eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Lubelski › Dostawa urządzeń wraz z wdrożeniem systemów teleinformatycznych służących poprawie bezpieczeństwa teleinformatycznycznegoOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń wraz z wdrożeniem systemów teleinformatycznych służących poprawie bezpieczeństwa teleinformatycznycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304444

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Grunwaldzkie 1

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-600

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: (84) 664-44-11 do 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szpital-tomaszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital-tomaszow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń wraz z wdrożeniem systemów teleinformatycznych służących poprawie bezpieczeństwa teleinformatycznycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-888711b1-5ea2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420515

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041991/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Dostawa urządzeń wraz z wdrożeniem systemów teleinformatycznych służących poprawie bezpieczeństwa teleinformatycznycznego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/spzoztl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/spzoztl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień
publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spzoztl
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do
Systemu.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z
Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
postępowania.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji,
odpowiedzi na pytania.
Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”,
po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę
zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym
górnym rogu Platformy.
Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 8., przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do
zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia
ofert
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający nie ma obowiązku
udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej
prowadzonego postępowania, tj. https://portal.smartpzp.pl/spzoztl
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SWZ za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Pytania do
postępowania”. Za datę wpływu wniosku o udzielenie wyjaśnień przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualny data i godzina,
zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
internetowej: https://portal.smartpzp.pl/spzoztl
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej
jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego służącego do autentykacji
i podpisu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE1, zwane w skrócie RODO
1. Dane Administratora Danych Osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,
położony przy Alejach Grunwaldzkich 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000054328, posiadającym REGON: 000304444, NIP 921-16-45-721.
2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@szpital-tomaszow.pllub telefonicznie pod
numerem informacji +48 84 664 44-11 do 19 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych jest nim pan Marcin Piwko, z którym można się skontaktować poprzez adres
email
inspektorod@szpital-tomaszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
3. Źródło danych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dane
podawane w momencie przesłania oferty lub nawiązania komunikacji w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy z
administratorem danych lub w ramach jej wykonania. Konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
4. Zakres przetwarzania danych osobowych.
Do realizacji podanych poniżej celów będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez Dział Zaopatrzenia i Zamówień
Publicznych w zakresie: nazwisko, imię, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe matki, nazwisko
rodowe, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej
NIP, numer telefonu komórkowego służbowego, numer faxu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.
5. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w
celu:
- podjęciem działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy zawartej z administratorem danych. Podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. b RODO;.
- realizacją przez administratora danych obowiązków wynikających z prawa zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
6. Okres przechowywania danych.
- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres ten obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Odbiorcy danych
- Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom: Urząd Zamówień Publicznych uprawnionym na podstawie przepisów Prawa
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz administratora danych: usługi IT;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione osobom lub podmiotom którym zostanie udostępniona dokumentacja w oparciu
o art. 18 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
8. Przekazywanie danych poza EOG.
Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Prawa osoby której dane dotyczą.
Przysługuje Panu/Pani prawo do: dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), wniesienia skargi. W celu skorzystania z powyższych praw należy
skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Nie
przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia
danych osobowych o których mowa a art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
10. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Pana/Panią danych nie będziemy mogli zawrzeć umowy.
11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ( art. 22 RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZZ.251.55.2023.K

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z wdrożeniem systemów teleinformatycznych służących poprawie bezpieczeństwa teleinformatycznycznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty pod względem formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SWZ oraz według następujących kryteriów:
Cena – C (Koszt) 80%
Termin wdrożenia systemu [TW] 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wdrożenia systemu [TW]

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na
swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące
dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załączniki nr 7 do SWZ,
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/spzoztl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.