eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Rozbudowa ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu w ramach inwestycji: Budowa chodnika ulicy Dunajcowej w Nowym SączuOgłoszenie z dnia 2023-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu w ramach inwestycji: Budowa chodnika ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490580733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wyspiańskiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.nowysacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.nowysacz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu w ramach inwestycji: Budowa chodnika ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a40df403-5ec5-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421523

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzd.nowysacz.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzd.nowysacz.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn zm.).
2. Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności
w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują
1) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl
2) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej obywatel.gov.pl na adres Miejski Zarząd Dróg 33 – 300 Nowy Sącz (/MZD/SkrytkaESP).
3) poprzez platformę zakupowa pod adresem: www.platformazakupowa.pl
4. Ofertę wraz z załącznikami, których Zamawiający wymaga do dołączenia do oferty, Wykonawcy składają za pośrednictwem Platformy pod adresem: www.platformazakupowa.pl
5. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu albo adres poczty e-mail podane przez wykonawcę (w ofercie) zostało mu doręczone w momencie jego przekazania przez Zamawiającego – dowód transmisji danych, w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią, chyba, że wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony powyżej oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzyma.
6. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się ze strony Zamawiającego są:
1) Konrad Poręba

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.2.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz.I: „Rozbudowa ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu w ramach inwestycji: Budowa chodnika ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu w km 0+667,43 - 0+837,4”

Przedmiotem robót tej części jest droga w km 0+667,43 – 0+837,55. Stanowi to odcinek o długości 170,15m od wykonanej już rozbudowy w kierunku centrum. Przebudowę sieci wodociągowej od km 0+471,8 – 0+678,4 (poz 58 przedmiaru dla branży drogowej) należy wyliczyć zgodnie z projektem. Załączony przedmiar dla przebudowy sieci wodociągowej (stanowiący charakter pomocniczy) zawiera większy zakres przebudowy. Należy uwzględnić to w wycenie pozycji. W zakresie tej części jest budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa i zabezpieczenie sieci, budowa kanału technologicznego i usunięcie kolizji TT w zakresie wg załączonych rysunków, kanał deszczowy.
Zakres robót:
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
• roboty ziemne;
• krawężniki, obrzeża i ścieki;
• wymiana nawierzchni ulicy wraz z podbudową;
• pobocze;
• chodnik z kostki brukowej betonowej;
• zjazdy;
• zieleń drogowa;
• przebudowa ogrodzeń;
• przebudowa sieci wodociągowej;
• oświetlenie uliczne:
◦ demontaż;
◦ wykonanie kanalizacji kablowej;
◦ montaż i stawianie słupów;
◦ okablowanie;
◦ badania i pomiary;
◦ przebudowa i zabezpieczenie sieci;
◦ budowa kanału technologicznego;
◦ usunięcie kolizji TT

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 26. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych cz. I w zakresie dot. budowy chodnika, krawężników, obrzeży, zjazdów, wymiany nawierzchni asfaltowej, kanału deszczowego, oświetlenia, branży teletechnicznej. Całkowita wartość tego zamówienia wynosi nie więcej niż 1 000 000,00 zł dla cz. I
27. Zamówienie, o którym mowa w art.214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP zostanie udzielone wykonawcy zamówienia podstawowego pod warunkiem, że:
1) Na dzień udzielenia zamówienia, wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wskazane dla zamówienia podstawowego;
2) Nie podlega wykluczeniu z postępowania w trybie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1-5 i 7-10 ustawy PZP

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz II: Rozbudowa ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu w ramach inwestycji: Budowa chodnika ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu w km 0+601,8 - 0+667,43
Zakres robót:
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
• roboty ziemne;
• krawężniki, obrzeża i ścieki;
• wymiana nawierzchni ulicy wraz z podbudową;
• pobocze;
• chodnik z kostki brukowej betonowej;
• zjazdy;
• zieleń drogowa;
• przebudowa ogrodzeń;
• kanalizacja deszczowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 26. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych cz. I w zakresie dot. budowy chodnika, krawężników, obrzeży, zjazdów, wymiany nawierzchni asfaltowej, kanału deszczowego, oświetlenia, branży teletechnicznej i dla cz.II w zakresie dot. budowy chodnika. Całkowita wartość tego zamówienia wynosi nie więcej niż 200 000,00 zł. dla cz.II
27. Zamówienie, o którym mowa w art.214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP zostanie udzielone wykonawcy zamówienia podstawowego pod warunkiem, że:
1) Na dzień udzielenia zamówienia, wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wskazane dla zamówienia podstawowego;
2) Nie podlega wykluczeniu z postępowania w trybie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1-5 i 7-10 ustawy PZP

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Dla cz. I:
1) Nie podlegają wykluczeniu.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – należy wykazać, że, wykonawca:
◦ posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
◦ posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
500 000,00 zł.
c) zdolności technicznej lub zawodowej – należy wykazać, że wykonawca:
◦ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończył:
▪ co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie/ remoncie/ modernizacji chodnika z kostki brukowej betonowej o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości zadań zrealizowanych na podstawie odrębnych umów/zleceń, także udzielonych w ramach jednej umowy
▪ co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie/ remoncie/ modernizacji oświetlenia ulicznego na drodze publicznej.

