eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pionki › Urządzenia komputerowe i biurowe: część 1 - zakup sprzętu do szpitala -IIOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Urządzenia komputerowe i biurowe: część 1 – zakup sprzętu do szpitala -II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH IM. LECHA I MARII KACZYŃSKICH - PARY PREZYDENCKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670140015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 29

1.5.2.) Miejscowość: Pionki

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-670

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzzozpionki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzzozpionki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Urządzenia komputerowe i biurowe: część 1 – zakup sprzętu do szpitala -II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88134d6e-5eb2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420952

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00168278/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Urządzenia komputerowe i biurowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/825331

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty
elektronicznej – adres: przetargi@spzzozpionki.pl
Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń lub dokumentów: https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki ;
dostęp ze strony internetowej zamawiającego do profilu nabywcy, tj. strony prowadzonego postępowania: https://spzzozpionki.pl/ menu: Zamówienia, PLATFORMA ZAKUPOWA . Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/825331

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/825331
lub
https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki/proceedings (po przejściu do właściwego postępowania) i przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Zamawiający będzie przekazywał informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki.
Inf. publiczne: w sekcji “Komunikaty”, kierowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do konkretnego Wykonawcy: za pośrednictwem platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki do tego Wykonawcy.
Wymagania dot. specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych, tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (od 17-08-2021r., ze wzgl. na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie
jest dopuszczalne); włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
Platformazakupowa.pl działa wg standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8.
Oferta oraz dokumenty wymagane a składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym dokumentów dołączanych do oferty, na platformie,
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. Podpisy kwalifikowane stosowane do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. Maks. rozmiar 1 pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Na platformie znajduje się odrębne miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
Rozszerzenia plików (formaty), możliwe do zastosowania przez Wykonawców - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”: .pdf, .odt, .doc, .docx, .ods, .xls; do danych zawierających informację graficzną: .jpg (.jpeg), .pdf ze szczególnym wskazaniem/ rekomendacją na .pdf
Dla kompresji danych wskazuje się na wykorzystanie rozszerzenia: .zip ;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych - Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej, ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki, tel./ faks 48 612 13 81, email: spzzoz@spzzozpionki.pl
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: ochronadanych@spzzozpionki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SPZZOZ-ZP-40.1/2023.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10.przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): jak wyżej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZZOZ-ZP-40.1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 obejmuje komputery z monitorem 6szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych parametrów
techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis
Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ - odpowiednio zadanie nr 1 i załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdz. XXI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 obejmuje laptopy (typ I, typ II), razem: 5szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych parametrów
techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis
Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ - odpowiednio zadanie nr 2 i załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdz. XXI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 obejmuje komputery stacjonarne AiO w ilości 14szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych parametrów
techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis
Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ - odpowiednio zadanie nr 3 i załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdz. XXI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 obejmuje UPS - 10szt., Dysk SSD-typ 1 - 14szt., Dysk SSD-typ 2 - 4szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych parametrów
techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis
Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ - odpowiednio zadanie nr 4 i załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdz. XXI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
warunek:
Wymaga się aby wykonawca prowadził działalność gospodarczą w formie organizacyjnej zgodnej z prawem, zgłoszonej do właściwego rejestru handlowego (ewidencji).
- przez rejestry handlowe należy rozumieć rejestry (ewidencje), które służą do rejestrowania przedsiębiorców (CEIDG / w przypadku osób fizycznych, KRS / w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)
Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy, w tym podmioty udostępniające zasoby, mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, muszą być wpisani odpowiednio do Rejestru Przedsiębiorców KRS lub CEIDG. Od przedsiębiorców zagranicznych wymaga się wpisu do odpowiedniego rejestru zawodowego (w sytuacji gdy wpis ten zastępuje wpis do rejestru handlowego - jest jego odpowiednikiem) lub rejestru handlowego prowadzonego w kraju ich pochodzenia.
Ocena - na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) na podstawie dokumentu potwierdzającego: właściwy rejestr
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie określa warunku
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie określa warunku
d) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający nie określa warunku
Podstawy wykluczenia z postępowania
- art. 108 ust. 1 PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt. 4 PZP,
- art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz.835)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z rozdz. X SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z rozdz. X SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy - nie wymaga się

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W wyznaczonym terminie składania ofert należy złożyć:
1) Formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do SWZ
2) Formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia w zakresie części której/
których dotyczy oferta– według załącznika nr 2 do SWZ (odpowiednio do zadań)
3) Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
4) Oświadczenie, o którym mowa w ust.1 rozdz. X, tj. oświadczenie własne wykonawcy wg
zał. 4 do SWZ,
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty – gdy dokumenty i oświadczenia składające się na
ofertę podpisane będą przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji zgodnie z treścią
odpisu właściwego rejestru, oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej
kopii (elektroniczne poświadczenie zgodności notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym – zgodnie z art.97§2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. –
Prawo o notariacie – t. j. Dz. U. 2022 poz.1799, ze zm. z 2023r. poz.1394);
UWAGA: Sposób sporządzenia i przekazania oferty oraz wymaganych dokumentów zgodnie
z SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziałów: X i XV. W zakresie formularzy wskazanych w
pkt.1) – 3) nie ma możliwości ich złożenia lub uzupełnienia po terminie składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z rozdz. XIII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany treści zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
zgodnie z §10 wzoru umowy (zał. nr 7 do SWZ).
§ 10
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści Umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w obszarze:
a) Zmiany producenta lub modelu sprzętu (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub
wyższej jakości) w przypadku:
• zaprzestania wytwarzania produktu objętego Umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem iż
odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego Umową,
• wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, za cenę nie wyższą niż cena
produktu objętego Umową,
• wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, obok dotychczas
oferowanego za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego Umową,
• zmiany numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, przy zachowaniu jego parametrów,
b) Zmian porządkujących i informacyjnych zmian postanowień Umowy, w szczególności związanych ze zmianą danych
identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) stron umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z
powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);
2. Zmiany w Umowie mogą być dokonywane tylko pisemnie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: na stronie internetowej prowadzonego postępowania - jak wskazano wyżej w treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Dodatkowa/ obligatoryjna podstawa wykluczenia z postępowania: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych - w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz.835), tj.:z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz.835);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz.835);
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz.835).
II. Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Urządzenia komputerowe i biurowe: część 1 – zakup sprzętu do szpitala - II jest finansowane z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Radomskiego oraz środków własnych. Na podstawie art.310 ustawy PZP zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu
przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie, zgodnie z pkt.1) art.310 ustawy PZP została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dot. przedmiotowego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.