eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDAOgłoszenie z dnia 2022-11-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 24

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karol.zuranski@um.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=33940418

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e7b929a-3986-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00423025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059533/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Gminy Miejskiej Ostróda

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest finansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357324/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.30.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 333705,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1- dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a) komputerów przenośnych typu laptop- 22 szt.;
b) zestawów komputerowych- 30 szt.;
c) monitora- 1 szt.;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4.1.1 i 4.1.2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.5.) Wartość części: 215384,59 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2- dostawa UPS-a centralnego.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż UPS-a centralnego umożliwiającego zasilanie awaryjne urządzeń w Urzędzie Miejskim w Ostródzie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4.2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

4.5.5.) Wartość części: 44715,45 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Część 3- dostawa urządzenia chroniącego styk sieci.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia chroniącego styk sieci.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4.3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.5.) Wartość części: 14634,15 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4- dostawa zestawów konferencyjnych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów konferencyjnych- 7 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4.4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

32333200-8 - Kamery wideo

4.5.5.) Wartość części: 58971,29 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 208317,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 266584,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 208317,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5791326774

7.3.3) Ulica: ul. Armii Krajowej 3/161

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-072

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 208317,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie jw. w części 2- „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, powyższa przesłanka unieważnienia postępowania opiera się na trzech okolicznościach, których łączne wystąpienie skutkuje zastosowaniem tego przepisu, tj. musi wystąpić naruszenie przepisów uPzp regulujących udzielenie zamówienia (wada postępowania), wada ma skutkować niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego, wada musi być niemożliwa do usunięcia. Wada postępowania musi mieć charakter trwały, musi rzeczywiście wystąpić i musi powodować niemożliwość zawarcia ważnej umowy.
Sytuacje skutkujące unieważnieniem umowy zostały wskazane w art. 457 ust. 1 uPzp, „nie oznacza jednak, że katalog przesłanek unieważnialności umowy w sprawie zamówienia publicznego jest zamknięty i nie wyklucza nieważności (z mocy prawa) takiej umowy, jeśli narusza ona inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa . (…). W przypadku nieważności bezwzględnej opartej na regule określonej w art. 58 KC i naruszeniu konkretnego przepisu innego niż wskazane w art. 457 ust. 1 Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna z mocy prawa (nie wywołuje skutków prawnych)” .
Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzysty i proporcjonalny.
Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

W dniu 22.09.2022 r. jeden z Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty w części 2 złożył wniosek o uzupełnienie treści SWZ „o szczegółowy opis zakresu prac związanych z przygotowaniem obwodów zasilających i odbiorczych. Długość i przebieg tras kablowych, możliwość podłączenia do rozdzielnic (zasilającej, odbiorczej lub wspólnej UPS), konieczność lub brak konieczności instalacji zabezpieczeń itp.”. W ocenie Zamawiającego, wykonawcy zainteresowani postępowaniem w celu jednoznacznej i rzetelnej wyceny, powinni otrzymać wyżej wskazane informacje, w przeciwnym przypadku złożone oferty będą nieporównywalne. Zamawiający nie może usunąć tej wady, ponieważ nie dysponuje danymi, o które wnioskuje wykonawca, a pozyskanie informacji wymaga czasu i udziału innych podmiotów.

Zamawiający niewyczerpująco określił przedmiot zamówienia w części 2, co może doprowadzić do sytuacji, w której nie jest możliwy wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z przepisami uPzp w warunkach przejrzystości, równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji.

(...)

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie w części 3 „(…) nie złożono żadnej oferty”.

W części 3 w wyznaczonym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie w części 4 „(…) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu”.

Oferta złożona jako jedyna w części 4 przez: NEO Komputer Sp. J. Tomasz Polito i Cezariusz Zalewski, ul. Grunwaldzka 19G, 14-100 Ostróda- została odrzucona.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Cd. uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania w części 2:
"W ocenie Zamawiającego, zaistniałe naruszenie dotyczy na tyle istotnej kwestii, iż uzasadnione jest unieważnienie postępowania z powodu niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej i w następstwie wyboru zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyżej wskazane naruszenie może mieć wpływ na wynik postępowania, co powoduje, że prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem jest dokonanie wyboru oferty wykonawcy, a następnie zawarcie umowy staje się bezprzedmiotowe. Umowa mogłaby zostać unieważniona, jeżeli Zamawiający dokonałby wyboru oferty z naruszeniem przepisu uPzp, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania."

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.