eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Nadzór autorski nad systemem AMMS II na potrzeby Systemu informatycznego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w BytomiuOgłoszenie z dnia 2023-10-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nadzór autorski nad systemem AMMS II na potrzeby Systemu informatycznego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270235892

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Batorego 15

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital2.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.bytom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=bde6788f-05e9-4b6f-81db-d11f6aa21489

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór autorski nad systemem AMMS II na potrzeby Systemu informatycznego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-038ac30f-4bea-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00422880

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00516002/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Nadzór autorski nad systemem AMMS II na potrzeby Systemu informatycznego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00383202

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 32/32PN/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Nadzór autorski nad systemem AMMS II- na potrzeby Systemu informatycznego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu".
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest „Nadzór autorski nad systemem AMMS II na potrzeby Systemu informatycznego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu". Nr sprawy: 32/32PN/2023.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Opieka serwis CPV
Nadzór autorski nad systemem AMMS 72260000-5
3. Sprawowania nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem InfoMedica oraz AMMS firmy Asseco Poland S.A, dotyczy modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica/AMMS wymienionych Formularzu cenowym w załączniku nr 6 do SWZ.
4. Obowiązki Wykonawcy określa w szczególności wzór umowy do niniejszego postępowania, a będą to:
a) udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego niezgodnie z jego dokumentacją, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania).
b) wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym, w zakresie dotyczącym istniejącej funkcjonalności Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących Zamawiającego, wydanych na podstawie delegacji ustawowej
c) możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego poprzez dedykowaną witrynę zgłoszenia lub na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania zmian Oprogramowania Aplikacyjnego, o których mowa w punkcie poprzedzającym.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
a. Zamawiający wskazuje następujące powody niedokonania podziału zamówienia na części: Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Zamawiający po analizie możliwości realizacji przedmiotu zamówienia stwierdził, iż podział zamówienia na części skutkowałby nadmiernymi trudnościami technicznymi, jak również potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
b. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w Załączniku nr 5 do SWZ (wzór umowy).
c. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne''.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
9. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.
10. Cena zamieszczona w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi, z podziałem na miesięczny okres płatności wraz z pozostałymi kosztami niezbędnymi dla prawidłowego wykonania usługi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 332100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 332100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 332100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Asseco Poland S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 522 000 37 82

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 332100,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.