eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiązownica › Dostawa i wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy działania 5.1 Rozwój cyfrowy JSTOgłoszenie z dnia 2022-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiązownica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska

1.5.2.) Miejscowość: Wiązownica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-522

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wiazownica.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wiazownica.com/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/wiazownica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-276bff4d-448d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00426008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026400/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa i wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego pn. ”Cyfrowa Gmina”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378317/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.271.34.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji, oprogramowania, fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych, przeprowadzenie szkoleń oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa mających na celu podniesienie poziomu cyfryzacji urzędu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

4.2 Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia obejmuje::
1) Dostawa stacji roboczych - 5 szt.
2) Dostawa licencji na pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowania prezentacji) - 5 szt.
3) Dostawa szafy teleinformatycznej Rack 42U z wyposażeniem – 1 kpl
4) Dostawa zasilacza awaryjnego UPS Online (typ 1) – 1 szt.
5) Dostawa routera – 1 szt.
6) Dostawa konsoli KVM – 1 szt.
7) Dostawa serwerów (typ 1) – 2 szt.
8) Dostawa macierzy – 1 szt.
9) Dostawa serwera do backupu – 1 szt.
10) Dostawa przełączników sieciowych zarządzalnych – 2 szt.
11) Dostawa licencji na system operacyjny, wirtualizację, licencji dostępowych – 1 kpl.
12) Dostawa licencji na oprogramowanie do realizacji kopii zapasowych – 1 kpl
13) Dostawa serwera (typ 2) – 1 szt.
14) Dostawa zasilacza awaryjnego UPS Online (typ 2) – 1 szt.
15) Usługi informatyczne z zakresu wdrożenia konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
16) Szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania,
17) Szkolenia dla pracowników urzędu z cyberbezpieczeństwa,
18) Dostawa specjalistycznego oprogramowania,
19) Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, IDS, IPS),
20) Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie.

4.3 Szczegółowe informacje w zakresie wymagań technicznych oraz w właściwości i wymagań funkcjonalno – użytkowych dotyczących oferowanego sprzętu, oprogramowania oraz uruchomienia zainstalowanego systemu informatycznego, zostały określone w szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do SWZ.
4.4 Opisane w dokumencie OPZ wymagania należy traktować jako podstawowe i minimalne, a te które zostały określone jako dodatkowe traktować należy jako nieobowiązkowe (fakultatywne).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

31213300-5 - Szafy kablowe

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48820000-2 - Serwery

48823000-3 - Serwery plików

32425000-8 - Sieciowy system operacyjny

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

51612000-5 - Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72810000-1 - Usługi audytu komputerowego

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 352272,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 352272,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 352272,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8130335772

7.3.3) Ulica: Rejtana 55

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-326

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 352272 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.