eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu - Etap I i Etap IIOgłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu – Etap I i Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl/pn/powiatwschowa/demand/88296/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu – Etap I i Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee033d98-4e3b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00427162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028245/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu - etap I i etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00396375/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSE.272.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3305267,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia – „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu – etap I” obejmuje realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na rozbudowie istniejącej drogi powiatowej nr 1013F w miejscowości Lgiń, gmina Wschowa, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 305, do km ok. 0+865,97. Podstawowe parametry elementów projektowanej drogi: a) klasa Z, b) szerokość jezdni drogi powiatowej w miejscu rozbudowy – 6,0 m, c) szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3,0 m w terenie zabudowanym, d) szerokość chodnika 2,0 m, e) nawierzchnia jezdni i ciągu pieszo-rowerowego bitumiczna, f) pobocza tłuczniowe o szerokości 1,0 m, 2) Zakres inwestycji obejmować będzie: a) wymianę istniejącej nawierzchni jezdni na nową z masy asfaltowej na odcinku, którego szerokość jezdni wynosi 6,00 m, b) poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6,00 m w miejscach przewężeń, c) wykonanie nowej konstrukcji jezdni w przypadku, kiedy na jakimś odcinku drogi stwierdzone zostanie, na podstawie badań geotechnicznych, występowanie gruntów nienośnych, d) przebudowę z rozbudową istniejącego skrzyżowania z publiczną drogą gminną,
e) przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów na drogi wewnętrzne,
f) przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych, g) budowę chodnika szer. 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od km ok. 0+640 do km ok. 0+783, h) budowę ścieżki pieszo-rowerowej szer. 3,00m o nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+0,00 do km ok. 0+640 oraz na odcinku od km ok. 0+783 do km. ok. 0+865,97, i) budowę lub przebudowę poboczy, j) wykonanie muru oporowego w km ok. 0+563 do km ok. 0+607, k) rozbiórkę istniejących i budowę nowych przepustów pod drogą wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu w postaci barieroporęczy ochronnych lub balustrad mostowych, l) przebudowę, rozbudowę lub budowę nowej kanalizacji deszczowej, m) budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem hybrydowym (solarno-wiatrowym), n) budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (stała organizacja ruchu), o) budowę kanału technologicznego, p) przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudowywaną drogą, w tym sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, q) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
r) humusowanie i obsianie trawą terenów i pasów zieleni, s) wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,
Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawiera Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1a do SWZ. Część 1 zamówienia obejmuje dwa zadania: Zadanie I - sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1a do SWZ. Zadanie II – wykonanie robót budowlanych, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 2174997,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia – „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu – etap II” obejmuje realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr 1013F w miejscowości Lgiń, gmina Wschowa, na odcinku od km 0+865,97 do km 1+425,40 - ETAP 2. Podstawowe parametry elementów przeznaczonych do przebudowy odcinka drogi w km od 0+865,97 do km 1+425,40 - ETAP 2:
a) klasa drogi - L, b) szerokość jezdni – 5,5 m, c) szerokość poboczy utwardzonych 0,75 -1,5 m, d) nawierzchnia jezdni, poboczy i zjazdów bitumiczna. 2) Zakres inwestycji na przedmiotowym odcinku drogi obejmować będzie: a) wymianę istniejącej nawierzchni jezdni na nową z masy asfaltowej, b) wykonanie nowej konstrukcji jezdni w przypadku, kiedy na jakimś odcinku drogi stwierdzone zostanie, na podstawie badań geotechnicznych, występowanie gruntów nienośnych, c) przebudowę z rozbudową istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi, d) przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów na drogi wewnętrzne, e) przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych, f) budowę poboczy, g) rozbiórkę istniejących i budowę nowych przepustów pod drogą, h) przebudowę, rozbudowę lub budowę nowej kanalizacji deszczowej,
i) budowę progów zwalniających, j) budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (stała organizacja ruchu), k) budowę kanału technologicznego,
l) przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przebudowywaną drogą, w tym sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, m) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, n) humusowanie i obsianie trawą terenów i pasów zieleni, o) wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawiera Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1b do SWZ. 3) Część 2 zamówienia obejmuje dwa zadania: Zadanie I - sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1b do SWZ. Zadanie II – wykonanie robót budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 1130270,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: pkt 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.”
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 3 listopada 2022 r. do godz. 13.00 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 1 Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: pkt 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.”
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 3 listopada 2022 r. do godz. 13.00 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 1 Pzp unieważnia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.