eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › Zakup i dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i sprzętuOgłoszenie z dnia 2023-10-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i sprzętu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOSTYNIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015922

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 236 07 52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminagostynin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminagostynin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cad11509-57ae-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i sprzętu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cad11509-57ae-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00422536

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039938/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup paliw dla pojazdów służbowych i sprzętu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405988

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.1.24.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe tankowanie paliw dokonywane bezpośrednio na stacji paliw Wykonawcy do samochodów służbowych i sprzętu (do karnistrów). Zakupione paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Benzyna bezołowiowa Pb 95 – w szacunkowej ilości 9 500 litrów, Olej napędowy (ON) – w szacunkowej ilości 28 800 litrów .

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.5.) Wartość części: 190817,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia – dostawa oleju napędowego do zbiornika.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego transportem Wykonawcy do zbiornika usytuowanego w Gminnym Zakładzie Komunalny w Solcu, Solec 39c, 09-500 Gostynin w ilości 60 000 litrów (60m3).
Wykonawca dostarczy olej napędowy sukcesywnie według zapotrzebowania jednorazowa dostawa w ilości nie mniejszej niż w ilości 4000 litrów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.5.) Wartość części: 292140,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.