eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy w zakresie rozbudowy internetowego systemu informatycznego (aplikacji internetowej) "Strefa ID.UJ"Ogłoszenie z dnia 2023-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie rozbudowy internetowego systemu informatycznego (aplikacji internetowej) „Strefa ID.UJ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych UJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gołębia 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie rozbudowy internetowego systemu informatycznego (aplikacji internetowej) „Strefa ID.UJ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-294a57fe-5df6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421128

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00325951/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.22 Rozbudowa internetowego systemu informatycznego (aplikacji internetowej) „Strefa ID.UJ”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań
technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. Informacja o sposobie
porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób
uprawnionych do kontaktów wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto
w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto
w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.328.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wyłonienie Wykonawcy w zakresie rozbudowy internetowego systemu informatycznego (aplikacji internetowej) „Strefa ID.UJ” służącego zarządzaniu działalnością badawczą prowadzoną przez Uniwersytet Jagielloński w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości – Uczenia Badawcza, wraz ze szkoleniami dla administratorów i kluczowych użytkowników systemu

4.2.6.) Główny kod CPV: 72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72212517-6 - Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72254000-0 - Testowanie oprogramowania

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 173 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP do 40% wartości zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba oferowanych dodatkowych godzin usług szkoleniowych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużona gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych),
4. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wykażą, że:
1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonali minimum 2 (dwie) usługi, których przedmiotem było zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie nowego systemu informatycznego (aplikacji internetowej) lub rozbudowa istniejącego systemu, stworzonego w technologiach C#, ASP.NET/NET Core, MVC, wspomagającego procesy zarządzania jednostką, przy czym łączna wartość tych usług wynosiła minimum 600 000,00 zł brutto;
2) dysponują osobami dedykowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
a) co najmniej 1 (jedną) osobą w roli Kierownika Projektu:
aa) udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania i programowania aplikacji biznesowych (tj. aplikacji internetowych wspomagających procesy zarządzania w organizacji/jednostce), wykonanych w technologiach C#, ASP.NET/NET Core, MVC)
ab) doświadczenie w zarządzaniu realizacją minimum 2 (dwóch) usług, których przedmiotem było zaprojektowanie i wdrożenie nowego systemu informatycznego (aplikacji internetowej) lub zaprojektowanie i rozbudowa istniejącego systemu, stworzonego w technologiach C#, ASP.NET/NET Core, MVC, wspomagającego procesy zarządzania jednostką, przy czym łączna wartość tych usług wynosiła minimum 600 000,00 zł brutto
b) Trzema (3) full-stack deweloperami o następujących kompetencjach (kryteria musi spełniać każda z osób):
ba) udokumentowane doświadczenie w zakresie programowania aplikacji biznesowych (tj. aplikacji internetowych wspomagających procesy zarządzania w organizacji/jednostce), wykonanych w technologiach C#, ASP.NET/NET Core, MVC)
bb) uczestnictwo w realizacji minimum 2 (dwóch) usług, których przedmiotem było zaprojektowanie i wdrożenie nowego systemu informatycznego (aplikacji internetowej) lub rozbudowa istniejącego systemu, stworzonego w technologiach C#, ASP.NET/NET Core, MVC, wspomagającego procesy zarządzania jednostką, przy czym łączna wartość tych usług wynosiła minimum 600 000,00 zł brutto,
c) Trzema (3) wdrożeniowcami o następujących kompetencjach (kryteria musi spełniać każda z osób):
ca) udokumentowane doświadczenie w zakresie wdrażania aplikacji biznesowych (tj. aplikacji internetowych wspomagających procesy zarządzania w organizacji/jednostce), wykonanych w technologiach C#, ASP.NET/NET Core, MVC)
cb) uczestnictwo w realizacji minimum 2 (dwóch) usług, których przedmiotem było zaprojektowanie i wdrożenie nowego systemu informatycznego (aplikacji internetowej) lub rozbudowa istniejącego systemu, stworzonego w technologiach C#, ASP.NET/NET Core, MVC, wspomagającego procesy zarządzania jednostką, przy czym łączna wartość tych usług wynosiła minimum 600 000,00 zł brutto,
5. Na potrzeby oceny spełnienia warunku w zakresie Zdolność techniczna lub zawodowa, Zamawiający pod pojęciem „system wspomagający procesy zarządzania jednostką” Zamawiający rozumie system/oprogramowanie, którego zakres funkcjonalny obejmuje minimum poniżej wskazane obszary:
a) obsługę różnego rodzaju dokumentów, ich tworzenia, modyfikacji, weryfikacji, zatwierdzania i elektronicznego obiegu zgodnie z ustalaną procedurą,
b) gromadzenie i przetwarzanie danych,
c) możliwość prezentowania i dostarczania informacji określonym odbiorcom,
d) przetwarzanie i analizowanie danych na potrzeby procesu raportowania,
e) obsługę planowych działań (przypisywanie zadania do daty, czasu, użytkownika/użytkowników i powiazania z kalendarzem zadań),
f) importowanie i eksportowanie plików i dokumentów (pliki w różnych formatach) bez ograniczeń w ilości oraz częstotliwości.
6. Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu Wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż pięć (5) dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości wskazanej w SWZ wystawiona w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem),
b) wykaz osób zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VI SWZ
c) wykaz usług zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VI SWZ,
d) dowody określające czy usługi zamieszczone w „Wykazie usług” zostały wykonane należycie,
e) Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
f) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w lit. a), wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowo określono w Rozdziale XII - Opis sposobu przygotowywania ofert.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowo określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu. Składanie i otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy zakupowej, na zasadach określonych w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.