eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Badanie potrzeb i preferencji potencjalnych klientów w zakresie narzędzi umożliwiających automatyzację przetwarzania i analizy dokumentów"Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Badanie potrzeb i preferencji potencjalnych klientów w zakresie narzędzi umożliwiających automatyzację przetwarzania i analizy dokumentów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010464542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolska 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-045

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@nask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

telekomunikacja/IT

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Badanie potrzeb i preferencji potencjalnych klientów w zakresie narzędzi umożliwiających automatyzację przetwarzania i analizy dokumentów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f00b243-488b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421571

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nask.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nask.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę naPlatformietj.:1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;2)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć 2GB RAM,
procesor IntelIV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux;3)Zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja10.0;4) Włączona obsługa JavaScript;5) Zainstalowany
program AcrobatReader lub inny odczytujący pliki w formacie np.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx.6) dopuszczalna wielkość przesyłanych
pojedynczych plików do 50MB.Dokumenty w formacie ,,PDF” zaleca się podpisywać formatem PAdES; natomiast dokumenty w
formacie innym niż ,,PDF” zaleca się podpisywać formatem XAdES. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu
odbioru danych:1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela
Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do
dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss),znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data
przesłania”. Zamawiający kieruje ew. wezwania/pisma do Wykonawcy za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”.
Docelowy plik skierowany do Wykonawcy widoczny będzie w podzakładce „Otrzymane”. Dokumenty składane na wezwanie
Zamawiającego, Wykonawca wczytuje
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie w zakładce „Pytania/Informacje (podzakładka „Dodaj
pytanie/komentarz”). Wykonawca w niniejszej podzakładce
wybiera docelowy plik, który ma zostać wczytany. Po wczytaniu pliku wybiera opcję „Zapisz”. Wykonawca składa ofertę poprzez
dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym poprzez wybranie polecenia „Dodaj załącznik” i wybranie
docelowego pliku, który ma zostać zamieszczony. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. W
przypadku, gdy załącznik zwiera tajemnicę przedsiębiorstwa/dane
osobowe Wykonawca zaznacza stosowne polecenie „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”
/ „Załącznik zawiera daneosobowe”,2)Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika)
jest automatyczne wy generowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został przesłany”, po każdej
prawidłowo wykonanej operacji tj. dodaniu i zapisaniu załącznika.3) O terminie złożenia oferty decyduje
czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art.14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO),że:1)Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Zamawiający. 2)
NASK -PIB wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się
poprzez email inspektorochronydanych@nask.pl; 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie art.6ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówieniapublicznego;4)Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym,
bankom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne,
doradcze, podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym
podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony czas
(art. 78);5)Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych,
zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub
obrony przez ewentualnymi roszczeniami;6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że: a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16
rozporządzenia2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą wzory umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą; b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; c) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa wart. 10
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.)),
zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie,7) W przypadku stwierdzenia,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
konieczne dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia,9)Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych,10) Państwa dane osobowe
nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZPiZ.2610.23.2023.413.PKO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 1 (jednego) Badania, polegającego na przeprowadzeniu 30 (trzydziestu) Wywiadów IDI, w tym:
1) Przygotowanie Kwestionariusza rekrutacyjnego na potrzeby rekrutacji uczestników Badania na podstawie materiałów i wytycznych przekazanych przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia umowy. Ramowy Kwestionariusz rekrutacyjny stanowi Załącznik nr 1 do SWZ- SOPZ, zwanego dalej „SOPZ”;
2) Przeprowadzenie rekrutacji uczestników Badania zgodnej z przedstawioną poniżej segmentacją grupy docelowej oraz z uzgodnionym z Zamawiającym Ramowym Kwestionariuszem rekrutacyjnym, o którym mowa w 1) powyżej.
n=11 – osoby z grup zawodowych tj.: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, w tym 4 aplikantów z powyższych grup zawodowych oraz 3 osoby z grupy adwokaci i radcy prawni zatrudnione w urzędach administracji publicznej;
n=5 – osoby pracujące w obszarze usług prawnych będące np. doradcami podatkowymi, compliance officerami, inspektorami danych osobowych, asystentami prawników.
Warunkiem koniecznym zakwalifikowania danej osoby do Badania jest praca z dokumentami tekstowymi w szczególności dokumentami o dużej objętości (powyżej 50 stron A4) np. umowami, aktami prawnymi, pismami procesowymi, orzeczeniami, opiniami prawnymi, których objętość stwarza trudności w manualnym ich przetwarzaniu (np. ręcznym wyszukiwaniu informacji);
n=12 – naukowcy reprezentujący nauki społeczne tj.: antropologia, etnografia, geografia, historia, pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, religioznawstwo, socjologia, i humanistyczne jak archeologia, bibliologia, medioznawstwo, etnologia, filologia, filozofia, historia, historia sztuki, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, muzykologia, pedagogika, w tym 6 młodych naukowców (osoby posiadające stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat) i 6 samodzielnych pracowników naukowych (osoby, które uzyskały stopień doktora habilitowanego);
Naukowcy włączeni do próby badawczej powinni pisać teksty, przede wszystkim takie jak: artykuły naukowe, rozprawy habilitacyjne, książki naukowe, książki i artykuły popularnonaukowe, recenzje i komentarze do innych prac naukowych, wnioski grantowe, materiały edukacyjne.
n=2 – osoby zatrudnione w biurach obsługi badań na uczelniach wyższych, którzy wspierają naukowców w opracowywaniu wniosków grantowych;
gdzie, n = liczba wywiadów.
3) Opracowanie Scenariusza Wywiadu, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy wytyczne w terminie 2 dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia umowy;
4) Przeprowadzenie 30 (trzydziestu) trwających około 75 minut wywiadów w trybie online techniką IDI, zgodnie z przyjętą segmentacją grup docelowych;
5) Utrwalenie i dostarczenie nagrań audio lub wideo z przeprowadzonych Wywiadów IDI oraz ich transkrypcji w formacie MS Word;
6) Dostarczenie Raportu z Wywiadów IDI w formacie edytowalnym MS Word i PDF;
7) Zaprezentowanie Raportu z Wywiadów IDI w siedzibie Zamawiającego w ustalonym z Wykonawcą terminie, nie później niż na 5 dni roboczych po jego akceptacji;
8) Przeprowadzenie jednodniowych Warsztatów Design Thinking, w ustalonym z Wykonawcą terminie, nie później niż na 10 dni roboczych, liczonych od dnia zaakceptowania Raportu z Wywiadów IDI, ale nie wcześniej niż zrealizowanie zakresu pkt 7), w których weźmie udział 12-15 uczestników oraz 3 badaczy, których celem będzie opracowanie koncepcji produktu NLP dostosowanego do potrzeb zidentyfikowanych w Wywiadach IDI. W Warsztatach ze strony Zamawiającego wezmą udział 4 osoby. Za rekrutację pozostałych uczestników Warsztatów odpowiada Wykonawca. Wynajęcie sali, koszty cateringu oraz koszty materiałów do Warsztatów, leżą po stronie Zamawiającego.
9) Dostarczenie Raportu z Badania w formacie edytowalnym MS Word i PDF.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ-SOPZ, zwanym dalej „SOPZ”.
3. Termin realizacji zamówienia: 76 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający wymaga, aby zrealizowanie Wywiadów IDI, dostarczenie nagrań, transkrypcji oraz Raportu z Wywiadów IDI zostało zrealizowane w terminie do 35 dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia Umowy lub krótszym zaoferowanym przez Wykonawcę w Ofercie (w pkt 5 Formularza oferta). Termin, o którym mowa w ust.1 pkt 1)-6) dotyczący zrealizowania Wywiadów IDI, dostarczenia nagrań, transkrypcji oraz Raportu z Wywiadów IDI stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 3 SWZ. Zaprezentowanie Raportu, o czym mowa jest w ust. 1 pkt 7) powyżej odbędzie się w terminie do 5 dni roboczych po akceptacji Raportu z Wywiadów IDI, o którym mowa w ust. 1 pkt 6) powyżej. Warsztaty, o których mowa w ust. 1 pkt 8) powyżej zostaną przeprowadzone w terminie do 10 dni roboczych po zaakceptowaniu Raportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6) powyżej. Dostarczenie Raportu z Badania, o którym mowa w ust. 1 pkt 9) powyżej nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia Warsztatów.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert złożonych w odpowiedzi na SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79300000-7 - Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79310000-0 - Usługi badania rynku

