eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia這gard › Modernizacja dachu budynku Szko造 Podstawowej nr 3 w Bia這gardzieOg這szenie z dnia 2022-09-23


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Modernizacja dachu budynku Szko造 Podstawowej nr 3 w Bia這gardzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: MIASTO BIAΜGARD - URZ. MIASTA BIAΜGARD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920452

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 18

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia這gard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszali雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 943579100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um.zamowienia.publiczne@bialogard.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.bialogard.info

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dachu budynku Szko造 Podstawowej nr 3 w Bia這gardzie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-1f2e833f-3b14-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00361571

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-23

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00020789/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.6 Modernizacja dachu budynku Szko造 Podstawowej Nr 3 w Bia這gardzie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://bip.bialogard.info/artykuly/2975/prowadzone-postepowania

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu miniPortalu, kt鏎y dost瘼ny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dost瘼nego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: um.zamowienia.publiczne@bialogard.info.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do formularzy: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich u篡ciu, opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy us逝g administracji publicznej (ePUAP).
3. Wykonawca przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, okre郵one w Regulaminie miniPortalu oraz zobowi您uje si korzystaj帷 z miniPortalu przestrzega postanowie tego regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za dat przekazania oferty, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych informacji, o鈍iadcze lub dokument闚 przekazywanych w post瘼owaniu, przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP.
6. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia korespondencja elektroniczna (inna ni oferta Wykonawcy
i za陰czniki do oferty) odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem dedykowanego formularza dost瘼nego na ePUAP oraz udost瘼nionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przes豉na za pomoc tego formularza nie mo瞠 by szyfrowana. We wszelkiej korespondencji zwi您anej z niniejszym post瘼owaniem Zamawiaj帷y i Wykonawcy pos逝guj si numerem og這szenia w BZP lub nr referencyjnym post瘼owania: IZP.271.1.15.2022.
7. Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie komunikowa si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej,
email: um.zamowienia.publiczne@bialogard.info .
8. Dokumenty elektroniczne, o鈍iadczenia lub elektroniczne kopie dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉dane s przez Wykonawc za po鈔ednictwem „Formularza do komunikacji” jako za陰czniki. Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆 sk豉dania dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze za pomoc poczty elektronicznej, na adres e-mail: um.zamowienia.publiczne@bialogard.info .
9. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
10. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawc, Zamawiaj帷y domniema, 瞠 korespondencja wys豉na przez Zamawiaj帷ego na adres e-mail, podany przez Wykonawc, zosta豉 mu dor璚zona w spos鏏 umo磧iwiaj帷y zapoznanie si z jej tre軼i.
11. Zamawiaj帷y nie przewiduje sposobu komunikowania si z Wykonawcami w inny spos鏏 ni przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Zamawiaj帷y nie ponosi odpowiedzialno軼i z tytu逝 nieotrzymania przez Wykonawc informacji zwi您anych z prowadzonym post瘼owaniem w przypadku wskazania przez Wykonawc w ofercie np. b喚dnego adresu lub adresu poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Szczeg馧y w Rozdziale XXXV. SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczeg馧y w Rozdziale XXXV. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest Wykonanie rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na modernizacji dach闚 dw鏂h budynk闚 Szko造 Podstawowej nr 3 (nr ewid. 227 i 235) przy ulicy Chopina nr 8 w Bia這gardzie na terenie dzia趾i nr 31 obr瑿 0009 Bia這gard, przez wykonanie metod natryskow dodatkowej wodoodpornej warstwy izolacji z polimocznika na podstawie wykonanej dokumentacji.
