eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki - Etap IIOgłoszenie z dnia 2022-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki – Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUWAŁKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790670970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świerkowa 45

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875659300

1.5.8.) Numer faksu: 875659300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/zamwienia_publiczne/2022/ https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki – Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-775c81ec-3988-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00421131

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033009/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa drogi nr 102001Bj w msc. Biała Woda

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357433/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2022.EW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 5272562,88 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2751349,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki – Etap II” .
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi nr 102001B w msc. Biała Woda o długości ok. 862,5 m od km 1+200 do km 2+062,50 (do działki pasa drogi powiatowej Nr 1142B) oraz budowę infrastruktury technicznej – sieć elektryczna oświetleniowa o długości 566 m, w tym słupy oświetleniowe szt. 24.
3.3. Zakres prac do wykonania w szczególności:
1) budowę drogi gminnej klasy „D” nr 102001B o parametrach technicznych:
- szerokość podstawowa korony drogi 10,50m,
- szerokość podstawowa jezdni 6,0m,
- pobocza gruntowe szer. 1,0m,
- szerokość ścieżki rowerowej 2,50m z funkcją ruchu pieszego
- droga pod obciążenie ruchem lekkim KR2
2) budowa oświetlenia drogi,
3) budowa i przebudowa rowów krytych pod zjazdami (w niezbędnym zakresie)
4) przebudowa i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z przebudową drogi – zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci
5) przebudowa istniejących hydrantów na podziemne, kolidujących z ciągiem pieszo-rowerowym
6) budowa i przebudowa zjazdów
7) oznakowanie poziome i pionowe odcinka budowanej drogi

W ramach zadania należy wykonać regulację wysokościową armatury istniejących sieci oraz regulację studzienek urządzeń podziemnych (dotyczy również pobocza). W przypadku stwierdzenia, braku lub uszkodzenia skrzynek zasuw, hydrantów bądź włazów studni należy wymienić uszkodzony element na nowy.

Objęty niniejszym zamówieniem odcinek „Budowy drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki - Etap II” jest kontynuacją zrealizowanego i użytkowanego odcinka (od w km 0+000 do km 1+200) drogi gminnej Nr 102001B wraz z łącznikiem do drogi Nr 101996B w tym infrastrukturą techniczną: siecią wodociągową Ø 110mm- 1595,00 m, oświetleniem drogi o długości 1549m (w tym 33szt. słupy oświetleniowe) wykonanego w oparciu o Decyzję nr 1/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Starostę suwalskiego w dniu 14 sierpnia 2019 r. – która w części została zakończona, a obiekt na odcinku objętym Etapem I, we wrześniu 2020 roku oddany do użytkowania.
3.4. Obiekt został dostosowany do osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowane dojścia i przejazdy bez barier architektonicznych, obrzeża betonowe i krawężnik na przejściu wyniesionym w poziomie nawierzchni chodnika. Na dojściu do przejścia dla pieszych w nawierzchni chodnika zastosowano ostrzegawcze płytki w kolorze żółtym z wypustkami na potrzeby osób niedowidzących.
3.5. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne pn. „Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki – Etap II”.
3.6. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp oraz nie wprowadza wymogu sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego o którym mowa w art. 131 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.
3.7. Wszystkie elementy z rozbiórki nadające się do ponownego użycia stanowią własność Zamawiającego, natomiast elementy uznane jako odpad, Wykonawca powinien zutylizować we własnym zakresie i na własny koszt. Klasyfikacji elementów uznanych jako odpad dokonuje inspektor nadzoru.
3.8. Wszelkie materiały oraz pozyskanie wszelkich zgód od gestorów sieci na przystąpienie do realizacji prac (w tym poniesienie kosztów nadzoru czy sporządzenia dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac) związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.
3.9. Zamawiający informuje, że obowiązującą formą rozliczenia pomiędzy stronami będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
3.10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Wykonawca zobowiązany jest również do powiadomienia gestorów sieci z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie realizacji prac. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
3.11. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający szczegółowo opisał w Dokumentacji projektowej i załącznikach do SWZ.
3.12. Zamawiający na podst. art. 310 pkt. 1) ustawy Pzp zastrzega sobie unieważnienie postępowania, jeżeli środki, które Zmawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
3.13. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 60 miesięcznej gwarancji jakości oraz udzielenia 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia.
3.14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w następujących dokumentach:
a) niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
b) dokumentacji projektowej wraz z załącznikami i załączonymi do niej decyzjami, uzgodnieniami, warunkami, stanowiąca załącznik do SWZ,
c) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
d) projekcie Umowy.

UWAGA: Dokumentacja projektowa zawiera również fragmenty Etapu I, który został zrealizowany i oddany do użytkowania.
3.15. Z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie, przedmiary robót dołączone do SWZ mają jedynie charakter pomocniczy. Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia (ma funkcję pomocniczą) i nie stanowi podstawy wyceny oferty. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców dołączenia do oferty kosztorysu ani żadnej innej kalkulacji ceny.
3.16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział na części spowodowałby nadmierne koszty wykonania zamówienia oraz poważne trudności w skoordynowaniu działań różnych Wykonawców co skutkowałoby nieprawidłową realizacją zamówienia. Zamówienie udzielane jest w częściach, z którego każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2282850,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3194452,17 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2282850,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8441806162

7.3.3) Ulica: Przytorowa

7.3.4) Miejscowość: Suwałki

7.3.5) Kod pocztowy: 16-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wszystkie roboty poza bitumicznymi

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2282850,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.