eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bystrzyca Kłodzka › Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2022/2023.Ogłoszenie z dnia 2022-11-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2022/2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bystrzyca Kłodzka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717958

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748117605

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@bystrzycaklodzka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bystrzycaklodzka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/bystrzycaklodzka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2022/2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4a358e1-35b7-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00423426

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026857/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353851/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: E.271.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 240650,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz uczniów z miejscowości Ponikwa i Poręba do Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym i z powrotem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.5.5.) Wartość części: 60162,61 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz uczniów z Nowego Waliszowa do Szkoły Podstawowej w Starym Waliszowie i z powrotem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.5.5.) Wartość części: 60162,60 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz uczniów z Bystrzycy Kłodzkiej, z Wilkanowa (z kierunku zajezdnia PKS Wilkanów) oraz z Międzygórza do Szkoły Podstawowej w Wilkanowie i z powrotem do Międzygórza.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.5.5.) Wartość części: 60162,60 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz uczniów z Zabłocia, Gorzanowa i Mielnika do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz do Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Wojska Polskiego 5.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.5.5.) Wartość części: 60162,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51405 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51405 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51405 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lux-Car Przewóz Osób Mateusz Paprocki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8811477800

7.3.3) Ulica: Długopole Dolne 27

7.3.4) Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

7.3.5) Kod pocztowy: 57-500

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51405 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-10-24 do 2023-09-23

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66752 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 147510 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 66752 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lux-Car Przewóz Osób Mateusz Paprocki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8811477800

7.3.3) Ulica: Długopole Dolne 27

7.3.4) Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

7.3.5) Kod pocztowy: 57-500

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 66752 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-10-24 do 2023-09-23

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66752 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 220520 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 66752 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lux-Car Przewóz Osób Mateusz Paprocki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8811477800

7.3.3) Ulica: Długopole Dolne 27

7.3.4) Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

7.3.5) Kod pocztowy: 57-500

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 66752 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-10-24 do 2023-09-23

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51405 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 96552 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51405 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lux-Car Przewóz Osób Mateusz Paprocki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8811477800

7.3.3) Ulica: Długopole Dolne 27

7.3.4) Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

7.3.5) Kod pocztowy: 57-500

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51405 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-10-24 do 2023-09-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.