eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kawęczyn › Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu gminy KawęczynOgłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu gminy Kawęczyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAWĘCZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kawęczyn 48

1.5.2.) Miejscowość: Kawęczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-704

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 288 59 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugkaweczyn@kaweczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaweczyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fefe892a-0969-41a1-b281-6feea4139a66

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu gminy Kawęczyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2da793a-42fb-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00429547

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016689/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kawęczyn oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ROŚ-FZP. 271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 574972,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) odbiór i transport odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Kawęczyn, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie (Kawęczyn 41 a, 62-704 Kawęczyn) do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków;
2) wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w urządzenia do gromadzenia odpadów, tzn. pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki na popiół oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów.
2. Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
3. Wg stanu na dzień 30.06.2022 r.:
1) liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Kawęczyn wynosi 5312,
2) liczba osób zamieszkujących na terenie Gminy Kawęczyn wg deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 4469,
3) liczba nieruchomości zamieszkałych, z których należy odebrać odpady komunalne wynosi 1412.
4. Zamawiający przewiduje, że wartości wskazane w pkt 3 powyżej mogą ulec zmianie w okresie trwania umowy w zakresie +/- 2 %, w szczególności w związku z migracją ludności, likwidacją lub powstaniem nieruchomości zamieszkałych. Zamawiający przewiduje również prawo opcji opisane w sekcji 4.2.8 ogłoszenia.
5. Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją zamówienia: transport i odbiór odpadów, w tym ich załadunek i wyładunek (kierowca, ładowacz, pomocnik).
6. Sposób weryfikacji oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w wymagań dotyczących zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań dotyczących zatrudnienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji technicznej zawarte jest odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp (np. norm emisji spalin), Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, czyli takie, które zagwarantują realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. W przypadku zamiaru zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wskazać te rozwiązania wraz z ofertą i wykazać, za pomocą dowolnych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Dokumenty te będą stanowić przedmiotowe środki dowodowe a Wykonawca składa je wraz z ofertą. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
9. Zamawiający nie przewiduje ani nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 526217,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 526217,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 526217,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Komunalnych „EKO – GAB” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 311061311

7.3.3) Ulica: Kowale Pańskie Kolonia 11a

7.3.4) Miejscowość: Kawęczyn

7.3.5) Kod pocztowy: 62-704

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 526217,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.