eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błędów › Zaprojektowanie rewitalizacji centrum miejscowości BłędówOgłoszenie z dnia 2022-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zaprojektowanie rewitalizacji centrum miejscowości Błędów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Błędów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sadurkowska 13

1.5.2.) Miejscowość: Błędów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-620

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486680656

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osrodowiska@bledow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bledow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bledow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie rewitalizacji centrum miejscowości Błędów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed9f54a4-3e49-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00422732

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056817/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 zaprojektowanie rewitalizacji centrum miejscowości Błędów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365859/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RŻL-II-271/13/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 75723,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie rewitalizacji centrum miejscowości Błędów.
1. Przedmiotowe zamówienie obejmuje projekt przebudowy istniejącego skweru poprzez założenie trawników z rolki,
obsadzenie parku roślinnością, zainstalowanie nawodnienia, budowę oświetlenia i monitoringu, montaż ławeczek,
przeniesienie toalety wolnostojącej oraz przebudowa przystanku autobusowego wraz z toaletą.
2. Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektowo-kosztorysową służącą do wykonania robót
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy. W ramach opracowania
dokumentacji Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem,
uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia, niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji.
3. Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli,
administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami.
4. Zamawiający posiada aktualną dokumentację przeniesienia toalety wolnostojącej z pozwoleniem na budowę z dnia 30
marca 2021 wydanym przez Starostwo Powiatowe w Grójcu. Kosztorys należy poddać aktualizacji cenowej.
5. Gmina posiada raport z audytu gminnego systemu monitoringu wizyjnego w gminie Błędów
Szczegółowy opis i wymagania oraz posiadana dokumntacjęzawiera załącznik nr 13 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 93139,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 159900 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 93139,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARAMIX BIURO PROJEKTOWE

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8231193115

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 3/50

7.3.4) Miejscowość: Sokołów Podlaski

7.3.5) Kod pocztowy: 08-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 93139,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.