eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czechowice-Dziedzice › "Remonty nawierzchni ulepszonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice"Ogłoszenie z dnia 2022-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remonty nawierzchni ulepszonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-502

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 322147114

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.czechowice-dziedzice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remonty nawierzchni ulepszonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76a53451-2e90-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00422799

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026325/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Remonty nawierzchni ulepszonych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340241/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.41.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 443067,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Remonty nawierzchni ulepszonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” obejmuje wykonanie miedzy innymi: frezowanie nawierzchni mineralno bitumicznych, cięcie i rozbiórka nawierzchni mineralno bitumicznej, rozbiórkę krawężników betonowych i ławy betonowej, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych prefabrykowanych częściowe, rozbiórki podbudowy, wykonanie koryta, regulację wysokościową pokryw studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych, prace ziemne, wykonanie rowków pod ławę i krawężniki, ułożenie krawężników wtopionych i wystających na ławie betonowej, wykonanie podbudowy tłuczniowej, wzmocnienie tłuczniem istniejących warstw podbudowy, wykonanie stabilizacji gruntu cementem, oczyszczenie i skropienie asfaltem warstw nawierzchni, wykonanie warstw wiążących i ścieralnych z mas mineralno-bitumicznych, wykonanie wjazdów z mas mineralno bitumicznych ograniczonych obrzeżami, przełożenie kostki brukowej betonowej, ścinanie i utwardzenie poboczy, zabudowa urządzeń odwadniających drogi, prace wykończeniowe, wywóz odpadów powstałych w czasie wykonywania prac wraz z przekazaniem ich do utylizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.:
- specyfikacja techniczna – załącznik nr 9 do SWZ;
- przedmiar robót – załącznik nr 10 do SWZ;
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 11 do SWZ;
które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 453501,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 569363,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 453501,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Z.P.U.H. "BETONIT" Edward Grygierczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6520012030

7.3.3) Ulica: Legionów 183

7.3.4) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-502

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 453501,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy
Termin zakończenia: do dnia 30.11.2022 r. (z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wyczerpania środków finansowych określonych w umowie § 5 ust. 1, umowa zostaje uznana za wykonaną).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.