eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych, pomocy dydakt. do indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE oraz dostawa wyposażenia pracowni językowej w ramach projektu pn.: "Akademia Dwójki"Ogłoszenie z dnia 2023-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych, pomocy dydakt. do indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE oraz dostawa wyposażenia pracowni językowej w ramach projektu pn.: "Akademia Dwójki"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000716276

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 70

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-553

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: (89) 524 82 40

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@sp2olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp2olsztyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://sp2olsztyn.pl/bip/index.php?id=368&id2=373

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych, pomocy dydakt. do indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE oraz dostawa wyposażenia pracowni językowej w ramach projektu pn.: "Akademia Dwójki"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-839a2d3d-8af2-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00425873

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006073/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych, pomocy dydakt. do indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE oraz dostawa wyposażenia pracowni językowych w ramach projektu pn..Akademia Dwójki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia jest wspófinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i jest realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.02.02.01-28-0076/17-00 z dnia 31-07-2018 r. dotycząca projektu pn. „Akademia Dwójki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021050/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP2.260.02.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 128815 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyposażenie pracowni językowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232700-1 - Centralna jednostka sterująca

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego

4.5.5.) Wartość części: 19705 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych do indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE

4.5.3.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

4.5.5.) Wartość części: 19544 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych

4.5.3.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 70586 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa zestawów elektroniki i programowania

4.5.3.) Główny kod CPV: 31681000-3 - Akcesoria elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 18980 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24237,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37276,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24237,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nordweco sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8522470430

7.3.3) Ulica: Wieniawskiego 21

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-130

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24237,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-04-28

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24039,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24873,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24039,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU " BMS" sp. j. Z Bielecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5811172950

7.3.3) Ulica: ul. Staszica 22,

7.3.4) Miejscowość: Kwidzyn

7.3.5) Kod pocztowy: 82-500

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24039,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-05-13

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86820,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 146952 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 86820,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU "BMS" Sp.J. Z Bielecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5811172950

7.3.3) Ulica: Staszica 22

7.3.4) Miejscowość: Kwidzyn

7.3.5) Kod pocztowy: 82-500

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 86820,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-05-13

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23345,4 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28909,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23345,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU "BMS" Sp. J. Z. Bielecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5811172950

7.3.3) Ulica: Staszica 22

7.3.4) Miejscowość: Kwidzyn

7.3.5) Kod pocztowy: 82-500

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23345,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-05-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.