eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błędów › Zaprojektowanie rewitalizacji centrum miejscowości BłędówOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zaprojektowanie rewitalizacji centrum miejscowości Błędów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Błędów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sadurkowska 13

1.5.2.) Miejscowość: Błędów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-620

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486680656

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osrodowiska@bledow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bledow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie rewitalizacji centrum miejscowości Błędów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed9f54a4-3e49-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365859

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056817/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 zaprojektowanie rewitalizacji centrum miejscowości Błędów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bledow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKETPLANET znajdującej się pod adresem:
https://bledow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” oraz poczty elektronicznej osrodowiska@bledow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
platformy zakupowej zamawiającego Marketplanet pod nadresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bledow.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.
4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
5) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.
6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w ppkt 2) powyżej. Jeżeli
administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel
określony w ppkt 2) powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu
oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego
b) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób
pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego.
2) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO –Zamawiający informuje, że:
a) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i
czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do
upływu terminu na ich wniesienie.
b) Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o
których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych,
danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub
orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
c) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzanesą dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których
mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający
może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
d) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
e) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
f) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RŻL-II-271/13/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie rewitalizacji centrum miejscowości Błędów.
1. Przedmiotowe zamówienie obejmuje projekt przebudowy istniejącego skweru poprzez założenie trawników z rolki,
obsadzenie parku roślinnością, zainstalowanie nawodnienia, budowę oświetlenia i monitoringu, montaż ławeczek,
przeniesienie toalety wolnostojącej oraz przebudowa przystanku autobusowego wraz z toaletą.
2. Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektowo-kosztorysową służącą do wykonania robót
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy. W ramach opracowania
dokumentacji Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem,
uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia, niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji.
3. Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli,
administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami.
4. Zamawiający posiada aktualną dokumentację przeniesienia toalety wolnostojącej z pozwoleniem na budowę z dnia 30
marca 2021 wydanym przez Starostwo Powiatowe w Grójcu. Kosztorys należy poddać aktualizacji cenowej.
5. Gmina posiada raport z audytu gminnego systemu monitoringu wizyjnego w gminie Błędów
Szczegółowy opis i wymagania oraz posiadana dokumntacjęzawiera załącznik nr 13 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i
odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
C – cena brutto oferty -60%
D - doświadczenie osoby wskazanej w ofercie jako projektant-40%
Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru:S = C + D
1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów
jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według
następujących zasad:
5)Kryterium „cena C” - 60% będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej
przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin / Cb) x 60 pkt
gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert Cb – cena brutto oferty badanej
C – liczba punktów za kryterium ceny
gdzie 1 pkt = 1 %
W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 60 punktów
6) Kryterium „Doświadczenie osoby wskazanej w ofercie jako Projektant”
Wskazanie 1 projektu wykonanego przez projektanta określonego w wykazie osób spełniającego wymogi Zamawiającego, określone
w SWZ Wykonawca otrzyma 0 pkt- wymóg konieczny na spełnienie warunku udziału w postępowaniu
Wskazanie 2 projektów - 20 pkt
Wskazanie 3 projektów - 40 pkt
Wskazanie większej ilości projektów oznaczać będzie uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kryterium Doświadczenie projektanta tj. 40 pkt1 pkt=1%
UWAGA!
Ocenie będzie podlegać wyłącznie doświadczenie osoby (projektanta w specjalności architektonicznej), która została wskazana w załączniku „wykaz osób”. W związku z czym należy w wykazie zał. nr 9 do SWZ „Doświadczenie projektanta” wskazać imię i nazwisko autora projektu, który będzie podlegał punktowaniu w kryterium Doświadczenie projektanta.
Dokument złożony w celu poddania ocenie w ramach kryterium „Doświadczenie projektanta” nie podlega przepisom art. 128 ust 1 i w
przypadku jego nie złożenia łącznie z ofertą Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia tego dokumentu.
W przypadku, gdy zamawiający wezwie wykonawcę na podstawie art. 128 do złożenia wykazu osób w celu wykazania spełnienia warunków udział w postępowaniu nie będzie to dotyczyło wykazu doświadczenia – zał. nr 9 do SWZ składanego w celu poddania ocenie w ramach kryteriów oceny ofert w kryterium „Doświadczenie projektanta”. W sytuacji niezłożenia tego dokumentu lub jeżeli Wykonawca nie przedstawi w zał. nr 4 do SWZ informacji pozwalających na przyznanie punktów zgodnie z kryteriami określonymi powyżej, oferta Wykonawcy w ramach przedmiotowego kryterium otrzyma 0 pkt.W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej w ofercie jako Projektant

