eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › USŁUGA OCHRONY OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE, SĄDU REJONOWEGO W CHOSZCZNIE, SR W KAMIENIU POMORSKIM, SR W ŁOBZIE ORAZ POKOI GOŚCINNYCH SO W SZCZECINIE W POBIEROWIEOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
USŁUGA OCHRONY OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA
SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE, SĄDU REJONOWEGO W CHOSZCZNIE, SR W KAMIENIU POMORSKIM,
SR W ŁOBZIE ORAZ POKOI GOŚCINNYCH SO W SZCZECINIE W POBIEROWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kaszubska 42

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-227

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: grzegorz.perkowski@szczecin.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczecin.so.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb0c8d67-315a-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA OCHRONY OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA
SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE, SĄDU REJONOWEGO W CHOSZCZNIE, SR W KAMIENIU POMORSKIM,
SR W ŁOBZIE ORAZ POKOI GOŚCINNYCH SO W SZCZECINIE W POBIEROWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb0c8d67-315a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00156403/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa ochrony obiektów, osób i mienia Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Rejonowego w Choszcznie, Sadu Rejonowego w Łobzie i Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00338854

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/10/TP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1736199,12 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

USŁUGA OCHRONY OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA
SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.5.) Wartość części: 1432265,48 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Choszcznie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.5.) Wartość części: 110146,95 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.5.) Wartość części: 76867,13 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Łobzie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.5.) Wartość części: 112239,56 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

POKOJE GOŚCINNE SO W SZCZECINIE W POBIEROWIE - wykonanie przedmiotu zamówienia będzie polegać okresowym dwa razy w tygodniu (na podstawie harmonogramu wcześniej ustalonego z Zamawiającym) w okresie od 1 października do 31 marca sprawowaniu doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu w Pobierowie ul. Wąska 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.5.) Wartość części: 4680 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 112299 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 159515,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 112299 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Ekotrade Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Agencja Ochrony Vega Security Spółka z o.o. , SIGN Polska Sp. z o.o. , SIGN 4 Security Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012024273

7.3.3) Ulica: Melomanów 4

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-712

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1347588 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9990,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14149,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14149,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): GUSTAW GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gustaw Gemini)

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Solid Security Sp. z o.o., Solid Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812536108

7.3.3) Ulica: ul. Ignacego Łyskowskiego 18

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-641

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 159866,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7334,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7799,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7334,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): GUSTAW GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gustaw Gemini)

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Solid Security Sp. z o.o., Solid Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812536108

7.3.3) Ulica: ul. Ignacego Łyskowskiego 18

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-641

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88008,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9990,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13763,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9990,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Ekotrade Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Agencja Ochrony Vega Security Spółka z o.o. , SIGN Polska Sp. z o.o. , SIGN 4 Security Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012024273

7.3.3) Ulica: Melomanów 4

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-712

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

czynności grupy interwencyjnej


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 119888,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 922,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 971,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 922,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOM PLUS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366142162

7.3.3) Ulica: 6 Marca 6

7.3.4) Miejscowość: Gryfice

7.3.5) Kod pocztowy: 72-300

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5535 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.