eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczyca › USŁUGI ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW Z ZAKŁADU KARNEGO W GARBALINIEOgłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
USŁUGI ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW Z ZAKŁADU KARNEGO W GARBALINIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W GARBALINIE

1.3.) Oddział zamawiającego: ZK Garbalin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Garbalin 18

1.5.2.) Miejscowość: Łęczyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 24 388 00 00

1.5.8.) Numer faksu: 24 388 00 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_garbalin@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-garbalinie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zakład Karny

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zakład Karny

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGI ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW Z ZAKŁADU KARNEGO W GARBALINIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63e0a188-3fcb-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00428441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00369273/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 USŁUGI ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW Z ZAKŁADU KARNEGO W GARBALINIE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369562/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Dkw.2232.1.2022.KG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 398830 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych, zgniatanych z Zakładu Karnego w Garbalinie w okresie od 01.01.2023 r. przez okres 12 miesięcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 430736,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 430736,4 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 430736,4 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PreZero Service Centrum Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962416931

7.3.3) Ulica: Łąkoszyńska 127

7.3.4) Miejscowość: Kutno

7.3.5) Kod pocztowy: 99-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 430736 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.