eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku ,,Kotłownia" W-11 (10-6) do przepisów p.poż oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami, wraz z zadaszeniem wejść ewakuacyjnychOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku ,,Kotłownia" W-11 (10-6) do przepisów p.poż oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami, wraz z zadaszeniem wejść ewakuacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-155

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@pk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.pk.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku ,,Kotłownia" W-11 (10-6) do przepisów p.poż oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami, wraz z zadaszeniem wejść ewakuacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-043fde3c-590f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513904

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410152

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KA-2/090/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 148750,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku ,,Kotłownia" W-11 (10-6) do przepisów p.poż oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami, wraz z zadaszeniem wejść ewakuacyjnych, przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa stanu ochrony ppoż. i warunków ewakuacji ludzi w Pawilonie konferencyjno - wystawowym "Kotłownia" W-11 (10-6), ul. Warszawska 24, Kraków".
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji projektowej w podziale na dwa etapy:
1) ETAP I – obejmujący prace niezbędne do opracowania projektu budowlanego, opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenia na budowę i wydanie go Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego (Dokumentacja projektowa Etapu I).
2) ETAP II - obejmujący prace niezbędne do opracowania projektu wykonawczego, opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót i stwiorb’ami, prace niezbędne do wykonania w celu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i wydanie jej Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego (Dokumentacja projektowa Etapu II).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami. Warunki realizacji zamówienia zawiera również załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w rozumieniu art. 441 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy sprawowania Nadzoru autorskiego przez okres przygotowania zamówienia na roboty budowlane oraz w czasie realizacji robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach niniejszej Umowy. Warunki realizacji prawa opcji zawiera załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71312000-8 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 139000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 205000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 139000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 121184319

7.3.3) Ulica: ul. Biskupia 14/10

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-144

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 139000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Pełna nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku ,,Kotłownia"
W-11 (10-6) do przepisów p.poż oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami, wraz z zadaszeniem wejść ewakuacyjnych,
przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa stanu ochrony ppoż. i warunków
ewakuacji ludzi w Pawilonie konferencyjno - wystawowym "Kotłownia" W-11 (10-6), ul. Warszawska 24, Kraków"
2. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 11 miesięcy od daty udzielenia zamówienia, w tym:
Etap I - 8 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z odbiorem),
Etap II - 3 miesięcy od upływu terminu wykonania Etapu I (wraz z odbiorem)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.