eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa specyfików olejowo smarowychOgłoszenie z dnia 2022-11-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa specyfików olejowo smarowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121390415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Montelupich 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.zborowski@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://3rblog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=34173002

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa specyfików olejowo smarowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5f0af3f-3d7d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00424293

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364096/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 143/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specyfików olejowo-smarowych tj. Oleju do tłokowych silników lotniczych klasy SAE 50.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami jakościowymi zawarto w dokumentach zamówienia tj. w załącznikach do projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09211100-2 - Oleje silnikowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09211000-1 - Oleje smarowe i środki smarowe

4.5.5.) Wartość części: 84000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specyfików olejowo-smarowych tj. – Smar ogólnego przeznaczenia, odporny na działanie wody o kodzie NATO G-450.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami jakościowymi zawarto w dokumentach zamówienia tj. w załącznikach do projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09211000-1 - Oleje smarowe i środki smarowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24951100-6 - Smary

4.5.5.) Wartość części: 134000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87576,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 87576,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87576,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo Usługowa FENIX Joanna Dobrowolska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7491346880

7.3.3) Ulica: Broniewskiego 15

7.3.4) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

7.3.5) Kod pocztowy: 47-225

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109470,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca odstąpił od podpisania umowy w zakresie zadania nr 2.
Z uwagi na powyższe oraz brak możliwości dokonania czynności ponownego badania i oceny ofert zgodnie z dyspozycją art. 263 ustawy Pzp z uwagi na to, iż oferta wybranego Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w zakresie zadania
nr 2, która nie została odrzucona Zamawiający unieważnił postępowania w zakresie zadania nr 2 na podstawie art. 255 pkt 7) ustawy Pzp.

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W wartości umowy uwzględniono prawo opcji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.