eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turawa › Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy TurawaOgłoszenie z dnia 2023-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Turawa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Turawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413320

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 39C

1.5.2.) Miejscowość: Turawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-045

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48774212012

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@turawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.turawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/turawa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Turawa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40b050b1-3177-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421732

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00112495/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Turawa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00338001

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BU.271.5.2023.AKG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Turawa
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób na następujących liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina Turawa:
1) Turawa - Rzędów - Kadłub Turawski - Zakrzów Turawski - Ligota Turawska – Bierdzany
(długość trasy ok. 22 km) oczekiwana dzienna ilość połączeń -4
2) Turawa Park - Zawada - Kotórz Mały - Kotórz Wielki - Turawa (długość trasy ok. 40 km)- oczekiwana dzienna ilość połączeń -2
Uwaga: Zamawiający oczekuje skomunikowania linii z komunikacją miejską miasta Opola
3) Bierdzany - Osowiec - Węgry - Zawada - Turawa Park (długość trasy ok. 25 km) - oczekiwana dzienna ilość połączeń -1
Uwaga: Zamawiający oczekuje skomunikowania linii z komunikacją miejską miasta Opola
4) Turawa - Trzęsina-Osowiec-Węgry - Zawada - Turawa Park (długość trasy ok. 23,5 km) – oczekiwana dzienna ilość połączeń -1
Uwaga: Zamawiający oczekuje skomunikowania linii z komunikacją miejską miasta Opola
5) Zakrzów Turawski - Kadłub Turawski-Ligota Turawska - Bierdzany-Ligota Turawska-Kadłub Turawski-Zakrzów Turawski (długość trasy ok. 30 km) – oczekiwana dzienna ilość połączeń -2
6) Osowiec-Turawa-Rzędów-Osowiec-Węgry-Trzęsina-Turawa-Rzędów-Turawa-Osowiec-Trzęsina-Turawa Marszałki-Rzędów- przystanek obok Wodnik w kierunku Szczedrzyka-Osowiec -(długość trasy ok. 46,5 km) – oczekiwana dzienna ilość połączeń -2
7) Osowiec-Węgry-Kotórz Mały.-Kotórz Wielki.-Szczedrzyk/Wodnik-Kadłub Turawski .skrz.-Rzędów-Turawa -Węgry-Trzęsina-Osowiec -(długość trasy ok. 50 km) – oczekiwana dzienna ilość połączeń -1
8) Kotórz Mały-Kotórz Wielki-Turawa-Kotórz Wielki-Kotórz Mały-Zawada-(długość trasy ok. 12 km) – oczekiwana dzienna ilość połączeń -5
3. Szacowana ilość wozokilometrów do wykonania w okresie trwania umowy tj. od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku to dla tras 1-4 ok. 17.753 wozokilometrów, a dla tras 5-8 ok. 20.251 wozokilometrów, w sumie ok. 38.004 wozokilometrów.
4. Poglądowy przebieg linii komunikacyjnych zawiera schemat linii stanowiący załącznik do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
5. Usługi świadczone będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy czym przewóz na liniach określonych w pkt. 2 pkt. 5– 8 będzie się odbywał się - we wszystkie dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz dni, w których szkoła jest zobowiązana zapewnić uczniom zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.
6. Obsługa linii odbywać się będzie według opracowanych przez Operatora rozkładów jazdy, które przed rozpoczęciem usługi zostaną uzgodnione z Organizatorem i dopasowane do jego potrzeb.
7. Rozkłady jazdy dla linii określonych od pkt. 2- ppkt. 5 do 8 muszą uwzględniać potrzeby wynikające z organizacji pracy poszczególnych placówek oświatowych, a co za tym idzie muszą zostać zaakceptowane podpisami dyrektorów poszczególnych placówek.
8. Rozkłady jazdy dla linii określonych w pkt.2 ppkt od 5 do 8 muszą zapewniać usługi transportu osobowego – dowóz dzieci (uczniów) zamieszkałych na terenie gminy Turawa do/z szkół i przedszkoli do placówek oświatowych.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000616882

7.3.3) Ulica: Rodziewiczówny 1

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-348

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 161128,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.