eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › "Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego oraz budowa budynku kontenerowego przy LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach" w ramach zadania pn.: "Term. budynku LO w Brzezinach wraz z zadasz. boiska wielof."Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego oraz budowa budynku kontenerowego przy LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach” w ramach zadania pn.: „Term. budynku LO w Brzezinach wraz z zadasz. boiska wielof.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BRZEZIŃSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750731786

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 16

1.4.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.7.) Numer telefonu: 46 874 11 11

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-brzeziny.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421473

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00405207

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie projektowym i budowlanym od jednego i od wszystkich zdarzeń na kwotę nie niższą niż 3 000 000,00 zł
4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1) Warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia:

Część projektowa:
Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych obejmujących projekt zadaszeń obiektów o podobnej kubaturze o wartości nie niższej niż
30 000,00 zł brutto (każda realizacja).

(W przypadkach, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia usług (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
UWAGA: Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.


Część budowlana:

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy co najmniej trzech inwestycji budowlanych, polegających na wykonaniu obiektów budowlanych o podobnej kubaturze o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto dla każdej roboty. Wykonawca sporządzi wykaz robót i załączy dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.

2) Warunek dotyczący zdolności zawodowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:

W zakresie projektowania:

a) minimum jedną osobę (projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia ją do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych,
b) minimum jedną osobę (projektant w branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, których zakres uprawnia ją do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych,
c) minimum jedną osobę (projektant w branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sanitarnej w zakresie instalacji sanitarnych, których zakres uprawnia ją do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych,

W zakresie wykonywania robót:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku wykonawców,
którzy wykażą, że na czas realizacji zamówienia będą dysponować, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, która będzie pełnić funkcje Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wraz z wpisem do Izby samorządu zawodowego lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz kierownika robót w branży sanitarnej i branży elektrycznej, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla co najmniej 1 roboty budowlanej w przedmiotowym zakresie o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie projektowym i budowlanym od jednego i od wszystkich zdarzeń na kwotę nie niższą niż 3 000 000,00 zł
4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1) Warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia:

Część projektowa:
Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch prac projektowych obiektów o zbliżonej kubaturze o wartości nie niższej niż 8 500,00 zł brutto (każda realizacja).

(W przypadkach, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia usług (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
UWAGA: Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

Część budowlana:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch inwestycji budowlanych, polegających na wykonaniu obiektów budowlanych o zbliżonej kubaturze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej trzech inwestycji budowlanych, polegających na wykonaniu obiektów budowlanych o zbliżonej kubaturze o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto dla każdej roboty. Wykonawca sporządzi wykaz robót i załączy dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.


2) Warunek dotyczący zdolności zawodowej

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:

W zakresie projektowania:

a) minimum jedną osobę (projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia ją do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych,
b) minimum jedną osobę (projektant w branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, których zakres uprawnia ją do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych,
c) minimum jedną osobę (projektant w branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sanitarnej w zakresie instalacji sanitarnych, których zakres uprawnia ją do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych,

W zakresie wykonywania robót:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku wykonawców,
którzy wykażą, że na czas realizacji zamówienia będą dysponować, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, która będzie pełnić funkcje Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wraz z wpisem do Izby samorządu zawodowego lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz kierownika robót w branży sanitarnej i branży elektrycznej, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla co najmniej 1 roboty budowlanej w przedmiotowym zakresie o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-10-05 10:00

Po zmianie:
2023-10-09 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-10-05 10:30

Po zmianie:
2023-10-09 10:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.