eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa odczynników do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatoraOgłoszenie z dnia 2022-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Medyczne Dobrzyńska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930266152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dobrzyńska 21/23

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-403

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzsoz.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzynska.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36ef93e3-5b5d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00422070

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043535/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Dzierżawa analizatora do badań hematologicznych oraz sukcesywna dostawa odczynników

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, za pośrednictwem platformy zakupowej (platformazakupowa.pl), dostępnej na stronie profilu nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w zakresie:
przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ, przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/ poprawienia/ uzupełnienia oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w
postępowaniu, przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych
środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, przesyłania odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych, przesłania odpowiedzi na inne
wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy Pzp., przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy, w tym wniosku o umówienie wizji lokalnej,
przesyłania odwołania/inne, odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby
uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@wzsoz.wroc.pl. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za
pośrednictwem Platformy zakupowej.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC
lub MAC o następującej konfiguracji:
pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os
x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10.0, włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 14. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący;
zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, z siedzibą przy ul.
Dobrzyńskiej 21/23, 50-403 Wrocław; 2) w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt:
iod@wzsoz.wroc.pl, tel.: 71 77 47 792; 3) przetwarzanie Pani/Pana danych będzie odbywać się na podstawie zgody, wyrażonej
poprzez akt
uczestnictwa w postępowaniu, tj. art. 6. ust 1 lit. a, na podstawie art. 6. ust.1 lit. b, w celu zawarcia umowy oraz na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie następujących
przepisów prawa: a) ustawa z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych, b) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy,
c) ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą̨osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.,
jak również̇ podmioty
upoważnione na podstawie zawartych umów z związku z realizacjąobowiązków Administratora; 5) prawo żądania podania danych
jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp.,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 6) konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.; 7) przysługuje Pani/Panu: a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników, c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO. Dane kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 50/P/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, według potrzeb Zamawiającego, odczynników laboratoryjnych do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik od nr 2 do SWZ i załączniku nr 3 do SWZ - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych wymaganych dla odczynników i analizatora do wykonywania badań hematologicznych, a warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

38434570-2 - Analizatory hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu określonego w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający wykorzysta 70% asortymentu. Pozostałe 30% Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnienia wymagań niniejszej SWZ, komisja Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert ważnych, złożonych przez Wykonawców w oparciu o następujące kryteria:
1) cena brutto waga – 60%
2) parametry techniczne waga – 30%
3) termin dostawy odczynników waga – 10%

SP = C + P + D

SP – suma punktów uzyskanych przez badaną ofertę;
C – liczba punktów w kryterium cena brutto;
P – liczba punktów w kryterium parametry techniczne
D – liczba punktów w kryterium termin dostawy odczynników
1 pkt = 1%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Wykonawca maksymalnie może uzyskać 100 pkt.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena – (waga 60 %)
W ramach niniejszego kryterium, Wykonawca w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, wpisze oferowaną cenę za realizację przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W ocenie tego kryterium cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe wg poniższego wzoru:

najniższa cena brutto
C = --------------------------------------------------- x 60 = ____ pkt (wartość punktowa ceny)
całkowita cena brutto badanej oferty

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w ramach niniejszego kryterium to 60 pkt.

2) Parametry techniczne analizatora (a+b+c) (waga 30%)
W ramach tego kryterium, Wykonawca w Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych wymaganych dla odczynników i analizatora do wykonywania badań hematologicznych, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ., określi czy oferowany produkt spełnia wymagania dodatkowe postawione dla analizatora. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w załączniku nr 3 do SWZ ocenianych parametrów – Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował najniższe możliwe parametry – wówczas Wykonawca otrzyma 0 punktów w ocenie ofert.
W ocenie tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty zgodnie z poniższymi tabelami:

a) jeden materiał kontrolny do wszystkich oferowanych parametrów krwi obwodowej:

jeden materiał kontrolny do wszystkich oferowanych parametrów krwi obwodowej Ilość przyznanych punktów
TAK 10 pkt
NIE 0 pkt

