eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w wybranych lokalach mieszkalnych komunalnych w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez PU ZGM w Nowym Tomyślu Spółka z o.oOgłoszenie z dnia 2023-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w wybranych lokalach mieszkalnych komunalnych w budynkach
wielorodzinnych zarządzanych przez PU ZGM w Nowym Tomyślu Spółka z o.o

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. Z.0.0

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300524107

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komunalna 2

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Tomyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 061 44 22 391

1.5.8.) Numer faksu: 061 44 22 716

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: puzgm@puzgm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puzgm.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/802998

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w wybranych lokalach mieszkalnych komunalnych w budynkach
wielorodzinnych zarządzanych przez PU ZGM w Nowym Tomyślu Spółka z o.o

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57202880-35d7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421712

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00214889/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych w formuje zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00345423

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 18/08/PUZGM/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego: „Wykonanie
wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w wybranych lokalach mieszkalnych komunalnych w budynkach
wielorodzinnych zarządzanych przez PU ZGM w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.”

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45432210-9 - Wykładanie ścian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

39715210-2 - Urządzenia centralnego ogrzewania

42131110-0 - Zawory do grzejników centralnego ogrzewania

44620000-2 - Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części

44621100-0 - Grzejniki

44621110-3 - Grzejniki centralnego ogrzewania

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 400680 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 504424,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 400680 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD INSTALACJI WOD.-KAN.,C.O. i GAZ. MARIAN KĘCEL

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7830008402

7.3.3) Ulica: ul. Teodora Tyca 25

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-407

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 400680 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.