eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku ,,Kotłownia" W-11 (10-6) do przepisów p.poż oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami, wraz z zadaszeniem wejść ewakuacyjnychOgłoszenie z dnia 2023-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku ,,Kotłownia" W-11 (10-6) do przepisów p.poż oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami, wraz z zadaszeniem wejść ewakuacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

1.2.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001560

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Warszawska 24

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-155

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@pk.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00429318

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-10-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00410152

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku ,,Kotłownia" W-11 (10-6) do przepisów p.poż oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami, wraz z zadaszeniem wejść ewakuacyjnych, przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa stanu ochrony ppoż. i warunków ewakuacji ludzi w Pawilonie konferencyjno - wystawowym "Kotłownia" W-11 (10-6), ul. Warszawska 24, Kraków".
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji projektowej w podziale na dwa etapy:
1) ETAP I – obejmujący prace niezbędne do opracowania projektu budowlanego, opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenia na budowę i wydanie go Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego, prace niezbędne do opracowania projektu wykonawczego, opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót i stwiorb’ami (Dokumentacja projektowa Etapu I).
2) ETAP II - obejmujący prace niezbędne do wykonania w celu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i wydanie jej Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego (Dokumentacja projektowa Etapu II).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami. Warunki realizacji zamówienia zawiera również załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w rozumieniu art. 441 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy sprawowania Nadzoru autorskiego przez okres przygotowania zamówienia na roboty budowlane oraz w czasie realizacji robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach niniejszej Umowy. Warunki realizacji prawa opcji zawiera załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy.

Po zmianie:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku ,,Kotłownia" W-11 (10-6) do przepisów p.poż oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami, wraz z zadaszeniem wejść ewakuacyjnych, przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa stanu ochrony ppoż. i warunków ewakuacji ludzi w Pawilonie konferencyjno - wystawowym "Kotłownia" W-11 (10-6), ul. Warszawska 24, Kraków".
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji projektowej w podziale na dwa etapy:
1) ETAP I – obejmujący prace niezbędne do opracowania projektu budowlanego, opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenia na budowę i wydanie go Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego (Dokumentacja projektowa Etapu I).
2) ETAP II - obejmujący prace niezbędne do opracowania projektu wykonawczego, opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót i stwiorb’ami, prace niezbędne do wykonania w celu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i wydanie jej Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego (Dokumentacja projektowa Etapu II).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami. Warunki realizacji zamówienia zawiera również załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w rozumieniu art. 441 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy sprawowania Nadzoru autorskiego przez okres przygotowania zamówienia na roboty budowlane oraz w czasie realizacji robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach niniejszej Umowy. Warunki realizacji prawa opcji zawiera załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-10-06 09:30

Po zmianie:
2023-10-13 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-10-06 10:00

Po zmianie:
2023-10-13 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-11-04

Po zmianie:
2023-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.