eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki - Etap IIOgłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki – Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUWAŁKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790670970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świerkowa 45

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875659300

1.5.8.) Numer faksu: 875659300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki – Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-775c81ec-3988-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357433

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033009/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa drogi nr 102001Bj w msc. Biała Woda

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/zamwienia_publiczne/2022/ https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal, przy zastrzeżeniu, że skuteczne złożenie oferty może nastąpić wyłącznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Sposób złożenia oraz składania oferty został opisany w pkt. 12 SWZ.
Zamawiający dopuszcza również komunikacje z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres email :
sekretariat@gmina.suwalki.pl
przetargi@gmina.suwalki.pl
przetargi1@gmina.suwalki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adresy email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Zaleca się, żeby we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługiwali się numerem postępowania. Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, .xps, .odt., csv. W przypadku zastosowania innego formatu Zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Do zaszyfrowania oferty należy posłużyć się Identyfikatorem postępowania z miniPortalu. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu, w zakresie wskazanym w niniejsze SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, powinny być sporządzone w postaci elektronicznej, w formatach danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, .xps, .odt., csv. W przypadku zastosowania innego formatu Zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 23. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Gminy Suwałki - Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, email sekretariat@gmina.suwalki.pl ;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Suwałki jest Pani Katarzyna Żuk, tel. 875659300 email, iod@gmina.suwalki.pl ;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postepowaniem o udzielenia zamówienia publicznego pn. Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki – Etap II w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO w związku z zawarciem oraz wykonaniem Umowy, rozliczeniem umowy, realizacją i rozliczeniem dofinansowania, monitoringiem i ewaluacją projektu, sprawozdawczością oraz kontrolą organów zewnętrznych, której Państwo są stroną w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.), przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejszej. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Cd. Rodo
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przy czym skorzystanie z ww. uprawnień nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielnie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2022.EW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki – Etap II” .
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi nr 102001B w msc. Biała Woda o długości ok. 862,5 m od km 1+200 do km 2+062,50 (do działki pasa drogi powiatowej Nr 1142B) oraz budowę infrastruktury technicznej – sieć elektryczna oświetleniowa o długości 566 m, w tym słupy oświetleniowe szt. 24.
3.3. Zakres prac do wykonania w szczególności:
1) budowę drogi gminnej klasy „D” nr 102001B o parametrach technicznych:
- szerokość podstawowa korony drogi 10,50m,
- szerokość podstawowa jezdni 6,0m,
- pobocza gruntowe szer. 1,0m,
- szerokość ścieżki rowerowej 2,50m z funkcją ruchu pieszego
- droga pod obciążenie ruchem lekkim KR2
2) budowa oświetlenia drogi,
3) budowa i przebudowa rowów krytych pod zjazdami (w niezbędnym zakresie)
4) przebudowa i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z przebudową drogi – zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci
5) przebudowa istniejących hydrantów na podziemne, kolidujących z ciągiem pieszo-rowerowym
6) budowa i przebudowa zjazdów
7) oznakowanie poziome i pionowe odcinka budowanej drogi

W ramach zadania należy wykonać regulację wysokościową armatury istniejących sieci oraz regulację studzienek urządzeń podziemnych (dotyczy również pobocza). W przypadku stwierdzenia, braku lub uszkodzenia skrzynek zasuw, hydrantów bądź włazów studni należy wymienić uszkodzony element na nowy.

