eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wierzchlas › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchlesie na lata 2024-2025Ogłoszenie z dnia 2023-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchlesie na lata 2024-2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wierzchlas

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934766

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 7

1.5.2.) Miejscowość: Wierzchlas

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-324

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: [+48 43] 88 66 112

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wierzchlas.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wierzchlas.biuletyn.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0bcb7d37-52fe-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchlesie na lata 2024-2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bcb7d37-52fe-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00424263

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015446/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa gazu ziemnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchlesie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402349

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy w ramach zadania „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchlesie na lata 2024-2025”.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla celów opałowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchlesie ul. Szkolna 48, 98-324 Wierzchlas w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. o łącznym przewidywalnym wolumenie 950 000 kWh.
Ponadto Zamawiający, informuje iż rozwiąże obecną umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia ustalonego w umowie ze skutkiem na dzień 31.12.2023 r.
Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej ilości gazu w okresie trwania umowy. Zmniejszenie ilości gazu, na zasadach wskazanych w pkt 4.5., nie będzie pociągać dla Zamawiającego (odbiorcy gazu) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora.
Zamawiający gwarantuje, iż minimalny gwarantowany zakres przedmiotu Umowy wyniesie 85% kwoty wskazanej w § 9 ust. 1 Umowy. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia, w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na paliwo gazowe. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 15% wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zasady świadczenia dostaw określono w Załączniku nr 3 do SWZ stanowiącym Wzór Umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE PRAWNE: Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE: W dniu 02.10.2023 r. o godzinie 13:00, upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu, nie wpłynęły żadne oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.