Roboty wykazane w celu spełnienia warunku wzięcia udziału w postępowaniu
w zakresie zdolności technicznej mogły zostać wykonane odrębnie, bądź w ramach jednej inwestycji.
Wykonawca może się posługiwać doświadczeniem uzyskanym w ramach realizacji zamówienia przez konsorcjum, którego był członkiem, wyłącznie w zakresie faktycznie przez niego wykonanym. Doświadczenie Wykonawcy, który wykonywał usługi
w ramach konsorcjum, powinno być związane z faktycznym jego udziałem w ramach zrealizowanego zamówienia. Wykonawca posiadający doświadczenie w konsorcjum powinien w wykazie usług potwierdzić, jaki zakres prac oraz jaki rodzaj prac faktycznie zrealizował w ramach danego konsorcjum.

• przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
• kierownik robót - osoba posiadająca wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.);
• kierownik robót – osoba posiadająca wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.);
• kierownik robót – osoba posiadająca wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.);
• kierownik robót – osoba posiadająca wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.);
Dla cz. II:
1) Nie podlegają wykluczeniu.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – należy wykazać, że, wykonawca:
◦ posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
◦ posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
100 000,00 zł.
c) zdolności technicznej lub zawodowej – należy wykazać, że wykonawca:
◦ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończył:
▪ co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie/ remoncie/ modernizacji chodnika z kostki brukowej betonowej o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości zadań zrealizowanych na podstawie odrębnych umów/zleceń, także udzielonych w ramach jednej umowy

Roboty wykazane w celu spełnienia warunku wzięcia udziału w postępowaniu
w zakresie zdolności technicznej mogły zostać wykonane odrębnie, bądź w ramach jednej inwestycji.
Wykonawca może się posługiwać doświadczeniem uzyskanym w ramach realizacji zamówienia przez konsorcjum, którego był członkiem, wyłącznie w zakresie faktycznie przez niego wykonanym. Doświadczenie Wykonawcy, który wykonywał usługi
w ramach konsorcjum, powinno być związane z faktycznym jego udziałem w ramach zrealizowanego zamówienia. Wykonawca posiadający doświadczenie w konsorcjum powinien w wykazie usług potwierdzić, jaki zakres prac oraz jaki rodzaj prac faktycznie zrealizował w ramach danego konsorcjum.

• przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
• kierownik robót - osoba posiadająca wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a
• ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.).

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, zamawiający od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej żąda dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy PZP:
1) w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności:
a) oświadczenia o posiadaniu niezbędnych kompetencji lub uprawnień do realizacji zamówienia – ocena spełniania warunku w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, która jest nie niższa niż wskazana dla danej części.
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na kwotę nie niższą niż wskazana dla danej części.
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami pkt V ust. 1 ppkt 2c na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia zmian umowy
w przypadkach, o których mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP gdy dotyczą one:
1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych;
2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny;
3) zmiany producenta materiałów;
4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych;
5) zmiany danych identyfikacyjnych strony umowy;
6) likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
7) terminu realizacji przedmiotu umowy;
8) wysokości ostatecznego wynagrodzenia;
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem jest przynajmniej jedna z niżej wymienione okoliczności:
1) działanie siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
w szczególności na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.);
2) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. opady deszczu, śniegu, ujemne temperatury), nietypowych dla danej pory roku i miesiąca uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie określonym w niniejszej umowie;
3) zwiększenie lub zmiana zakresu robót potwierdzonego protokołem konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne;
4) zaistnienie okoliczności będących następstwem działania organów sądowo-administracyjnych;
5) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty publiczne inwestycjami, które uniemożliwiają planową realizację robót;
6) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
7) konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy z powodów niezależnych od Zamawiającego;
8) zmiana przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mająca wpływ na realizację zamówienia;
9) wystąpienie niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne;
10) rezygnacja z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy;
11) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy, o ile jest to konieczne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia czy interesu społecznego na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w trakcie zawierania umowy;
12) zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SIWZ, warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które wymagały wstrzymania budowy,
w szczególności: niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne bądź warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym sieci lub instalacji;
13) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;
14) zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika robót wskazanego w ofercie gdy osoba zastępująca dotychczasową osobę będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-17 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-17 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.