eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przysucha › Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze.Ogłoszenie z dnia 2023-01-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Przysucha

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolberga 11

1.5.2.) Miejscowość: Przysucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486752219

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaprzysucha.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminaprzysucha.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.gminaprzysucha.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


aministracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81292f66-5b4e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00004420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018388/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00421015/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.271.110.2022.PS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 11060504,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację i rozbudowę istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków do docelowej przepustowości średniej 1800 m3/d. Zamówienie obejmuje w szczególności: Wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi dostawami zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla modernizacji oczyszczalni ścieków, wymaganiami przepisów prawa. Przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni ( w tym rozruch ) oraz przygotowanie dokumentacji odbiorowej niezbędnej do przekazania oczyszczalni w użytkowanie. Uzyskanie wymaganego prawem pozwolenia na użytkowanie. 1) Lokalizacja i stan prawny: gmina Przysucha, miejscowość Przysucha, nr ewid. dz. 4236/1; 4236/2; 4237/3, obręb – 0001 Przysucha, jednostka ewidencyjna: 142306_4 Przysucha – miasto. Właścicielem działek jest Gmina i Miasto Przysucha. Przedmiot zamówienia nie jest zlokalizowany na terenie objętym ochroną wynikającą z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 840). Zadanie inwestycyjne nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Obszar inwestycji nie znajduje się na obszarze chronionym przyrodniczo w tym obszarze Natura 2000. 2) Stan istniejący: Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na dwóch obszarach: Część mechaniczna, zaplecze socjalne, rów cyrkulacyjny na działce 4237/3, część biologiczna w tym stawy tlenowe, stabilizacyjne i osadowe na działkach 4236/1 oraz 4236/2. Technologia oczyszczania ścieków i przeróbka osadów ściekowych. Ścieki surowe dopływające do oczyszczalni oczyszczane są wstępnie na kracie hakowej. Przepływają one do piaskownika. Zatrzymany piasek oddzielany jest w separatorze piasku. Ścieki dowożone dostarczane są do stacji zlewnej skąd wprowadzane są do układu technologicznego przed kratą i piaskownikiem. Oczyszczone mechanicznie ścieki przepływają do rowu cyrkulacyjnego gdzie w wyniku procesów biologicznych ulegają dalszemu oczyszczeniu. Tlen niezbędny do prawidłowego przebiegu procesów dostarczany jest poprzez system napowietrzania zasilany ze stanowiska dmuchaw. W reaktorze utrzymywane jest stałe stężenie osadu czynnego. Jest on oddzielany od ścieków oczyszczonych w osadniku wtórnym. Następnie zawracany jest do reaktora a przyrost masy osadu (osad nadmierny) odprowadzany jest do układu zagospodarowania osadu. Ścieki są dodatkowo oczyszczane w stawach napowietrzanych oraz stawach stabilizacyjnych. Poprzez urządzenie pomiarowe odprowadzane są do odbiornika. Osad nadmierny powstający w rowie cyrkulacyjnym, po zagęszczeniu w zagęszczaczu, odwadniany jest na prasie taśmowej. Następnie deponowany w wyznaczonych osadnikach ziemnych. Zagospodarowanie odpadów: skratki i piasek składowane są w pojemnikach plastikowych i okresowo wywożone na składowisko odpadów. Osad po odwodnieniu deponowany jest w wybranych osadnikach ziemnych. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych: ścieki oczyszczone odprowadzane są rurociągiem grawitacyjnym do rowu R-B i za jego pośrednictwem do rzeki Radomki. Bezpośrednio przed wylotem do rzeki znajduje się stanowisko pomiaru natężenia przepływu. Charakterystykę oraz parametry techniczne istniejących urządzeń zawierają dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Gmina posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi wydane przez Starostę Przysuskiego, aktualizowane decyzją z dnia 2.12.2015 r. nr ŚL-I-6341.36.2015.KZ – pozwolenie stanowi załącznik do dokumentacji projektowej. 