eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żnin › USŁUGA PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ I ODZIEŻY OCHRONNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ BIELIZNY SZPITALNEJ I ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ KOMPLEKSOWYM SERWISEM dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ I ODZIEŻY OCHRONNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ BIELIZNY SZPITALNEJ I ODZIEŻY
OCHRONNEJ ORAZ KOMPLEKSOWYM SERWISEM dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 093213309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 30

1.5.2.) Miejscowość: Żnin

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpialznin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalznin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ I ODZIEŻY OCHRONNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ BIELIZNY SZPITALNEJ I ODZIEŻY
OCHRONNEJ ORAZ KOMPLEKSOWYM SERWISEM dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e68a066-5ec6-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421516

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalznin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalznin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nr postępowania PCZ/II-ZP/20/2023.
7. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na tej stronie w zakładce „Regulamin" i uznaje go za wiążący oraz zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej na platforma zakupowa.pl .
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w Rozdziale X i XIV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
− Administratorem danych osobowych jest Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. – ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z nami kontaktować przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Tomasza Powały tel: 503 585 225, poczta elektroniczna iod@szpitalznin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 ust 5 pkt. 1 i 2 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Dane osobowe zgromadzone w ramach postępowania o udzielenia zamówienia będą przechowywane przez okres 5 lat licząc w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następującego po zakończeniu danego postępowania
6. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
Konsekwencją nie podania danych osobowych może być nieważność oferty w postępowaniu i niemożność zawarcia umowy, co wynika z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415);
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9 .Nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
− Administratorem danych osobowych jest Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. – ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z nami kontaktować przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Tomasza Powały tel: 503 585 225, poczta elektroniczna iod@szpitalznin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 ust 5 pkt. 1 i 2 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Dane osobowe zgromadzone w ramach postępowania o udzielenia zamówienia będą przechowywane przez okres 5 lat licząc w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następującego po zakończeniu danego postępowania
6. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
Konsekwencją nie podania danych osobowych może być nieważność oferty w postępowaniu i niemożność zawarcia umowy, co wynika z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415);
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9 .Nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCZ/II-ZP/20/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz kompleksowym serwisem (CPV 98.30.00.00-6, 98.31.00.00-9, 98.31.50.00-4) w okresie 12 miesięcy dla Pałuckiego Centrum Zdrowia
Sp. z o. o. w Żninie.
2. Przedmiot dzierżawy jest własnością dzierżawcy - Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wydzierżawić bieliznę szpitalną oraz odzież ochronną operacyjną stałą dla całego szpitala krążącą
w obiegu zamkniętym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dzierżawienia tej samej bielizny oraz odzieży innym podmiotom. Bielizna i odzież operacyjna musi być nowa (nie używana) z kontrolowaną ilością cykli max 100 lub wg wytycznych producenta.
3. Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej musi odbywać się zgodnie z wymogami sanitarno - epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu, skażenia bielizny, zgodnie z technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach szpitalnych, przy bezwzględnym przestrzeganiu zarządzeń i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Pralnia musi posiadać barierę higieniczną i możliwość świadczenia usług pralniczych w zakresie prania bielizny dla jednostek ochrony zdrowia oraz transport przystosowany do przewozu bielizny szpitalnej - potwierdzone opinią właściwego miejscowo Inspektora Sanitarnego.
4. Szacunkowa, średnia ilość prania to około 6500 kg miesięcznie (78.000 kg/12 miesiące).
Rozdział III SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 98300000-6 - Różne usługi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

98315000-4 - Usługi prasowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryteriami:
- cena - 100%

1. Punktacja dla kryterium cena dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w postępowaniu (najniższa cena brutto za 1 kg prania) i przedstawia się następująco:
Cmin
Wartość kryterium cena - WKc = ------ x Rc x 100
Co
Cmin - najniższa cena brutto za 1 kg prania, spośród oferowanych,
Co - cena brutto za 1 kg prania, badanej oferty
Rc - ranga kryterium cenowego: 100%

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą sumą punktów przyznaną wg w/w kryteriów oceny ofert (pkt. kryterium cena).
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wnika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
– Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia z rozszerzeniem o ryzyko zakażeń na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł. (opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający).

