eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przysucha › Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze.Ogłoszenie z dnia 2022-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Przysucha

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolberga 11

1.5.2.) Miejscowość: Przysucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486752219

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaprzysucha.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminaprzysucha.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

aministracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81292f66-5b4e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00421015

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018388/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.gminaprzysucha.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego https://bip.gminaprzysucha.pl oraz za pośrednictwem portalu https://miniportal.uzp.gov.pl .
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal , adres skrzynki zamawiającego: EPUAP:/3669smskek
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, gdzie ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych , elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłany za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha jest: Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha; ul. Plac Kolberga 11, 26 – 400 Przysucha.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przysucha jest Pani Paula Słowik, email: inspektor@cbi24.pl, pocztą tradycyjną na adres: Gmina i Miasto Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze, numer referencyjny postępowania: ZPI.271.110.2022.PS prowadzonym w trybie: podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.1.2.Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art.14RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.110.2022.PS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację i rozbudowę istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków do docelowej przepustowości średniej 1800 m3/d. Zamówienie obejmuje w szczególności: Wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi dostawami zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla modernizacji oczyszczalni ścieków, wymaganiami przepisów prawa. Przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni ( w tym rozruch ) oraz przygotowanie dokumentacji odbiorowej niezbędnej do przekazania oczyszczalni w użytkowanie. Uzyskanie wymaganego prawem pozwolenia na użytkowanie. 1) Lokalizacja i stan prawny: gmina Przysucha, miejscowość Przysucha, nr ewid. dz. 4236/1; 4236/2; 4237/3, obręb – 0001 Przysucha, jednostka ewidencyjna: 142306_4 Przysucha – miasto. Właścicielem działek jest Gmina i Miasto Przysucha. Przedmiot zamówienia nie jest zlokalizowany na terenie objętym ochroną wynikającą z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 840). Zadanie inwestycyjne nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Obszar inwestycji nie znajduje się na obszarze chronionym przyrodniczo w tym obszarze Natura 2000. 2) Stan istniejący: Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na dwóch obszarach: Część mechaniczna, zaplecze socjalne, rów cyrkulacyjny na działce 4237/3, część biologiczna w tym stawy tlenowe, stabilizacyjne i osadowe na działkach 4236/1 oraz 4236/2. Technologia oczyszczania ścieków i przeróbka osadów ściekowych. Ścieki surowe dopływające do oczyszczalni oczyszczane są wstępnie na kracie hakowej. Przepływają one do piaskownika. Zatrzymany piasek oddzielany jest w separatorze piasku. Ścieki dowożone dostarczane są do stacji zlewnej skąd wprowadzane są do układu technologicznego przed kratą i piaskownikiem. Oczyszczone mechanicznie ścieki przepływają do rowu cyrkulacyjnego gdzie w wyniku procesów biologicznych ulegają dalszemu oczyszczeniu. Tlen niezbędny do prawidłowego przebiegu procesów dostarczany jest poprzez system napowietrzania zasilany ze stanowiska dmuchaw. W reaktorze utrzymywane jest stałe stężenie osadu czynnego. Jest on oddzielany od ścieków oczyszczonych w osadniku wtórnym. Następnie zawracany jest do reaktora a przyrost masy osadu (osad nadmierny) odprowadzany jest do układu zagospodarowania osadu. Ścieki są dodatkowo oczyszczane w stawach napowietrzanych oraz stawach stabilizacyjnych. Poprzez urządzenie pomiarowe odprowadzane są do odbiornika. Osad nadmierny powstający w rowie cyrkulacyjnym, po zagęszczeniu w zagęszczaczu, odwadniany jest na prasie taśmowej. Następnie deponowany w wyznaczonych osadnikach ziemnych. Zagospodarowanie odpadów: skratki i piasek składowane są w pojemnikach plastikowych i okresowo wywożone na składowisko odpadów. Osad po odwodnieniu deponowany jest w wybranych osadnikach ziemnych. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych: ścieki oczyszczone odprowadzane są rurociągiem grawitacyjnym do rowu R-B i za jego pośrednictwem do rzeki Radomki. Bezpośrednio przed wylotem do rzeki znajduje się stanowisko pomiaru natężenia przepływu. Charakterystykę oraz parametry techniczne istniejących urządzeń zawierają dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Gmina posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi wydane przez Starostę Przysuskiego, aktualizowane decyzją z dnia 2.12.2015 r. nr ŚL-I-6341.36.2015.KZ – pozwolenie stanowi załącznik do dokumentacji projektowej. 