eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kawęczyn › Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu gminy Kawęczyn

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu gminy Kawęczyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAWĘCZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kawęczyn 48

1.5.2.) Miejscowość: Kawęczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-704

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 288 59 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugkaweczyn@kaweczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaweczyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu gminy Kawęczyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2da793a-42fb-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374640

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016689/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kawęczyn oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fefe892a-0969-41a1-b281-6feea4139a66

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym w niniejszym postępowaniu obywa się w języku polskim, w formie elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. przy użyciu:
1) miniPortalu: miniportal.uzp.gov.pl/ (dalej jako miniPortal)
2) ePUAPu: epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej: przetargi@kaweczyn.pl
2. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020, poz. 2452).
3. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz formie sporządzenia dokumentów zostały zamieszczone w rozdz. VIII i XI SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz w warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z systemu miniPortal dostępne są w instrukcji: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
5. Oferta wraz z wszelkimi dokumentami, powinna być sporządzona w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Identyfikator postępowania dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz na stronie tytułowej SWZ.
8. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VIII i XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), (dalej jako RODO), Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn;
2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty email: iod@kaweczyn.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.1 ustawy Pzp; a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; Niezależnie od powyżej wskazanych terminów, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe mogą być również przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
9) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia przedmiotowego postępowania;
10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROŚ-FZP. 271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) odbiór i transport odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Kawęczyn, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie (Kawęczyn 41 a, 62-704 Kawęczyn) do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków;
2) wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w urządzenia do gromadzenia odpadów, tzn. pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki na popiół oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów.
2. Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
3. Wg stanu na dzień 30.06.2022 r.:
1) liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Kawęczyn wynosi 5312,
2) liczba osób zamieszkujących na terenie Gminy Kawęczyn wg deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 4469,
3) liczba nieruchomości zamieszkałych, z których należy odebrać odpady komunalne wynosi 1412.
4. Zamawiający przewiduje, że wartości wskazane w pkt 3 powyżej mogą ulec zmianie w okresie trwania umowy w zakresie +/- 2 %, w szczególności w związku z migracją ludności, likwidacją lub powstaniem nieruchomości zamieszkałych. Zamawiający przewiduje również prawo opcji opisane w sekcji 4.2.8 ogłoszenia.
5. Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją zamówienia: transport i odbiór odpadów, w tym ich załadunek i wyładunek (kierowca, ładowacz, pomocnik).
6. Sposób weryfikacji oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w wymagań dotyczących zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań dotyczących zatrudnienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji technicznej zawarte jest odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp (np. norm emisji spalin), Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, czyli takie, które zagwarantują realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. W przypadku zamiaru zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wskazać te rozwiązania wraz z ofertą i wykazać, za pomocą dowolnych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Dokumenty te będą stanowić przedmiotowe środki dowodowe a Wykonawca składa je wraz z ofertą. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
9. Zamawiający nie przewiduje ani nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegające na możliwości:
1) zmniejszenia zakresu usług powodującego zmianę wynagrodzenia Wykonawcy maksymalnie o 50 % (Zamawiający gwarantuje Wykonawcy odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych w ilościach nie mniejszych niż 50 % ilości ujętych w ofercie),
2) zwiększenia zakresu usług powodującego zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalnie o 10 %,
przy czym prawo to będzie uruchamiane automatycznie, w zależności od bieżących potrzeb w okresie realizacji zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega także możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów rozliczeniowych przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie.
3. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są we zworze umowy - Załączniku nr 5 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert, przy zastosowaniu podanych poniżej kryteriów wyłącznie w stosunku do ofert niepodlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego dla Gminy Kawęczyn, w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9c Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1297 ze zm.)
b) wpis do rejestru przedsiębiorców BDO na prowadzenie działalności w zakresie transportu, odbierania i zbierania odpadów, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 5 lit. b oraz pkt 7 lit. b Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022, poz. 699 ze zm.),
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje należycie co najmniej jedną usługę, polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych o wartości nie niższej niż 300 000 PLN brutto lub odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o wartości nie niższej niż 500 000 PLN brutto.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego treść stanowi Załącznik nr 6 do SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 powyżej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada w/w uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy tacy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy treść oświadczenia w tym zakresie zawarta jest w pkt 15 formularza oferty – Załącznika nr 1 do SWZ.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – treść oświadczenia w tym zakresie zawarta jest w pkt 15 formularza oferty – Załączniku nr 1 do SWZ.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 pkt 1 ustawy Pzp.
11. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w rozdziale VI SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Stanowi ono dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje ich spełnienie.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych - oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wg wzoru Załącznika nr 4 do SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2021, poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 składa każdy z tych Wykonawców.
6. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z sekcją 5.6 pkt 1-3 niniejszego ogłoszenia.
2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego dla Gminy Kawęczyn, w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9c Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1297 ze zm.),
2) aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców BDO na prowadzenie działalności w zakresie transportu, odbierania i zbierania odpadów, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 5 lit. b oraz pkt 7 lit. b Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022, poz. 699 ze zm.),
3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wg wzoru Załącznika nr 3 do SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w rozdziale VII SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą, na podstawie art. 106 ust. 1, w związku z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych poniżej przedmiotowych środków dowodowych:
1) potwierdzających zgodności przedmiotu zamówienia z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert:
a) wykazu pojazdów, za pomocą których Wykonawca będzie realizował zamówienie, spełniających co najmniej normę emisji spalin EURO 5 lub normę równoważną, zgodnie z Rozdziałem XIV pkt 4 ppkt 2 SWZ – stosowna tabela zawarta jest w pkt 3 Formularza oferty;
b) dokumentów (np. kart technicznych) potwierdzających spełnianie norm emisji spalin przez samochody, o których mowa lit. a,
2) potwierdzających równoważność oferowanych rozwiązań w sytuacji opisanej w sekcji 4.2.2 pkt 8 i niniejszego ogłoszenia oraz w Rozdziale III pkt 11 SWZ (o ile dotyczy).
2. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale III oraz XIV SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w sekcji 5.8 ogłoszenia lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.
2. Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w sekcji 5.8 ogłoszenia służące potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w rozdziale III i XIV SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawcy dodatkowo (poza przesłankami wynikającymi z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) nie mogą podlegać wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835 ze zm.).
2. Oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 1 powyżej zawarte jest w treści Załącznika nr 2 do SWZ - oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Sposób złożenia oświadczenia został opisany w sekcji 5.6 pkt 1-3 ogłoszenia.
3. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzający, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, oraz odpowiednio jeśli dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, jest umocowana do ich reprezentowania,
2) pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wraz z ofertą należy przedłożyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy o udzielenie zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w § 12 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: system teleinformatyczny - miniPortal oraz Platforma ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Sposób oceny ofert w kryterium "Aspekt środowiskowy" - liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana, w oparciu o zadeklarowaną w ofercie ilość pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia spełniających co najmniej normę emisji spalin EURO 5 lub normę równoważną oraz ich procentowy udział w realizacji zamówienia. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zostały opisane w Rozdziale XIV SWZ.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, o którym mowa w art. 121 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w formularzu oferty, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców (jeżeli są już znani).
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp - szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w rozdziale XVI SWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. W przypadku skorzystania z w/w możliwości, po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert dodatkowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert.
7. Zamawiający w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji poinformuje o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przekazując im zaproszenie do negocjacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wskazując miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.