b) analizator posiada osobny tryb dla próbek leukopenicznych, z wydłużonym czasem zliczania leukocytów

analizator posiada osobny tryb dla próbek leukopenicznych, z wydłużonym czasem zliczania leukocytów: Ilość przyznanych punktów
TAK 10 pkt
NIE 0 pkt

c) możliwość wykorzystania krwi kontrolnej służącej do codziennej kontroli analizatorów jednocześnie jako kontroli międzynarodowej (potwierdzonej certyfikatem), z dostępem do jej wyników typu on- line, gdzie wyniki kontroli dostępne są w internecie chwilę po ich wykonaniu, z natychmiastową informacją
w przypadku błędów analizator posiada osobny tryb dla próbek leukopenicznych, z wydłużonym czasem zliczania leukocytów

możliwość wykorzystania krwi kontrolnej służącej do codziennej kontroli analizatorów: Ilość przyznanych punktów
TAK 10 pkt
NIE 0 pkt

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w ramach niniejszego kryterium to 30 pkt.

3) Termin dostawy (waga 10%)
W ramach niniejszego kryterium, Wykonawca w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, wpisze oferowany termin dostawy odczynników. W ocenie tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty wg poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):

najkrótszy termin dostawy
-------------------------------------------------------------- x 10 = ____ pkt (wartość punktowa terminu dostawy)
termin dostawy badanej oferty

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta w ramach niniejszego kryterium to 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy odczynników

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,
o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
b) art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 7, 8 i 10 ustawy Pzp, wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca:
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt. 3, chyba, że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
- który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835), na tej podstawie wyklucza się:
- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
d) art. 5k rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ
Wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
− art. 108 ust.1 pkt 3-6 ustawy Pzp,
− art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
− art. 109 ust. 1 pkt, 7, 8, 10 ustawy Pzp,
− art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),
− art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, z późn. zm.)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe, wymagane przez Zamawiającego na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy Pzp, składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:
− na potwierdzenie, że oferowane wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych – dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na każdy oferowany produkt w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu;
Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji załącznika nr 2 do SWZ dotyczy.
W przypadku kiedy wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne
w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, w związku z czym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim, dla tego wyrobu Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów opisanych powyżej.
− katalogu lub folderu (lub wyciągu z katalogu lub folderu) potwierdzającego, że zaoferowany sprzęt jest zgodny
z wymaganiami Zamawiającego, zawierającego nazwę producenta, nazwę produktu, nr katalogowy, tak by możliwa była jego identyfikacja. Zaleca się, aby Wykonawca wskazał poprzez zaznaczenie w katalogu lub folderze poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje. W przypadku, gdyby załączone do oferty katalogi (foldery) nie prezentowały identycznego produktu jak oferowany lub nie zawierały wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego, należy tę rozbieżność wskazać i wykazać (opisać) w jaki sposób zaoferowany sprzęt spełnia wymogi określone w SWZ;
− katalogu lub folderu (lub wyciągu z katalogu lub folderu) zawierającego nazwę producenta, nazwę produktu,
nr katalogowy zaoferowanych odczynników.
Dane dotyczące oferowanych parametrów, cech, warunków realizacji, zawarte w ofercie oraz dokumentach do niej dołączonych (np. informacje zawarte na ulotkach, w instrukcjach i katalogach) muszą być jednakowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych lub złożenia dokumentów niekompletnych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)Formularz Oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,
2)Formularz asortymentowo – cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
3)Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych wymaganych dla odczynników i analizatora do wykonywania badań hematologicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
4)Oświadczenie o spełnianiu warunków udział w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do SWZ.
5)Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 5 do SWZ,
6)Pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników w imieniu Wykonawcy - jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału opatrzone podpisem mocodawcy lub odpisu poświadczonego notarialnie.
7)Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje) wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z projektem umowy, stanowiącymi załącznik nr 6 do SWZ.
2.Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją projektu umowy przez Wykonawcę z uwzględnieniem modyfikacji powstałych w wyniku wyjaśnień treści SWZ.
3.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy, jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym złącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc. Złożenie oferty odbywa się poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-14 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.