3) Charakterystyka zakresu robót budowlanych objętych zamówieniem: Zadanie polega na przebudowie oczyszczalni ścieków w taki sposób, aby zapewnić uzyskanie wymaganych efektów oczyszczania określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Część mechaniczna oczyszczalni uzupełniona zostanie o sito taśmowe z instalacją przeróbki skratek. Procesy biologicznego oczyszczania ścieków prowadzone będą w zmodernizowanych stawach. Gospodarka osadowa prowadzona będzie z pełną stabilizacją prowadzoną w trakcie oczyszczania ścieków. Ze względu na specyfikę proponowanej technologii wykorzystującej istniejące stawy napowietrzane założono okresowe odwadnianie osadu z wykorzystaniem instalacji mobilnej. Zgodnie z projektem technicznym oczyszczalnia po jej rozbudowie i przebudowie składać się będzie z następujących obiektów technologicznych: Część mechaniczna: krata hakowa z prasopłuczką skratek (istniejąca); piaskownik pionowy z separatorem piasku (istniejąca); pompownia ścieków surowych (istniejąca); sito bębnowe (istniejące. jako awaryjne, przeznaczone do remontu). Część biologiczna: staw nr 2 cz. napowietrzana (przebudowa i modernizacja istniejących obiektów); stanowisko dmuchaw (nowe); staw nr 2 cz. doczyszczająca (przebudowa i modernizacja istniejącego obiektu); stanowisko nitryfikacyjne. Część osadowa. Przy wykorzystaniu proponowanej technologii nie będzie konieczne prowadzenie codziennej klasycznej gospodarki osadowej. Osad gromadzony w części dennej stawów usuwany będzie raz na kilka lat z wykorzystaniem przewoźnej prasy odwadniającej. Transport osadów do odwodnienia z wykorzystaniem elastycznych rurociągów tymczasowych. Ponadto na terenie oczyszczalni znajdą się też dodatkowe obiekty: stacja zlewna ścieków dowożonych (istniejąca); budynek administracyjno-socjalny (istniejący); stanowisko dmuchaw przy zbiorniku retencyjnym (istniejące); stanowisko dozowania koagulanta (istniejące., do remontu); zbiornik retencyjny wód opadowych (istniejące); budowla odpływowa z punktem pomiaru przepływu i poboru ścieków (nowy); wylot do odbiornika (istniejący, do remontu). Opis procesu technologicznego. Proces technologiczny oczyszczalnie ścieków na oczyszczalni komunalnej w Przysusze bazuje na wykorzystaniu do usuwania zanieczyszczeń naturalnych procesów zachodzących w stawach biologicznych. Ze względu na możliwość wykorzystania istniejących obiektów (staw napowietrzany nr 2) rozbudowa nie wymaga budowy nowych obiektów kubaturowych a jedynie adaptacji istniejących. Ścieki surowe dopływają do obiektu grawitacyjnie kolektorami betonowymi (∅250 i ∅500). Łączą się w studzience poza terenem oczyszczalni i kolektorem ∅800 wpływają do budynku podczyszczania mechanicznego. Będą one wstępnie oczyszczone na schodkowej kracie czyszczonej mechanicznie. Po zatrzymaniu grubych zanieczyszczeń ścieki wpływać będą do piaskownika pionowego z separatorem piasku. Następnie dopłyną do pompowni skąd podnoszone będą na poziom terenu zasilając filtr taśmowy. Skratki z filtra podawane będą do kompostownika gdzie przerabiane będą wraz z dodatkiem materiału strukturotwórczego na paliwo, które może być spalane w kotle na biomasę. Po filtrze oczyszczone mechanicznie ścieki poprzez pompownię ścieków podczyszczonych dopływać będą rurociągiem ∅280 do stawu napowietrzanego. Staw podzielony będzie na 3 cele o rożnym stopniu napowietrzania, które zapewni mieszanie i natlenianie. Przyspieszy to tlenowe procesy rozkładu zanieczyszczeń w ściekach. Po oczyszczeniu w stawie napowietrzanym ścieki przepłyną do stawu sedymentacyjnego. Warunki panujące w stawie pozwolą na sedymentację zawiesiny dopływającej z oczyszczonymi ściekami. Dodatkowo, w celu doczyszczenia oraz zatrzymania rozwoju glonów staw sedymentacyjny będzie pokryty warstwą rzęsy wodnej utrzymywanej poprzez system barier pływających. Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do odbiornika grawitacyjnie przez budowle odpływową i istniejący punkt pomiarowy . Charakterystykę oraz parametry techniczne i technologiczne poszczególnych obiektów po modernizacji określone zostały przez zamawiającego w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym: minimalne wymagania zamawiającego dotyczące parametrów technicznych, technologicznych, rozwiązań materiałowych, wymagań dotyczące warunków gwarancji itp. określają poniższe dokumenty: a) Projekt budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Przysusze, w tym: Projekt zagospodarowania terenu modernizacji oczyszczalni ścieków w Przysusze; Projekt architektoniczno-budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Przysusze. b) Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Przysusze – część konstrukcyjna, c) Zasilanie w energię elektryczną urządzeń technologicznych w modernizowanej oczyszczalni ścieków w Przysusze, d) Projekt techniczny modernizacji oczyszczalni ścieków w Przysusze, e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla modernizacji oczyszczalni ścieków dla miasta Przysucha. 5) Zamówienie obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową oraz wymaganiami zamawiającego a konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego ukończenia. Roboty te obejmują w szczególności: a) Organizację, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy. b) Przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego. c) Likwidację placu budowy i jego uporządkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część. Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: dwa kryteria procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.
2. Warunki w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
3. Posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalność gospodarczej lub zawodowej. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
4. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
5. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – to znaczy wykażą, ze w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali minimum jedną robotę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" ( t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.) obejmującą swoim zakresem budowę, przebudowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków, o wartości robót co najmniej 4500000,00 PLN i udokumentują, że robota ta została wykonana w sposób należyty.
2) Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcję kierownika budowy, i posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi :
a) w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi,
b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi
c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania warunków w postępowaniu aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane w załączonym wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dokumentami tymi są: referencje lub inne dokumenty. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia wystawionego przez odbiorców na rzecz których realizował usługi składa oświadczenie.
2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcję kierownika budowy/robót w specjalnościach: konstrukcyjno budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi; specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanym. Do sporządzenia wykazu kadry należy wykorzystać załączony do SWZ wzór – Załącznika nr 5 i 5 a do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą.
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert – Załącznik nr 3 i 3a (w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego) należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności, podpisanego podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy wykonawca.
3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku polegania wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub osobistym) - Załącznik nr 4.
4) Pełnomocnictwo (upoważnienie) osób podpisujących ofertę - jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru wykonawcy, to do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać takie pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
5) Dowód wniesienia wadium, oryginał w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 165000,00 PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt
pięć tysięcy ). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PEKAO S. A. Oddz. Przysucha 11 1240 5703 1111 0000 4906 8964.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach tzw. wspólnej oferty w rozumieniu art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych) pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
1) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa w tym samym zakresie.
3) Dokument pełnomocnictwa, z którego treści będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu powinno zawierać w szczególności: wskazanie postępowania, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby oraz numeru identyfikacyjnego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie elektronicznej.
3. Wykonawca składający ofertę wspólną nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi Wykonawcami. Wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie.
5. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone wg załączonych do SWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6. Kopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę, Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
7. Wszelka korespondencja w sprawie postępowania przetargowego będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać na formularzu oferty.
8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) Zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe, gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją budowlaną stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.
2) Zmiany do umowy mogą dotyczyć terminu wykonania zamówienia wyłącznie w przypadkach:
a) Konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, która wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy,
b) Opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do których wydania właściwe organy są zobowiązane na mocy prawa, jeżeli nie są następstwem okoliczności , za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
c) Prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,
d) Zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac budowlanych lub spełnienie warunków technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy,
e) Okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” w rozumieniu kodeksu cywilnego.
f) Wstrzymanie robót z w/w powodów musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
3) Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy/robót, w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji. Zmiana taka może nastąpić tylko na osoby, które spełniają warunki w SWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni wraz z dołączeniem określonych w SWZ dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe danej osoby.
4) Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany umowy dokonywane są na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną za pośrednictwem (URL) https://miniportal.uzp.gov.plna adres ePUAP zamawiającego: EPUAP:/3669smskek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności za pomocą „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania ofert jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
4. Do oferty należy dołączyć druk formularza oferty w postaci elektronicznej lub formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
5. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany jest w instrukcji użytkownika, na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl.
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania niż zamawiający wykonawca powinien złożyć je w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.