79311000-7 - Usługi w zakresie ankiet

79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych

79311210-2 - Usługi prowadzenia ankiet telefonicznych

79311300-0 - Usługi analizy ankiet

79311100-8 - Usługi układania ankiet

79314000-8 - Analiza możliwości wykonawczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 76 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie i SWZ, będzie kierował się kryteriami i ich znaczeniem oraz będzie oceniał oferty w poszczególnych kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zrealizowania badania, dostarczenia nagrań, transkrypcji oraz raportu z badania (T)

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Potencjał kadrowy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, dysponuje poniższymi (4) czterema osobami, tj. co najmniej:
a) Jedną (1) osobą koordynującą pracę zespołu badawczego, która:
i. Posiada min 5 lat doświadczenia w kierowaniu i nadzorowaniu prac zespołów badawczych.
ii. Posiada doświadczenie w realizacji badań dotyczących narzędzi cyfrowych. (Zamawiający pod pojęciem „narzędzi cyfrowych” rozumie: zbiór aplikacji, oprogramowania i urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w celu zarządzania, przetwarzania, analizy, komunikacji oraz tworzenia i udostępniania treści w środowisku cyfrowym).
iii. Posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu badań jakościowych metodą IDI, zarówno online, jak i offline (tj.: osoba, która zajmowała się przeprowadzeniem takich badan).
iv. Posiada doświadczenie w badaniach Grupy Docelowej wskazanej przez Zamawiającego w pkt 7 SOPZ.
v. Jest autorem lub współautorem co najmniej 5 raportów końcowych z przeprowadzonych badań zrealizowanych z wykorzystaniem metod jakościowych w tym badań IDI.
b) Jedną (1) osobę koordynującą realizacje Warsztatów, która:
i. Posiada minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu Warsztatów jako moderator warsztatów Design Thinking.
ii. Posiada doświadczenie w badaniach grupy docelowej wskazanej przez Zamawiającego w pkt 7 SOPZ.
iii. Jest autorem lub współautorem co najmniej 3 raportów końcowych z przeprowadzonych warsztatów.

