eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolsztyn › Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych TłokachOgłoszenie z dnia 2022-11-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Tłokach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLSZTYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Wolsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 683474500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@wolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wolsztyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.wolsztyn.pl/m,115,przetargi.html?page=1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Tłokach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-adb8b503-3e5c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00425478

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024542/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym: Sali wiejskiej w Nowych Tłokach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368711/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.29.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 109738,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Tłokach”, Nowe Tłoki nr 165, działki nr 421 i 422, obręb 0011 Nowe Tłoki.

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja parterowego budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Tłokach.
Parametry techniczne budynku wg projektu budowlanego:
- powierzchnia zabudowy: Pz = 381,39 m2
- powierzchnia użytkowa: Pu = 316,29 m2
- kubatura: K = 1 669,44 m3.

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej obejmuje w szczególności: roboty rozbiórkowe (wszystkich zadaszeń nad drzwiami, demontaż kostki brukowej, wykucie z muru podokienników, skucie istniejącej okładziny schodów itd.); izolację fundamentów; termoizolację ścian; położenie tynku mozaikowego i tynku cienkowarstwowego typu baranek; wykonanie opaski wokół budynku oraz wykonanie nowej okładziny schodów zewnętrznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z faktem, iż jedyna oferta w przedmiotowym postępowaniu, złożona przez:
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO "AGNES"
MICHAŁ GUZERA
UL. KWARCIANA NR 7 LOK. 27
25-121 KIELCE
została odrzucona, Zamawiający - Gmina Wolsztyn, na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.