacji dachu budynku urzędu gminy w Cewicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cewice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie termomodernizacji dachu budynku urzędu gminy w Cewicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eef98c42-29e3-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00430396

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Cewicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00329396/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-ZI.271.21.2022.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 136687,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji dachu na budynku urzędu gminy w Cewicach mieszczącego się przy ul. W. Witosa 16.

Zakres przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres prac obejmuje wykonanie m.in.:
1. Roboty rozbiórkowe:
a) Rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
b) Demontaż instalacji odgromowej.
c) Usunięcie gzymsów poprzez ich zabudowę z płyt OSB na konstrukcji drewnianej.
2. Prace montażowe:
a) Przygotowanie podłoża.
b) Wykonanie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, pasów nad i pod rynnowych, kominów.
c) Wykonanie termomodernizacji dachu ze sztywnych płyt z pianki poliuretanowej o gr. min 12cm, o gęstości min. 30/kg/m3, współczynniku przenikania ciepła min. U=0,19 W/m2K pokrytych okładziną z papy podkładowej min. gr. 2,3mm z zakładem. Okładzina dolna – welon szklany.
d) Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej.
e) Wykonanie obudowy pasów podrynnowych i murków ogniowych z płyty OSB gr. min 22mm
f) Pokrycie dachu papą asfaltową termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o grubości min. 5,6mm.
g) Wykonanie kompletnej warstwy ocieplenia, zatopienie siatki oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej (uzupełninie systemu elewacji po wykonaniu termomodernizacji).
h) Montaż kompletnego systemu instalacji odgromowej oraz wykonanie badań rezystancji izolacji instalacji odgromowej. Instalacja – musi spełniać aktualne wymagania dla ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
3. Wywóz i utylizacja odpadów:
a) Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.
2. Zapewnienia bezpieczeństwa organizacji robót na terenie budowy, w okresie trwania Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Sam teren prowadzenia prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.
3. W przypadku niemożliwości prowadzenia robót budowlanych z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych należy w sposób odpowiedni i należyty zabezpieczyć budynek przed negatywnym skutkiem warunków atmosferycznych (opady atmosferyczne, porywy wiatru itd.).
4. Materiały pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy na składowisko Wykonawcy albo na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779). Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie.
5. W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu lub urządzeń budowlanych, technicznych Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych.
6. Uporządkowania terenu budowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
1. Dokumentacja projektowa.
2. Przedmiar robót.
3. STWiOR
4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu robót będzie obowiązywać następująca kolejność n/w dokumentów:
a. dokumentacja projektowa
b. STWiOR
c. przedmiar robót
Informacje dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie ani zapoznania się z dokumentacją projektową w siedzibie Zamawiającego.

Informacje pozostałe

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem
w pierwszej kolejności rozpatrywać należy zapisy dokumentacji projektowej,
a następnie przedmiaru robót.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego roboty, materiały, itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając równoważność będzie kierował się takimi elementami, jak funkcjonalność i wytrzymałość, które w zaproponowanych rozwiązaniach równoważnych nie powinny być mniejsze od opisanych w dokumentach postępowania dla danego rozwiązania, materiału, czy funkcji. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcy rękojmi za wady i 36 miesięcy gwarancji jakościowej. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
4. Zmawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
5. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
6. Ponadto Zamawiający wymaga, aby rury spustowe wykonane zostały w sposób umożliwiający korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne i osoby z ograniczeniami poruszania się oraz nie spowodowały ograniczeń dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1. Roboty dekarskie

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261910-6 - Naprawa dachów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 127838,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 175076,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 127838,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WDB Sp. z o.o. sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5882435919

7.3.3) Ulica: ul. Okrzei 4

7.3.4) Miejscowość: Rumia

7.3.5) Kod pocztowy: 84-230

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12783880 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

nd

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.