eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA ZAKUP ROZWIĄZAŃ CYBERBEZPIECZEŃSTWAOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA
ZAKUP ROZWIĄZAŃ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

1.3.) Oddział zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297945

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolska 37

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-201

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zakazny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakazny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA
ZAKUP ROZWIĄZAŃ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49b3764d-5eba-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421456

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zakazny.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zakazny.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest platforma zakupowa. Dokumenty elektroniczne przekazywane za pomocą platformy zakupowej powinny być sporządzone w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
UWAGA! Złożenie oferty wraz z oświadczeniami na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1320) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (zwanej dalej jako "rozporządzenie") określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
3.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 56 KB/s.
3.2 komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 10; w przypadku komputera
z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11
z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit.
3.3 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome; Mozilla Firefox.
3.4 podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
3.5 Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia określa dozwolone formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB, oraz dopuszcza
w szczególności formaty: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.
3.6 Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie "Data przesłania".
3.7 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
3.8 Wykonawca tworzy ofertę wraz z oświadczeniami jako dokument elektroniczny.
3.9 Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę oferty jako dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone
w ustawie , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.10 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, adres: ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zakazny.pl;
3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) - w odniesieniu do postępowań poniżej progów unijnych oraz na podstawie art. 129 ww. ustawy w odniesieniu do postępowań powyżej progów unijnych;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/17CB/09/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 297472,76 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup rozwiązań cyberbezpieczeństwa

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
4.1 zrealizował co najmniej jedno zamówienie, o wartości co najmniej
150 000,00 zł brutto, którego przedmiotem była dostawa, instalacja i konfiguracja podwójnego uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Co najmniej jedno zamówienie zostało zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia;
Wykonawca wskaże dokładną nazwę zrealizowanego zamówienia, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację zamówienia, ze szczegółowym wskazaniem zakresów funkcjonalnych potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza jedynie wykazywanie zamówień ostatecznie zakończonych i odebranych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
4.2 Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że dysponuje/będzie dysponował zespołem projektowym, w skład którego wchodzić będzie:
a) Kierownik Projektu z wykształceniem wyższym magisterskim, posiadającym certyfikat zarządzania projektami np. Prince II lub inny równoważny, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów; z co najmniej 3-letnim doświadczeniem;
b) Konsultant wdrożeniowy ds. bezpieczeństwa sieciowego – przypisany do tego projektu w liczbie min. 1 osoby z co najmniej 5-letnim doświadczeniem wdrożeniowym. Osoba powinna wykazać się doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym, dotyczącym wdrożenia w jednostce ochrony zdrowia; posiadająca certyfikat techniczny producenta, będącego w posiadaniu Zamawiającego, firewalla Fortigate 100F potwierdzający znajomość konfiguracji rozwiązania co najmniej na poziomie profesjonalisty; posiadająca certyfikat producenta oferowanego rozwiązania do podwójnej autoryzacji potwierdzający umiejętność projektowania rozwiązań bezpieczeństwa opartych o sprzęt security producenta rozwiązania.
c) Architekt systemów informatycznych – przypisany do tego projektu w liczbie min. 1 osoby z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania (tworzenia) architektury systemów informatycznych; z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w zakresie projektowania architektury: systemów zorientowanych na usługi, systemów o wysokiej wydajności i niezawodności, systemów wykorzystujących bazy danych; posiadającej certyfikat architektury korporacyjnej w zakresie IT potwierdzający znajomość kompleksowego podejścia do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą organizacji. Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję.
Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1. Wykaz wykonanego co najmniej 1 zamówienia o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto (każde), którego przedmiotem była dostawa, instalacja i konfiguracja podwójnego uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu. w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Co najmniej 1 z przedstawionych zamówień zostało zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia.
Wykonawca wskaże dokładną nazwę zrealizowanego zamówienia, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację zamówienia, ze szczegółowym wskazaniem zakresów funkcjonalnych potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza jedynie wykazywanie zamówień ostatecznie zakończonych i odebranych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie – na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
2. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia potwierdzający, że Wykonawca dysponuje/będzie dysponował zespołem projektowym, w skład którego wchodzić będzie:
a) Kierownik Projektu z wykształceniem wyższym magisterskim, posiadającym certyfikat zarządzania projektami np. Prince II lub inny równoważny, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów; z co najmniej 3-letnim doświadczeniem;
b) Konsultant wdrożeniowy ds. bezpieczeństwa sieciowego – przypisany do tego projektu w liczbie min. 1 osoby z co najmniej 5-letnim doświadczeniem wdrożeniowym. Osoba powinna wykazać się doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym, dotyczącym wdrożenia w jednostce ochrony zdrowia; posiadająca certyfikat techniczny producenta, będącego w posiadaniu Zamawiającego, firewalla Fortigate 100F potwierdzający znajomość konfiguracji rozwiązania co najmniej na poziomie profesjonalisty; posiadająca certyfikat producenta oferowanego rozwiązania do podwójnej autoryzacji potwierdzający umiejętność projektowania rozwiązań bezpieczeństwa opartych o sprzęt security producenta rozwiązania.
c) Architekt systemów informatycznych – przypisany do tego projektu w liczbie min. 1 osoby z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania (tworzenia) architektury systemów informatycznych; z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w zakresie projektowania architektury: systemów zorientowanych na usługi, systemów o wysokiej wydajności i niezawodności, systemów wykorzystujących bazy danych; posiadającej certyfikat architektury korporacyjnej w zakresie IT potwierdzający znajomość kompleksowego podejścia do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą organizacji. Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp uzna warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa
w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp za spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2 W przypadku, o którym mowa w pkt3, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4 Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Stosownie do treści art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych poniżej:
a) W przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron;
b) Zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści Umowy z ofertą, w zakresie dostosowania postanowień Umowy do treści oferty;
c) Zmianę terminu wykonania Umowy, w przypadku zaistnienia zmiany okoliczności, której Strony przy dochowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć, i która może wpłynąć lub wpływa na należyte wykonanie Umowy. Zamawiający, po stwierdzeniu, że zmiana okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym może wpływać lub wpływa na należyte wykonanie Umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany Umowy.
d) W przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji Umowy jest uzasadnione i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do przewidzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa: https://zakazny.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.