eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiązownica › Dostawa i wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiązownica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska

1.5.2.) Miejscowość: Wiązownica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-522

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wiazownica.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wiazownica.com/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-276bff4d-448d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378317

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026400/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa i wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego pn. ”Cyfrowa Gmina”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/wiazownica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/wiazownica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami , w szczególności składanie oferty oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/wiazownica. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej określone w ustawie o świadczenia usług drogą elektroniczną określone w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)
8.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w zakresie składania dokumentów, wniosków (innych niż oferta i oświadczenia), zawiadomień oraz przekazywanie innych informacji może odbywać się na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica za pomocą formularza i przycisku „wyślij wiadomość” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wiazownica.com
8.3 We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem zamawiający i wykonawcy będą posługiwać się numerem postępowania.
8.4 Sporządzanie i przekazywanie informacji, w tym dokumentów w formie elektronicznej musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8.5 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.6 Przekazywane drogą elektroniczną informacje, w szczególności oferty, wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i inne dokumenty uznaje się, że datą przekazania jest data zapisania pliku uwidoczniona w systemie (serwerze) platformy zakupowej.
8.7 Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem platformy zakupowej lub za pomocą poczty elektronicznej.
8.8 Wyjaśnienia treści SWZ, odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacje treści SWZ, zakresu lub warunków udziału w postępowaniu, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/wiazownica.
8.9 Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania zamawiającego, dla swej skuteczności powinny zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym uprawnionej osoby, przed upływem wyznaczonego przez zamawiającego terminu.
8.10 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielenia wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez odpowiedzi.
8.11 W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentacji przetargowej z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski Wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i nie jest wymagana akceptacja zmian przez Wykonawców. W razie zmiany w dokumentach przetargowych Zamawiający może przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych przez niego modyfikacji w dokumentach przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zamieści stosowną informację na stronie prowadzonego postępowania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 24.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
24.2 Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu jest Wójt/Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica.
24.3 Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa licencji, oprogramowania, fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych, przeprowadzenie szkoleń oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ”Cyfrowa Gmina”
24.4 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019, poz. 2019 ze zm.),
24.5 Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania.
24.6 Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
24.7 W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
24.8 Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO;
24.11 Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.34.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji, oprogramowania, fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych, przeprowadzenie szkoleń oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa mających na celu podniesienie poziomu cyfryzacji urzędu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

4.2 Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia obejmuje::
1) Dostawa stacji roboczych - 5 szt.
2) Dostawa licencji na pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowania prezentacji) - 5 szt.
3) Dostawa szafy teleinformatycznej Rack 42U z wyposażeniem – 1 kpl
4) Dostawa zasilacza awaryjnego UPS Online (typ 1) – 1 szt.
5) Dostawa routera – 1 szt.
6) Dostawa konsoli KVM – 1 szt.
7) Dostawa serwerów (typ 1) – 2 szt.
8) Dostawa macierzy – 1 szt.
9) Dostawa serwera do backupu – 1 szt.
10) Dostawa przełączników sieciowych zarządzalnych – 2 szt.
11) Dostawa licencji na system operacyjny, wirtualizację, licencji dostępowych – 1 kpl.
12) Dostawa licencji na oprogramowanie do realizacji kopii zapasowych – 1 kpl
13) Dostawa serwera (typ 2) – 1 szt.
14) Dostawa zasilacza awaryjnego UPS Online (typ 2) – 1 szt.
15) Usługi informatyczne z zakresu wdrożenia konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
16) Szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania,
17) Szkolenia dla pracowników urzędu z cyberbezpieczeństwa,
18) Dostawa specjalistycznego oprogramowania,
19) Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, IDS, IPS),
20) Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie.