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:2. UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE
WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
a) doświadczenie wykonawcy:
1) doświadczenia wykonawcy - Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie
ostatnich 3 lat – (przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej: jednej usługi obejmującej swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zagospodarowania terenu publicznego parku, lub publicznego skweru lub publicznego zieleńca poświadczonej pozytywnymi
opiniami Zleceniodawcy;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podst. art. 58 Pzp ww. warunek spełniają następująco: przynajmniej
jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym, z tym że wymóg posiadania tego
doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie.
2) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - wykonawca zobowiązany jest wykazać się
dysponowaniem osobami, które będą skierowane przez niego do realizacji zamówienia i posiadają kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej, dla poszczególnych funkcji, tj. :dysponują co najmniej jedną
osobą:
a) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2021.2351), lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy, oraz

b) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2021.2351) lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
zgodnie z art. 12a ww. ustawy,
oraz

c) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2021.2351) lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy.Wymienione wyżej osoby winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 220), lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do
wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

UWAGA:
Oceniana będzie osoba (projektant) wskazana w wykazie osób (załącznik nr 4A do SWZ) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, dlatego zał. nr 4A „Wykaz osób projektant” i nr 9 „Doświadczenie projektanta” mają być załączone do oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 5 SWZ

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
(jeżeli wykonawca wskaże w formularzu ofertowym zamawiający samodzielnie pobierze z ogólnodostępnych rejestrów ). Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącą wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,art. 7 ust 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835); art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 - 10 ustawy Pzp - wg załącznika 12 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta
przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załączniknr1 do SWZ, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, składana jest pod
rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ,
3. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art.108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp
4. Pełnomocnictwo:gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych oraz w przypadku
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
5. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunków, o którym mowa w Rozdziale II pkt 7 ppkt4SWZ, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów.
6.zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa,
7. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art.274 ust. 1 ustawy Pzp,
8.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie,nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia,następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ;
b) wykaz zatytułowany „DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA” według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ ze względu na badanie w kryteriach oceny ofert.
Załącznik nr 4A do SWZ „wykaz osób (Projektant)” oraz zał. nr 9 "DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA" do SWZ muszą zostać
złożone wraz z ofertą na podstawie 126 ust 2 ustawy pzp.

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień
złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych w ostatnich 3 latach a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencjami bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane zał. nr 3 do SWZ

b) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony według załącznika nr 4.Osobę wskazaną w pozycji 1 w wykazie 4A należy przenieść do wykazu załącznika 4

c) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby, warunków udziału w postępowaniu -jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wskazuje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust 1. ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) pełnomocnictwo: gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja”, wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) informację czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy dołączyć do oferty. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych, § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w Sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), w zakresie wskazanym w SWZ.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach
polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną określoną w rozdziale 7 pkt 3 i 4
6.W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający będzie żądał, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, jeżeli są już znani.
7.Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt 7.4 SWZ, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza - jeżeli uzna za uzasadnione - możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 455 ustawy PZP, w szczególności w następujących przypadkach:
1.zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w tym waloryzacji
2.zmiany terminu realizacji zamówienia,
3.zmiany technologiczne w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności opisanych w postanowieniach istotnych warunków umowy oraz
4.Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy bądź zmiana adresu,
b)zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i niezbędna dla Zamawiającego,
c)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu
umowy lub świadczenia stron umowy,d)innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla
Zamawiającego.Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ w postanowieniach istotnych warunków umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKET PLANET dostępnej pod adresem https://bledow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.