Objęty niniejszym zamówieniem odcinek „Budowy drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki - Etap II” jest kontynuacją zrealizowanego i użytkowanego odcinka (od w km 0+000 do km 1+200) drogi gminnej Nr 102001B wraz z łącznikiem do drogi Nr 101996B w tym infrastrukturą techniczną: siecią wodociągową Ø 110mm- 1595,00 m, oświetleniem drogi o długości 1549m (w tym 33szt. słupy oświetleniowe) wykonanego w oparciu o Decyzję nr 1/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Starostę suwalskiego w dniu 14 sierpnia 2019 r. – która w części została zakończona, a obiekt na odcinku objętym Etapem I, we wrześniu 2020 roku oddany do użytkowania.
3.4. Obiekt został dostosowany do osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowane dojścia i przejazdy bez barier architektonicznych, obrzeża betonowe i krawężnik na przejściu wyniesionym w poziomie nawierzchni chodnika. Na dojściu do przejścia dla pieszych w nawierzchni chodnika zastosowano ostrzegawcze płytki w kolorze żółtym z wypustkami na potrzeby osób niedowidzących.
3.5. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne pn. „Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki – Etap II”.
3.6. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp oraz nie wprowadza wymogu sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego o którym mowa w art. 131 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.
3.7. Wszystkie elementy z rozbiórki nadające się do ponownego użycia stanowią własność Zamawiającego, natomiast elementy uznane jako odpad, Wykonawca powinien zutylizować we własnym zakresie i na własny koszt. Klasyfikacji elementów uznanych jako odpad dokonuje inspektor nadzoru.
3.8. Wszelkie materiały oraz pozyskanie wszelkich zgód od gestorów sieci na przystąpienie do realizacji prac (w tym poniesienie kosztów nadzoru czy sporządzenia dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac) związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.
3.9. Zamawiający informuje, że obowiązującą formą rozliczenia pomiędzy stronami będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
3.10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Wykonawca zobowiązany jest również do powiadomienia gestorów sieci z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie realizacji prac. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
3.11. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający szczegółowo opisał w Dokumentacji projektowej i załącznikach do SWZ.
3.12. Zamawiający na podst. art. 310 pkt. 1) ustawy Pzp zastrzega sobie unieważnienie postępowania, jeżeli środki, które Zmawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
3.13. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 60 miesięcznej gwarancji jakości oraz udzielenia 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia.
3.14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w następujących dokumentach:
a) niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
b) dokumentacji projektowej wraz z załącznikami i załączonymi do niej decyzjami, uzgodnieniami, warunkami, stanowiąca załącznik do SWZ,
c) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
d) projekcie Umowy.

UWAGA: Dokumentacja projektowa zawiera również fragmenty Etapu I, który został zrealizowany i oddany do użytkowania.
3.15. Z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie, przedmiary robót dołączone do SWZ mają jedynie charakter pomocniczy. Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia (ma funkcję pomocniczą) i nie stanowi podstawy wyceny oferty. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców dołączenia do oferty kosztorysu ani żadnej innej kalkulacji ceny.
3.16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział na części spowodowałby nadmierne koszty wykonania zamówienia oraz poważne trudności w skoordynowaniu działań różnych Wykonawców co skutkowałoby nieprawidłową realizacją zamówienia. Zamówienie udzielane jest w częściach, z którego każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena (C) - 100%
100 punktów
1 % odpowiada 1 pkt maksymalna liczba punktów w kryterium – 100 pkt.

Punkty za kryterium Cena (C) zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

Łączna ryczałtowa cena ofertowa (brutto) za
wykonanie całości przedmiotu zamówienia najtańszej
C = ----------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Łączna ryczałtowa cena ofertowa (brutto) za
wykonanie całości przedmiotu zamówienia oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 1),2) (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)
i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 pkt 2 ustawy Pzp dotyczące:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym-
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.1.3. zdolności ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie:

co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi/ulicy.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1376 z późn. zm.).
mawiający zastrzega, że przez jedną robotę rozumie jedną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia

b) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych jak poniżej:
minimum 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równoważne odpowiadające im, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą doświadczenie zawodowe minimum 2 lata (po uzyskaniu uprawnień) na stanowisku kierownika budowy przy realizacji inwestycji drogowych,
oraz

minimum 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne odpowiadające im, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień) w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót ww. specjalności,


Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji kierowniczych w jednej osobie pod warunkiem posiadania przez tą osobę stosownych uprawnień.

UWAGA:
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. 2021r. poz. 1646 z późn. zm.).
Wszystkie wymienione powyżej osoby winny posiadać biegła znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniający tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

9.4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
9.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.4.3. SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
9.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
9.7. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
9.8. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ);
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8.6. Jeżeli Wykonawca będzie się powoływał na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 8.4.ppkt. 1) dotyczyć musi robót budowlanych, w których Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
8.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
8.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

13.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 5 000,00 zł.
13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
13.3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.)
13.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Gwaranta lub poręczyciela, zaszyfrowane wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
13.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr : 62 1240 5891 1111 0000 5748 9764 z dopiskiem
„Wadium – Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki – Etap II”
(a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
13.6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.


Wadium opisano szczegółowo w pkt. 13 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
10.5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.6. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10.8. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz
4) zakres jego umocowania.
10.9. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
10.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 1),2) (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
10.11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 6 SWZ, Zamawiający będzie oceniał łącznie.
10.12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.13. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.12, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
10.14. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10.15. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 5 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ oraz wskazanymi w
pkt. 21 SWZ.
UWAGA: Zamawiający nie ma możliwości ich wskazania w tym miejscu ze względu na ograniczoną ilość znaków.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.