2. Og鏊ny zakres rob鏒 budowlanych i obowi您ki Wykonawcy:
1) zg這szenie Zamawiaj帷emu gotowo軼i do przej璚ia placu budowy nie p騧niej ni w dniu, up造wu terminu na sprzeciw do zg這szenia rob鏒 niewymagaj帷ych pozwolenia na budow;
2) sporz康zenie - najp騧niej do dnia przekazania terenu budowy - planu bezpiecze雟twa i ochrony zdrowia w procesie rob鏒 budowlanych (BiOZ);
3) zapewnienie materia堯w, energii (i innych medi闚), urz康ze i sprz皻u niezb璠nego do wykonania przedmiotu zam闚ienia;
4) dostarczenie wszelkich niezb璠nych fabrycznie nowych, pozbawionych wad materia堯w, stanowi帷ych przedmiot zam闚ienia;
5) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego zaplecza oraz ochrona terenu budowy;
6) wyznaczenie obszaru odzia造wania i oznakowanie terenu budowy;
7) ochrona istniej帷ych obiekt闚 naziemnych oraz urz康ze uzbrojenia na terenie budowy i utrzymanie w nale篡tym stanie technicznym;
8) okazanie, na ka盥e 膨danie Zamawiaj帷ego, certyfikat闚 zgodno軼i z normami, aprobatami lub specyfikacjami technicznymi, okre郵onymi w SWZ wraz z za陰cznikami, ka盥ego u篡wanego wyrobu;
9) zagospodarowanie odpad闚 powsta造ch przy realizacji przedmiotu zam闚ienia, zgodnie z obowi您uj帷ymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacji;
10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami pr鏏, sprawdze, bada i odbior闚, koniecznych do uzyskania odbioru ko鎍owego rob鏒 i przyst徙ienia do u篡tkowania;
11) utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu zam闚ienia w nale篡tym stanie i porz康ku oraz w stanie wolnym od przeszk鏚 komunikacyjnych;
12) uczestniczenie w czynno軼iach odbioru ko鎍owego;
13) w terminie nie p騧niejszym ni w dniu odbioru ko鎍owego rob鏒, uporz康kowanie terenu wykonywanych prac, jego zaplecza, jak r闚nie s御iaduj帷ych nieruchomo軼i zaj皻ych lub u篡tkowanych przez Wykonawc, w tym dokonania na w豉sny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych, w wyniku prowadzonych prac obiekt闚, fragment闚 teren闚 dr鏬, nawierzchni lub instalacji;
14) dostarczenie Zamawiaj帷emu, wraz z wnioskiem o dokonanie ko鎍owego odbioru rob鏒
 o鈍iadczenia Wykonawcy o zgodno軼i wykonania prac z dokumentacj projektow, obowi您uj帷ymi przepisami i normami, dokument闚 potwierdzaj帷ych dopuszczenie wbudowanych materia堯w do obrotu a tak瞠 ich powszechnego stosowania w budownictwie, protoko堯w z przeprowadzonych przez Wykonawc pr鏏 technologicznych i innych wymaganych bada, 鈍iadectw jako軼i, certyfikat闚, atest闚,
 kompletu dokumentacji powykonawczej, w szczeg鏊no軼i: decyzji, zezwole, pozwole i bada (o ile s wymagane) koniecznych do zrealizowania zam闚ienia,
15) usuni璚ie wszelkich wad i usterek, stwierdzonych w trakcie realizacji zam闚ienia oraz w okresie gwarancyjnym;
16) informowanie Zamawiaj帷ego w terminie 2 dni od powzi璚ia wiadomo軼i:
 terminie zako鎍zenia rob鏒 podlegaj帷ych zakryciu oraz rob鏒 zanikaj帷ych. O ile Wykonawca nie dope軟i tego obowi您ku jest zobowi您any odkry roboty lub wykona odpowiednie odkrycia, otwory niezb璠ne do zbadania wykonanych rob鏒, a nast瘼nie przywr鏂i je do stanu poprzedniego,
 o konieczno軼i wykonania rob鏒 dodatkowych lub zamiennych,
 o dostrze穎nych brakach lub b喚dach w dokumentacji i zwi您anej z tym konieczno軼i dokonania zmiany i uzupe軟ie;
17) pe軟ienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych przez Podwykonawc闚.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45260000-7 - Roboty wzakresie wykonywania pokry ikonstrukcji dachowych iinne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45261900-3 - Naprawa ikonserwacja dach闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Ocena w poszczeg鏊nych kryteriach zostanie dokonana z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku.
2. Punktacja obliczona na podstawie kryteri闚 opisanych odpowiednio w Rozdziale XXV SWZ w pkt 2.1 i 2.2, po zsumowaniu stanowi b璠zie ko鎍ow ocen oferty.
3. Za najwy瞠j ocenion, zostanie uznana oferta z najwy窺z liczb punkt闚, spo鈔鏚 nieodrzuconych ofert z這穎nych w post瘼owaniu