4.3 Szczegółowe informacje w zakresie wymagań technicznych oraz w właściwości i wymagań funkcjonalno – użytkowych dotyczących oferowanego sprzętu, oprogramowania oraz uruchomienia zainstalowanego systemu informatycznego, zostały określone w szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do SWZ.
4.4 Opisane w dokumencie OPZ wymagania należy traktować jako podstawowe i minimalne, a te które zostały określone jako dodatkowe traktować należy jako nieobowiązkowe (fakultatywne).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

31213300-5 - Szafy kablowe

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48820000-2 - Serwery

48823000-3 - Serwery plików

32425000-8 - Sieciowy system operacyjny

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

51612000-5 - Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72810000-1 - Usługi audytu komputerowego

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja dla stacji roboczych

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja dla serwerów typ 1

4.3.6.) Waga: 17

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja dla macierzy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja dla serwera Backupu

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja dla serwera typ 2

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 7

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usług informatycznych z zakresu wdrożenia konserwacji i serwisu

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej.
1. Warunek w zakresie posiadanego doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali i prawidłowo ukończyli w następującym zakresie:
a) co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa serwera oraz macierzy dyskowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) - zrealizowanego w ramach jednego kontraktu (jednego zamówienia/ umowy).
b) co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa oraz uruchomienie systemu informatycznego polegającego na: dostawie, montażu, skonfigurowaniu oraz uruchomieniu w miejscu instalacji co najmniej serwera wraz z systemem operacyjnym, macierzy dyskowej, szafy teleinformatycznej Rack, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego oraz urządzenia klasy firewall - zrealizowanego w ramach jednego projektu/kontraktu (jednego zamówienia/ umowy) o łącznej wartości nie mniejszej niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) - zrealizowanego w ramach jednego kontraktu (jednego zamówienia/ umowy).
c) co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem było przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa lub audytu bezpieczeństwa informacji lub audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa.

2) Warunek w zakresie posiadanej wiedzy zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji osoby pełniące następujące funkcje:
a) Koordynator projektu
- co najmniej jedna osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu projektami informatycznymi, posiadająca znajomość najlepszych praktyk zarządzania projektami IT, pełniąca funkcję koordynatora (kierownika) projektu co najmniej w dwóch projektach w branży IT o wartości min. 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) każdy.

b) Specjalista ds. serwerów i systemów serwerowych.
- co najmniej jedna osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w administracji systemami informatycznymi, sprawująca nadzór nad zabezpieczeniami w środowisku serwerowym, posiadająca kwalifikacje w zakresie administracji serwerów sieciowych na poziomie zgodnym lub równoważnym z Microsoft Certified Professional.

c) Inżynier systemowy (wdrożeniowy) w obszarze urządzeń sieciowych
- co najmniej jedna osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w administracji systemami informatycznymi, odpowiedzialna za realizację integracji i konfiguracji sprzętu sieciowego, posiadająca kwalifikacje na poziomie zgodnym lub równoważnym z CCNP.

d) Osoba do wykonywania robót elektrycznych.
- co najmniej jedna osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje i uprawnienia do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV.

e) Osoba do przeprowadzenia audytu.
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (zgodnie z regulaminem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji ma Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za realizację dostaw oraz uruchomienia zainstalowanego systemu, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

11.1 Zamawiający będzie wymagał złożenia przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 105 i 106 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
11.2 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i cechy, opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik do nr 10 SWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących dokumentów, potwierdzających że oferowane dostawy spełniają określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymagania.

Dla stacji roboczych:
a) raport (wydruk) ze strony cpubenchmark.net potwierdzający wydajność oferowanego procesora w oferowanej stacji roboczej.
b) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 9001 lub równoważnej dla producenta stacji roboczej.
c) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 14001 lub równoważnej dla producenta stacji roboczej.

Dla serwerów – typ 1:
a) raport (wydruk) z testu wydajności SPECrate®2017_int_base opublikowany na stronie www.spec.org dla oferowanego modelu serwera z oferowanym modelem procesora.
b) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 9001 lub równoważnej dla producenta serwera.
c) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 14001 lub równoważnej dla producenta serwera.
d) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 50001 lub równoważnej dla producenta serwera.
e) raport (wydruk) ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze.

Dla macierzy:
a) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 9001 lub równoważnej dla producenta macierzy.
b) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 14001 lub równoważnej dla producenta macierzy.

Dla serwera – typ 2:
a) raport (wydruk) ze strony cpubenchmark.net potwierdzający wydajność oferowanego procesora w oferowanym serwerze.
b) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 9001 lub równoważnej dla producenta serwera.
c) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 14001 lub równoważnej dla producenta serwera.
d) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 50001 lub równoważnej dla producenta serwera.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dla stacji roboczych:
a) raport (wydruk) ze strony cpubenchmark.net potwierdzający wydajność oferowanego procesora w oferowanej stacji roboczej.
b) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 9001 lub równoważnej dla producenta stacji roboczej.
c) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 14001 lub równoważnej dla producenta stacji roboczej.