c) Dwiema (2) osobami będącymi badaczami jakościowymi – każda z tych osób powinna:
i. Posiadać minimum 3 lata doświadczenia z zakresu badań jakościowych w tym IDI.
ii. Posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu badań dotyczących narzędzi cyfrowych. (Zamawiający pod pojęciem „narzędzi cyfrowych” rozumie: zbiór aplikacji, oprogramowania i urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w celu zarządzania, przetwarzania, analizy, komunikacji oraz tworzenia i udostępniania treści w środowisku cyfrowym).
iii. w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, należycie, co najmniej 3 projekty badawcze z wykorzystaniem badań IDI . (Zamawiający przez „projekt badawczy” rozumie: przeprowadzenie badania rynkowego obejmującego proces zbierania, analizy i interpretacji danych dotyczących rynku, w celu zrozumienia jego charakterystyki, trendów, potrzeb klientów, konkurencji oraz innych istotnych czynników).

UWAGA!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków określonych w Rozdziale V ust. 3 pkt 4) Wykonawcy wykazują łącznie.
Funkcje potencjału kadrowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 4) lit a), lit. b) i lit. c) nie mogą być ze sobą łączone.

2. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania:
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2). składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy . Postanowienie pkt 2) stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składa się z:
1) Formularza oferty. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, o braku podstaw do wykluczenia oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ);
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ);
3) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 5 SWZ (w przypadku wykonawców występujących wspólnie). Wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
4) Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum),
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem),
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 (w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu). Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SWZ,
7) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – jeśli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;
8) Dowody, w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, potwierdzających, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
4. Żaden z wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
5. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór tego Oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, każdy z wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe mogą być złożone wspólnie.
9. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
10. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej albo formy elektronicznej z podpisem kwalifikowanym. Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie uznają, że oświadczenie woli złożone w zwykłej formie pisemnej i oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 kodeksu cywilnego są wobec siebie wzajemnie w pełni równoważne.
2. Możliwa jest zmiana Umowy:
1) gdy dochowanie terminu realizacji obowiązku wynikającego z Umowy jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie Siły wyższej określonej w § 10, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Przedmiotu Umowy;
2) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć innych niż Siła Wyższa;
3) gdy konieczne okaże się przedłużenie terminu realizacji obowiązku wynikającego z Umowy, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności nieprzekazania materiałów przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1;
4) w przypadku zmian obowiązujących w przepisach prawa,
5) gdy, wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
6) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną, w tym instytucjami nadzorującymi lub finansującymi Zamawiającego, które mają bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 – 6 zmianie może ulec:
(i) termin realizacji Umowy określony w § 3 ust. 2 poprzez jego wydłużenie o nie więcej niż 5 Dni roboczych (za wyjątkiem wystąpienia siły wyższej, gdy termin może być wydłużony o czas, w którym z uwagi na wystąpienie siły wyższej realizacja Umowa byłaby niemożliwa);
(ii) Przedmiot Umowy w sposób dostosowujący go do zmian wynikających z okoliczności wskazanych w pkt 1 – 6 powyżej w sposób nie zmieniający ogólnego charakteru Umowy;
(iii) sposób wykonania Przedmiotu Umowy w sposób dostosowujący go do zmian wynikających z okoliczności wskazanych w pkt 1 – 6 powyżej;
(iv) wynagrodzenie poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie – zwiększenie nie więcej niż o 15% w stosunku do całkowitego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 przy czym w przypadku, zmiany o której mowa w pkt 4 powyżej, polegającej na zmianie stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie a wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnej stawki podatku VAT.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności określonych w ust. 2 i wystąpienie Strony powołującej się na te okoliczności z wnioskiem o zmianę Umowy.
4. Nie stanowi zmiany Umowy, zmiana osób, o których mowa w § 11 lub ich danych kontaktowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nask.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Na podstawie ustawy Pzp Zamawiający informuje, że kwota jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 120 570,75 złotych brutto.
2. Na podstawie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawa sankcyjna”, osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
3. Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy sankcyjnej przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się, złożenie oferty.
4.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca, wobec którego zachodzą okoliczności określone:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4) - 10) ustawy Pzp;
2) art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
8. Wykonawca polegający na udostępnianych zasobach przedstawi wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa:
1) zakres dostępnych wykonawcy podmiotu udostępniającego
2) sposób i okres udostępnienia i wykorzystania zasobów podmiotu udostępniającego
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9. Zobowiązanie należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osoby reprezentujące podmiot udostępniający zasoby. Jeżeli zobowiązanie zostało wystawione jako dokument papierowy – wykonawca składa elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie następuje przez podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
10. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawcę polegającego na zasobach podmiotu udostępniającego, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 274 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca obowiązany jest do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.