4) zdolności technicznej i zawodowej
– Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonuje lub wykonał minimum jedną usługę pralniczą wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej oraz załączy dowody, że w/w usługa została wykonana należycie lub jest wykonywana należycie. Każda z usług wykazana na potwierdzenie spełniania w/w warunku powinna trwać nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz posiadać roczną wartość nie mniejszą niż 50% wartości brutto złożonej oferty;
2) dysponuje pralnią posiadającą co najmniej jedną pralnicę tunelową, park maszynowy z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych, automatyczne przelotowe urządzenia myjąco-dezynfekcyjne itp., komorę do dezynfekcji wózków do przewozu bielizny, tunel susząco-odpylający oraz urządzenie do czyszczenia chemicznego asortymentu nie nadającego się do prania wodnego.
3) dysponuje oddzielnymi środkami do transportu brudnej i czystej bielizny lub środkami transportu posiadającymi szczelnie podzieloną komorę załadunkową na strefę czystą i brudną.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia:
1) Wykonawcy muszą spełniać łącznie warunki określone w Rozdz. V SWZ z zastrzeżeniem uwagi poniżej
2) Każdy z Wykonawców samodzielnie jest zobowiązany do wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia,
z rozszerzeniem o ryzyko zakażeń, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający);
b) wykaz usług (minimum jedna usługa) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg Załącznika nr 5 do SIWZ. Każda z usług wykazana na potwierdzenie spełniania w/w warunku powinna trwać nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz posiadać roczną wartość nie mniejszą niż 50% wartości brutto złożonej oferty.
Uwaga!
Dowodami, o których mowa w pkt b) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony wg Załącznika nr 6
d) wykaz środków transportu przystosowanych do przewozu bielizny szpitalnej – sporządzony wg Załącznika nr 7.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia,
z rozszerzeniem o ryzyko zakażeń, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający);
b) wykaz usług (minimum jedna usługa) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg Załącznika nr 5 do SIWZ. Każda z usług wykazana na potwierdzenie spełniania w/w warunku powinna trwać nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz posiadać roczną wartość nie mniejszą niż 50% wartości brutto złożonej oferty.
Uwaga!
Dowodami, o których mowa w pkt b) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzony wg Załącznika nr 6
d) wykaz środków transportu przystosowanych do przewozu bielizny szpitalnej – sporządzony wg Załącznika nr 7.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Aktualna pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczająca obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych) i potwierdzająca, że pralnia posiada pełną barierę higieniczną.
b) Aktualna pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzająca, że środki do transportu bielizny szpitalnej wskazane w Załączniku Nr 7 do SWZ spełniają wymogi sanitarne.
c) Opis technologii prania z uwzględnieniem niezbędnych do wykonania usługi maszyn, urządzeń i narzędzi, jakimi dysponuje Wykonawca, oraz stosowanych środków piorących i dezynfekcyjnych na poszczególnych etapach wykonywania usługi.
d) Wykaz stosowanych do realizacji zamówienia środków piorących i dezynfekcyjnych (Załącznik nr 8 do SWZ) wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie określonych norm lub specyfikacji technicznych (atesty, certyfikaty CE, opinie PZH, Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka, itp.).
e) Dokumenty dotyczące bielizny operacyjnej, tj.:
 Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych,
 Deklaracja zgodności CE,
 Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny,
 Dokument potwierdzający normę PN-EN 13795,
 Instrukcja użytkowania .
8. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych do oferty lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 dni robocze od dnia wezwania do przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Aktualna pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczająca obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych) i potwierdzająca, że pralnia posiada pełną barierę higieniczną.
b) Aktualna pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzająca, że środki do transportu bielizny szpitalnej wskazane w Załączniku Nr 7 do SWZ spełniają wymogi sanitarne.
c) Opis technologii prania z uwzględnieniem niezbędnych do wykonania usługi maszyn, urządzeń i narzędzi, jakimi dysponuje Wykonawca, oraz stosowanych środków piorących i dezynfekcyjnych na poszczególnych etapach wykonywania usługi.
d) Wykaz stosowanych do realizacji zamówienia środków piorących i dezynfekcyjnych (Załącznik nr 8 do SWZ) wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie określonych norm lub specyfikacji technicznych (atesty, certyfikaty CE, opinie PZH, Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka, itp.).
e) Dokumenty dotyczące bielizny operacyjnej, tj.:
 Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych,
 Deklaracja zgodności CE,
 Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny,
 Dokument potwierdzający normę PN-EN 13795,
 Instrukcja użytkowania .
8. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych do oferty lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 dni robocze od dnia wezwania do przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać:
a) Wypełniony Formularz oferty – stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
b) Dokumenty (przedmiotowe środki dowodowe) wymienione w Rozdz. IX pkt. 7 SWZ przy których umieszczono dopisek: „dołączyć do oferty”,
c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ
d) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Pełnomocnictwo powinno dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielenia dalszych pełnomocnictw. Wszystkie pełnomocnictwa składane wraz z ofertą muszą być złożone w postaci elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym lub jeśli zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz.
e) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które dostawy, usługi, wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 10 do SWZ– jeśli dotyczy.
f) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z ofertą – jeżeli dotyczy,
g) Zobowiązanie Podmiotu/Podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby – dołączyć do oferty – Załącznik nr 9 do SWZ -jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe zapisy w tym zakresie zawarte są we wzorze umowy - Załącznik nr 11 do SWZ oraz w rozdziale XXI SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalznin w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.