Dla serwerów – typ 1:
a) raport (wydruk) z testu wydajności SPECrate®2017_int_base opublikowany na stronie www.spec.org dla oferowanego modelu serwera z oferowanym modelem procesora.
b) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 9001 lub równoważnej dla producenta serwera.
c) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 14001 lub równoważnej dla producenta serwera.
d) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 50001 lub równoważnej dla producenta serwera.
e) raport (wydruk) ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze.

Dla macierzy:
a) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 9001 lub równoważnej dla producenta macierzy.
b) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 14001 lub równoważnej dla producenta macierzy.

Dla serwera – typ 2:
a) raport (wydruk) ze strony cpubenchmark.net potwierdzający wydajność oferowanego procesora w oferowanym serwerze.
b) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 9001 lub równoważnej dla producenta serwera.
c) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 14001 lub równoważnej dla producenta serwera.
d) certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 50001 lub równoważnej dla producenta serwera.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
a) na skutek okoliczności wskazanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.,
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z2020, poz. 1842 z późn. zm.), na warunkach określonych w ustępie 4 tegoż artykułu - o czas przez jaki wykonawca nie mógł prawidłowo realizować umowy plus czas na usunięcie skutków braków możliwości realizacji.
b) zmiany zawartej Umowy mogą być za zgodą Stron dokonywane w zakresie modeli dostarczonych urządzeń w stosunku do modeli wyspecyfikowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie, jedynie w przypadku zaprzestania ich produkcji przez producenta lub niezawinionych przez Wykonawcę niespodziewanych opóźnień w dostawie pierwotnie zaoferowanych modeli urządzeń. W takim przypadku Wykonawca może zaoferować inne modele tych urządzeń, o parametrach nie gorszych niż określone w ofercie Wykonawcy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
c) zmiany zawartej Umowy mogą być za zgodą Stron dokonywane w zakresie parametrów zamawianego asortymentu, jeżeli będą one korzystniejsze dla Zamawiającego.
d) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub usprawiedliwionych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu niezbędne dowody, potwierdzające fakt, iż nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia nie nastąpiło z jego winy. Dotyczy to w szczególności przestojów w produkcji lub innych niezależnych od Wykonawcy sytuacji. Zmiana zostanie dokonana o czas tychże przestojów plus czas niezbędny do wyeliminowania skutków takich zdarzeń.
e) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania czynników zewnętrznych niezależnych od stron, takich jak klęski żywiołowe (np. powodzie, podtopienia, pożary, trąby powietrzne, wichury itp.), powodujące uszkodzenia mienia Wykonawcy wykorzystywanego do realizacji zamówienia. Zmiana dokonana zostanie o czas wystąpienia ww. zdarzeń plus o czas niezbędny do usunięcia ich skutków.
f) zmiany terminu realizacji na skutek przewlekłości postępowań administracyjnych, obowiązków nałożonych przez organy władcze, zmian przepisów prawa, strajków, blokad, protestów itp. będących przyczyną niemożność zakończenia realizacji zamówienia w ustalonym terminie. Zmiana dokonana zostanie o czas przestoju w realizacji ze względu na ww. okoliczności plus o czas niezbędny do usunięcia ich skutków.
g) zmiany terminu realizacji lub wynagrodzenia Wykonawcy, na skutek błędów w dokumentach zamówienia, lub innych dokumentach związanych z realizacją przedmiotu umowy, które nie zostały wcześniej wykryte przez żadną ze stron, pomimo zachowania należytej staranności. Zmiana dokonana zostanie o czas wyeliminowania błędów oraz o wysokość wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych obowiązków, tymi błędami spowodowanymi.
h) innych postanowień umowy (w sposób odpowiedni dla danego zdarzenia) w przypadkach:
 zmian wynikających z przekształceń własnościowych,
 zmian organizacyjno-technicznych,
 zmiany adresów,
 zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego) - zmiana ta następuje poprzez dokonane w formie pisemnej zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,
 przekształcenia Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne) winno nastąpić w formie aneksu do umowy.
i) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą:
 stawki podatku od towarów i usług,
 zmiana nastąpi na wniosek Wykonawcy dokumentujący zaistnienie ww. okoliczności oraz skutki

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 16.3 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica 16.4 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.