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1.1 zdolno嗆 do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym
Zamawiaj帷y nie stawia warunk闚 w ww. zakresie.
1.2 uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej
Zamawiaj帷y nie stawia warunk闚 w ww. zakresie.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiaj帷y uzna ww. warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada 鈔odki finansowe lub posiada zdolno嗆 kredytow co najmniej 150.000,00 PLN (w przypadku wsp鏊nego ubiegania si dw鏂h lub wi璚ej Wykonawc闚 o udzielenie niniejszego zam闚ienia, oceniana b璠zie ich 陰czna sytuacja ekonomiczna i finansowa).
1.4 zdolno軼i techniczne lub zawodowej
Zamawiaj帷y uzna ww. warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 wykona nale篡cie w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie co najmniej jedn robot budowlan polegaj帷 na rozbudowie, budowie, przebudowie, modernizacji, remoncie stropodach闚 pokrytych pap, naprawie lub wymianie pokrycia papowego na pokrycie z polimocznika o powierzchni minimum 500 m2.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiaj帷y przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni, aktualnych na dzie z這瞠nia 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa poni瞠j.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
1) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
2) za鈍iadczenia albo innego dokumentu w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert Wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) za鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w ust. 2 pkt 1, za鈍iadczenia albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, o kt鏎ych mowa w ust. 2 pkt 2, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, o kt鏎ych mowa w ust. 2 pkt 3 - sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠:
a) nie naruszy obowi您k闚 dotycz帷ych p豉tno軼i podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie og這szono upad這軼i, jego aktywami nie zarz康za likwidator lub s康, nie zawar uk豉du z wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz璚ia tej procedury.
4. Dokumenty, o kt鏎ych mowa w ust. 3 pkt 1, powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. Zamawiaj帷y przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni, aktualnych na dzie z這瞠nia 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa poni瞠j.
2. W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
1) informacji banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem.
3. Je瞠li z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo瞠 z這篡 wymaganych przez Zamawiaj帷ego podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa w ust. 2, Wykonawca sk豉da inne podmiotowe 鈔odki dowodowe, kt鏎e w wystarczaj帷y spos鏏 potwierdzaj spe軟ianie opisanego przez Zamawiaj帷ego warunku udzia逝 w post瘼owaniu lub kryterium selekcji dotycz帷ego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4. W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub zawodowej, Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
1) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty
i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty; wz鏎 wykazu stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) Wype軟iony Formularz oferty – wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 2 do SWZ;
2) O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, kt鏎ego wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 3 do SWZ;
3) Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚, kt鏎e sk豉da Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, o kt鏎ym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 5 do SWZ (je瞠li dotyczy);
4) Pe軟omocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (je瞠li dotyczy);
5) O鈍iadczenie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, kt鏎ego wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 6 do SWZ (je瞠li dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
2. Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy. Do oferty wsp鏊nej Wykonawcy do陰czaj pe軟omocnictwo podpisane przez osoby upowa積ione do sk豉dania o鈍iadcze woli ka盥ego ze wsp鏊nik闚.
3. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
4. W przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 3, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 istotnych zmian postanowie umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w nast瘼uj帷ych przypadkach:
1) wyst徙ienia warunk闚 atmosferycznych uniemo磧iwiaj帷ych wykonanie zadania z zachowaniem w豉軼iwego re磨mu technologicznego, wyst徙ienia okoliczno軼i skutkuj帷ych konieczno軼i zmiany terminu realizacji umowy o tak ilo嗆 dni, w jakiej wyst徙i造 wskazane okoliczno軼i oraz usuwanie ich skutk闚 w zwi您ku z:
a) konieczno軼i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikaj帷ych z konieczno軼i dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa lub z b喚d闚 dokumentacji,
b) brakiem mo磧iwo軼i prowadzenia rob鏒 na skutek warunk闚 klimatycznych: (gwa速owne opady deszczu, gradobicie, 郾ie篡ce, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemo磧iwiaj帷e prowadzenie rob鏒 budowlanych, przeprowadzanie pr鏏 (sprawdze), dokonanie odbior闚, przez okres powy瞠j 4 dni,
c) dzia豉niem si造 wy窺zej w rozumieniu przepis闚 Kodeksu cywilnego,
d) nieterminowym, z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiaj帷ego terenu budowy Wykonawcy,
e) wstrzymaniem prac budowlanych przez w豉軼iwy organ z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy,
f) innymi okoliczno軼iami niepowsta造mi z winy Wykonawcy (w tym: konieczno軼i wykonania rob鏒 dodatkowych lub rob鏒 zamiennych; konieczno軼i wykonania rob鏒 przez innego Wykonawc
w miejscu wykonywania prac budowlanych),
g) wyst徙ienia okoliczno軼i, kt鏎ych Strony umowy nie by造 w stanie przewidzie, pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i;
2) zwi瘯szenia liczby os鏏 wykonuj帷ych zam闚ienie, o kt鏎ych mowa w 8 ust. 1 – w sytuacji kiedy zmiana ta b璠zie konieczna do prawid這wego (np. terminowego) wykonania przedmiotu zam闚ienia. Wskazane osoby musz spe軟ia warunek zdolno軼i technicznej lub zawodowej okre郵ony w SWZ,
3) zmniejszenia liczby os鏏 wykonuj帷ych zam闚ienie, o kt鏎ych mowa w 8 ust. 1 – w sytuacji kiedy zmiana ta b璠zie spowodowana przyczynami losowymi niezale積ymi od Wykonawcy, a warunek zdolno軼i technicznej lub zawodowej okre郵ony w SWZ, b璠zie spe軟iony.
2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towar闚 i us逝g; warto嗆 netto wynagrodzenia nie ulega zmianie, a okre郵ona w aneksie warto嗆 brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepis闚;
2) zmiany wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207); wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie w闚czas modyfikacji
o warto嗆 zmiany ca趾owitego kosztu Wykonawcy wynikaj帷ego ze zmiany wynagrodze o prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej os鏏 bezpo鈔ednio wykonuj帷ych zam闚ienie do wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej za prac albo do wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej,
z uwzgl璠nieniem wszystkich obci捫e publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie w闚czas modyfikacji o warto嗆 zmiany ca趾owitego kosztu Wykonawcy, jaki b璠zie on zobowi您any ponie嗆 przy uwzgl璠nieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os鏏 bezpo鈔ednio wykonuj帷ych zam闚ienie,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 4 pa寮ziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita這wych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p騧n. zm.), je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc, (...)
Pozosta貫 zapisy zawarte s we wzorze umowy, stanowi帷ym za陰cznik nr 1 do SWZ w 14.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.