3) Charakterystyka zakresu robót budowlanych objętych zamówieniem: Zadanie polega na przebudowie oczyszczalni ścieków w taki sposób, aby zapewnić uzyskanie wymaganych efektów oczyszczania określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Część mechaniczna oczyszczalni uzupełniona zostanie o sito taśmowe z instalacją przeróbki skratek. Procesy biologicznego oczyszczania ścieków prowadzone będą w zmodernizowanych stawach. Gospodarka osadowa prowadzona będzie z pełną stabilizacją prowadzoną w trakcie oczyszczania ścieków. Ze względu na specyfikę proponowanej technologii wykorzystującej istniejące stawy napowietrzane założono okresowe odwadnianie osadu z wykorzystaniem instalacji mobilnej. Zgodnie z projektem technicznym oczyszczalnia po jej rozbudowie i przebudowie składać się będzie z następujących obiektów technologicznych: Część mechaniczna: krata hakowa z prasopłuczką skratek (istniejąca); piaskownik pionowy z separatorem piasku (istniejąca); pompownia ścieków surowych (istniejąca); sito bębnowe (istniejące. jako awaryjne, przeznaczone do remontu). Część biologiczna: staw nr 2 cz. napowietrzana (przebudowa i modernizacja istniejących obiektów); stanowisko dmuchaw (nowe); staw nr 2 cz. doczyszczająca (przebudowa i modernizacja istniejącego obiektu); stanowisko nitryfikacyjne. Część osadowa. Przy wykorzystaniu proponowanej technologii nie będzie konieczne prowadzenie codziennej klasycznej gospodarki osadowej. Osad gromadzony w części dennej stawów usuwany będzie raz na kilka lat z wykorzystaniem przewoźnej prasy odwadniającej. Transport osadów do odwodnienia z wykorzystaniem elastycznych rurociągów tymczasowych. Ponadto na terenie oczyszczalni znajdą się też dodatkowe obiekty: stacja zlewna ścieków dowożonych (istniejąca); budynek administracyjno-socjalny (istniejący); stanowisko dmuchaw przy zbiorniku retencyjnym (istniejące); stanowisko dozowania koagulanta (istniejące., do remontu); zbiornik retencyjny wód opadowych (istniejące); budowla odpływowa z punktem pomiaru przepływu i poboru ścieków (nowy); wylot do odbiornika (istniejący, do remontu). Opis procesu technologicznego. Proces technologiczny oczyszczalnie ścieków na oczyszczalni komunalnej w Przysusze bazuje na wykorzystaniu do usuwania zanieczyszczeń naturalnych procesów zachodzących w stawach biologicznych. Ze względu na możliwość wykorzystania istniejących obiektów (staw napowietrzany nr 2) rozbudowa nie wymaga budowy nowych obiektów kubaturowych a jedynie adaptacji istniejących. Ścieki surowe dopływają do obiektu grawitacyjnie kolektorami betonowymi (∅250 i ∅500). Łączą się w studzience poza terenem oczyszczalni i kolektorem ∅800 wpływają do budynku podczyszczania mechanicznego. Będą one wstępnie oczyszczone na schodkowej kracie czyszczonej mechanicznie. Po zatrzymaniu grubych zanieczyszczeń ścieki wpływać będą do piaskownika pionowego z separatorem piasku. Następnie dopłyną do pompowni skąd podnoszone będą na poziom terenu zasilając filtr taśmowy. Skratki z filtra podawane będą do kompostownika gdzie przerabiane będą wraz z dodatkiem materiału strukturotwórczego na paliwo, które może być spalane w kotle na biomasę. Po filtrze oczyszczone mechanicznie ścieki poprzez pompownię ścieków podczyszczonych dopływać będą rurociągiem ∅280 do stawu napowietrzanego. Staw podzielony będzie na 3 cele o rożnym stopniu napowietrzania, które zapewni mieszanie i natlenianie. Przyspieszy to tlenowe procesy rozkładu zanieczyszczeń w ściekach. Po oczyszczeniu w stawie napowietrzanym ścieki przepłyną do stawu sedymentacyjnego. Warunki panujące w stawie pozwolą na sedymentację zawiesiny dopływającej z oczyszczonymi ściekami. Dodatkowo, w celu doczyszczenia oraz zatrzymania rozwoju glonów staw sedymentacyjny będzie pokryty warstwą rzęsy wodnej utrzymywanej poprzez system barier pływających. Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do odbiornika grawitacyjnie przez budowle odpływową i istniejący punkt pomiarowy . Charakterystykę oraz parametry techniczne i technologiczne poszczególnych obiektów po modernizacji określone zostały przez zamawiającego w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym: minimalne wymagania zamawiającego dotyczące parametrów technicznych, technologicznych, rozwiązań materiałowych, wymagań dotyczące warunków gwarancji itp. określają poniższe dokumenty: a) Projekt budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Przysusze, w tym: Projekt zagospodarowania terenu modernizacji oczyszczalni ścieków w Przysusze; Projekt architektoniczno-budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Przysusze. b) Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Przysusze – część konstrukcyjna, c) Zasilanie w energię elektryczną urządzeń technologicznych w modernizowanej oczyszczalni ścieków w Przysusze, d) Projekt techniczny modernizacji oczyszczalni ścieków w Przysusze, e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla modernizacji oczyszczalni ścieków dla miasta Przysucha. 5) Zamówienie obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową oraz wymaganiami zamawiającego a konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego ukończenia. Roboty te obejmują w szczególności: a) Organizację, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy. b) Przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego. c) Likwidację placu budowy i jego uporządkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część. Dokumenty zamówienia dostępne są na stronie prowadzonego postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12945000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17921100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12945000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.W. „STACHYRA” Stanisław Stachyra

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7171184631

7.3.3) Ulica: Halinówka 14A

7.3.4) Miejscowość: Wojciechów

7.3.5) Kod pocztowy: 24-204

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12945000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.