eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa mebli, sprzętu kuchennego i wyposażenia, wraz z montażem w siedzibie Obwodu Utrzymania Autostrady Lgota.Ogłoszenie z dnia 2022-11-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa mebli, sprzętu kuchennego i wyposażenia, wraz z montażem w siedzibie Obwodu Utrzymania Autostrady Lgota.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH

1.3.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Myśliwska 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-017

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 258 62 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli, sprzętu kuchennego i wyposażenia, wraz z montażem w siedzibie Obwodu Utrzymania Autostrady Lgota.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cef0a723-3ef9-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00425585

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00077675/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa mebli, sprzętu kuchennego i wyposażenia, wraz z montażem w siedzibie Obwodu Utrzymania Autostrady Lgota

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367597/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/KA.D-3.2421.48.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 166319 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest: „Dostawa mebli, sprzętu kuchennego i wyposażenia, wraz z montażem w siedzibie Obwodu Utrzymania Autostrady Lgota”. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę mebli i wyposażenia,
2) wyładunek i wniesienie mebli i wyposażenia,
3) montaż mebli i wyposażenia
Adres dostawy: Obwód Utrzymania Autostrady Lgota, ul. Częstochowska 105, 42-100 Kłobuck
Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia SWZ TOM III.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 174042,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 400715,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 174042,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KJMK Meble Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 241620032

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 174042,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.