eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia這gard › Modernizacja dachu budynku Szko造 Podstawowej nr 3 w Bia這gardzieOg這szenie z dnia 2022-11-09


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Modernizacja dachu budynku Szko造 Podstawowej nr 3 w Bia這gardzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: MIASTO BIAΜGARD - URZ. MIASTA BIAΜGARD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920452

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 18

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia這gard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszali雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 943579100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um.zamowienia.publiczne@bialogard.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.bialogard.info

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://bip.bialogard.info/artykuly/2975/prowadzone-postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dachu budynku Szko造 Podstawowej nr 3 w Bia這gardzie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-1f2e833f-3b14-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00430379

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-11-09

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00020789/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.6 Modernizacja dachu budynku Szko造 Podstawowej Nr 3 w Bia這gardzie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00361571/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.1.15.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 325722,00 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest Wykonanie rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na modernizacji dach闚 dw鏂h budynk闚 Szko造 Podstawowej nr 3 (nr ewid. 227 i 235) przy ulicy Chopina nr 8 w Bia這gardzie na terenie dzia趾i nr 31 obr瑿 0009 Bia這gard, przez wykonanie metod natryskow dodatkowej wodoodpornej warstwy izolacji z polimocznika na podstawie wykonanej dokumentacji.
2. Og鏊ny zakres rob鏒 budowlanych i obowi您ki Wykonawcy:
1) zg這szenie Zamawiaj帷emu gotowo軼i do przej璚ia placu budowy nie p騧niej ni w dniu, up造wu terminu na sprzeciw do zg這szenia rob鏒 niewymagaj帷ych pozwolenia na budow;
2) sporz康zenie - najp騧niej do dnia przekazania terenu budowy - planu bezpiecze雟twa i ochrony zdrowia w procesie rob鏒 budowlanych (BiOZ);
3) zapewnienie materia堯w, energii (i innych medi闚), urz康ze i sprz皻u niezb璠nego do wykonania przedmiotu zam闚ienia;
4) dostarczenie wszelkich niezb璠nych fabrycznie nowych, pozbawionych wad materia堯w, stanowi帷ych przedmiot zam闚ienia;
5) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego zaplecza oraz ochrona terenu budowy;
6) wyznaczenie obszaru odzia造wania i oznakowanie terenu budowy;
7) ochrona istniej帷ych obiekt闚 naziemnych oraz urz康ze uzbrojenia na terenie budowy i utrzymanie w nale篡tym stanie technicznym;
8) okazanie, na ka盥e 膨danie Zamawiaj帷ego, certyfikat闚 zgodno軼i z normami, aprobatami lub specyfikacjami technicznymi, okre郵onymi w SWZ wraz z za陰cznikami, ka盥ego u篡wanego wyrobu;
9) zagospodarowanie odpad闚 powsta造ch przy realizacji przedmiotu zam闚ienia, zgodnie z obowi您uj帷ymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacji;
10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami pr鏏, sprawdze, bada i odbior闚, koniecznych do uzyskania odbioru ko鎍owego rob鏒 i przyst徙ienia do u篡tkowania;
11) utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu zam闚ienia w nale篡tym stanie i porz康ku oraz w stanie wolnym od przeszk鏚 komunikacyjnych;
12) uczestniczenie w czynno軼iach odbioru ko鎍owego;
13) w terminie nie p騧niejszym ni w dniu odbioru ko鎍owego rob鏒, uporz康kowanie terenu wykonywanych prac, jego zaplecza, jak r闚nie s御iaduj帷ych nieruchomo軼i zaj皻ych lub u篡tkowanych przez Wykonawc, w tym dokonania na w豉sny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych, w wyniku prowadzonych prac obiekt闚, fragment闚 teren闚 dr鏬, nawierzchni lub instalacji;
14) dostarczenie Zamawiaj帷emu, wraz z wnioskiem o dokonanie ko鎍owego odbioru rob鏒
 o鈍iadczenia Wykonawcy o zgodno軼i wykonania prac z dokumentacj projektow, obowi您uj帷ymi przepisami i normami, dokument闚 potwierdzaj帷ych dopuszczenie wbudowanych materia堯w do obrotu a tak瞠 ich powszechnego stosowania w budownictwie, protoko堯w z przeprowadzonych przez Wykonawc pr鏏 technologicznych i innych wymaganych bada, 鈍iadectw jako軼i, certyfikat闚, atest闚,
 kompletu dokumentacji powykonawczej, w szczeg鏊no軼i: decyzji, zezwole, pozwole i bada (o ile s wymagane) koniecznych do zrealizowania zam闚ienia,
15) usuni璚ie wszelkich wad i usterek, stwierdzonych w trakcie realizacji zam闚ienia oraz w okresie gwarancyjnym;
16) informowanie Zamawiaj帷ego w terminie 2 dni od powzi璚ia wiadomo軼i:
 terminie zako鎍zenia rob鏒 podlegaj帷ych zakryciu oraz rob鏒 zanikaj帷ych. O ile Wykonawca nie dope軟i tego obowi您ku jest zobowi您any odkry roboty lub wykona odpowiednie odkrycia, otwory niezb璠ne do zbadania wykonanych rob鏒, a nast瘼nie przywr鏂i je do stanu poprzedniego,
 o konieczno軼i wykonania rob鏒 dodatkowych lub zamiennych,
 o dostrze穎nych brakach lub b喚dach w dokumentacji i zwi您anej z tym konieczno軼i dokonania zmiany i uzupe軟ie;
17) pe軟ienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych przez Podwykonawc闚.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45260000-7 - Roboty wzakresie wykonywania pokry ikonstrukcji dachowych iinne podobne roboty specjalistycze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45261900-3 - Naprawa ikonserwacja dach闚

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 273060,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 365925,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 365925,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Tak

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia (dotyczy pe軟omocnika, o kt鏎ym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TECHPUR S.C. - REMIGIUSZ LIS

Nazwy (firmy) pozosta造ch wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia: TECHPUR S.C - WIOLETTA PUSTELNIK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 369746475

7.3.3) Ulica: MESTWINA

7.3.4) Miejscowo嗆: BIAΜGARD

7.3.5) Kod pocztowy: 78-200

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 36592500 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.